Spring til hovedindhold

Forslag

Børneattest

Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

 
Sådan bestiller du

Log ind med din medarbejdersignatur (NemID Erhverv)

Angiv årsag til bestilling af attesten

Vælg, om der skal bestilles en attest på en eller flere personer

Angiv person(er), attesten bestilles på (navn og personnummer)

Angiv kontaktoplysninger og evt. rekvirent

Gennemse bestillingen

Underskriv med din medarbejdersignatur (NemID Erhverv)

Bestillingen sendes til politiet

Udskriv evt. kvittering

Der sendes anmodning om samtykke til den/de angivne person(er)

Attesten bliver sendt til myndighedens digitale postkasse

Kriminalregisteret udsteder ikke en attest, før personen har givet samtykke.

Værd at vide om børneattest

En børneattest indeholder oplysninger om domme, bøder m.v. for visse overtrædelser af terrorlovgivningen, samt overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:

 

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
  • Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

 

Medarbejderen eller den frivillige skal give samtykke til udstedelse af attesten. Som privatperson kan du ikke bestille en børneattest på dig selv.

 

Børneattesten er gratis, og den vil sædvanligvis blive sendt inden for ti hverdage, regnet fra borgerens digitale samtykke eller Kriminalregisterets modtagelse af skriftligt samtykke.

 

Som bestiller af børneattesten er det dit ansvar, at der må indhentes en børneattest i den konkrete situation.

 

Børneattesten adskiller sig bl.a. fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest fremgår i længere tid. Hvor længe, oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor.

 

Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgå af børneattesten i mindst ti år regnet fra fx dommen, løsladelsen eller bødens betaling. Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes tidligst efter 20 år regnet fra fx dommen eller løsladelsen.

 

Domme for grove sædelighedsforbrydelser og terrorlovgivningen vil fremgå til den registrerede fylder 80 år, og i nogle tilfælde til den registrerede dør.

Myndigheder, virksomheder og foreninger kan bestille en børneattest på en person digitalt. Attesten udstedes kun, hvis personen giver samtykke til, at børneattesten må sendes til virksomheden, myndigheden eller foreningen.

Der kan indhentes en børneattest, når myndigheder, virksomheder, foreninger og andre, skal ansætte eller beskæftige personer, der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år som led i deres ansættelse eller beskæftigelse.

 

Det kan fx være skolelærere, fodboldtrænere, spejderledere, dagplejemødre, livreddere i en svømmehal eller pedeller på skoler. 

 

Der kan også indhentes børneattester på familiemedlemmer m.v. over 15 år med en relation til den ansatte eller beskæftigede, der indebærer, at også de har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år. Det kan fx være tilfældet for personer med bopæl sammen med en dagplejemor.

I en række situationer er der en pligt for arbejdsgiveren eller foreningen til at indhente en børneattest. Pligten omfatter i visse situationer også familiemedlemmer m.v. over 15 år. Hvem, der er pligt til at indhente børneattester på, er reguleret i en række bekendtgørelser udstedt i medfør af børneattestloven.

 

En børneattest kan ikke indhentes i situationer, hvor den ansatte eller beskæftigede ikke som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år. 

 

Hvis en børneattest ikke er ren, betyder det ikke nødvendigvis, at borgeren ikke kan blive ansat eller beskæftiget. Myndigheden, virksomheden eller foreningen skal vurdere, om oplysningerne er til hinder for ansættelsen eller beskæftigelsen.

Hvis du bestiller straffeattesten for en anden person, skal du indhente samtykke hos personen. Uden samtykke kan Kriminalregisteret ikke udstede attesten. Det gælder både attester, der bestilles digitalt, og attester, der bestilles skriftligt. Kun i få, helt særlige tilfælde er der hjemmel til at udstede private straffeattester uden samtykke.

 

For at give eller afvise samtykke, skal du have NemID. Du skal også have adgang til din digitale postkasse og have accepteret at modtage post fra det offentlige i din digitale postkasse.

 

Når du skal give samtykke til udstedelse af en straffe- eller børneattest, skal du sikre dig, at du kender bestilleren og ved, i hvilken sammenhæng attesten skal udstedes.

 

Hvis du ikke har samtykket inden for 14 dage, bliver bestillingen afvist. Et skriftligt samtykke til Kriminalregisteret er gyldigt i et år. Hvis attesten endnu ikke er udstedt, kan du tilbagekalde dit samtykke.

 

Samtykkeerklæring til udstedelse af en børneattest

Personen, som børneattesten vedrører, skal have underskrevet en særlig samtykkeerklæring, hvor der gives tilladelse til, at der udstedes en børneattest til en angivet myndighed, forening eller virksomhed. Det skal endvidere fremgå, hvad hjemlen til at indhente attesten er.
 

Send anmodning og samtykkeerklæring til Kriminalregisteret under Politiets Administrative Center.

Nej tak til cookie