Spring til hovedindhold

Forslag

Politiets tiltag mod COVID-19 i Danmark


Oftest stillede spørgsmål og svar fra Rigspolitiet om betydningen af regeringens tiltag mod spredning af coronavirus/COVID-19.

Hent sideindhold som PDF

 

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

 

Bødetakster for at overtræde restriktioner som følge af COVID-19

Læs også om faserne i den kontrollerede genåbning af Danmark 

1. Forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 50 personer

Ja. Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer er til stede samtidig. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv.

Forbuddet gælder foreløbigt fra den 18. marts 2020 og frem til den 8. juli 2020.

Der er fastsat flere undtagelser fra til forbuddet:

Forbuddet mod at forsamles flere end 50 personer samtidig gælder f.eks. ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, hvor der i stedet må for-samles op til 500 personer. Undtagelsen til forsamlingsforbuddet gælder dog ikke i gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over.

Forbuddet mod at forsamles flere end 50 personer samtidig gælder f.eks. heller ikke lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned.

Nej. Forbuddet mod at forsamles flere end 50 personer gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over. Der må dog ikke forsamles flere end 500 personer. 

Gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, er ikke undtaget fra forbuddet mod at forsamles flere end 50 personer. 

Selvom forsamlingsforbuddet på 50 personer ikke gælder i private boliger og haver i tilknytning hertil, opfordres der dog til, at deltagerne i private sammenkomster mv. med flere end 50 personer i det væsentlige sidder ned, og til at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja som udgangspunkt. Men forbuddet hindrer ikke, at flere end 50 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt i fx en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. 

Tilsvarende gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger mv.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads ikke er omfattet. 

Generelt opfordres der til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
 

 

Ja. Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 50 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med covid-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

 

Politiet kan påbyde personerne at forlade stedet.

Dette gælder med virkning fra den 18. marts 2020 og frem til den 8. juli 2020.

 
Ja. Politiet kan nedlægge et midlertidigt forbud mod ophold på steder, hvortil der er almindelig adgang, hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med COVID-19 det pågældende sted, og hvis det skønnes, at et påbud om at forlade stedet ikke er tilstrækkeligt for at hindre smittefaren. Det kan eksempelvis være en park eller en legeplads. 

Et opholdsforbud betyder, at det er ulovligt at tage ophold på stedet. Man må dog gerne bevæge sig i området, hvis der er tale om almindelig færden det pågældende sted, fx en gåtur.  

Et opholdsforbud kan udstedes i op til syv dage. Forbuddet kan forlænges. Forbuddet skal offentliggøres ved skiltning og på politiets hjemmeside.
Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er ikke omfattet af forbuddet mod arrangementer mv. med flere end 50 tilstedeværende personer.

Der opfordres dog til, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt følges. Se også Sundhedsstyrelsens publikation om gode råd i forbindelse med større offentlige forsamlinger, f.eks. demonstrationer, der kan findes på www.sst.dk.
 
Nej. Politikredsene kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder mv., bortset fra drive-in arrangementer. Politikredsene kan alene vejlede borgerne om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med den udstedte bekendtgørelse. Politikredsene kan endvidere henvise borgerne til at søge information her på coronasmitte.dk eller kontakte et af call-centrene.

Nej. Der er ikke indført et udgangsforbud. Men politiet kan påbyde personer at forlade et sted, hvis der er flere end 50 personer til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

 

Ved udøvelse af politiets skøn skal der tages hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra COVID-19.

Der findes ikke noget afstandskrav i forbindelse med forsamlinger med et politisk eller meningsbefordrende øjemed, og der er således ikke mulighed for at opløse forsamlingen på grund af fare for smittespredning mv. 

Forsamlinger med et politisk eller meningsbefordrende øjemed opfordres dog til at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at holde afstand og undgå kontakt med andre mennesker.

Generalforsamlinger og lignende i virksomheder, fagforeninger mv. er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 50 personer er til stede samtidig. Hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede ved arrangementet. 

 

Det er ikke et krav for at blive betragtet som et arrangement, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, at alle deltagerne sidder ned hele tiden. Et arrangement vil f.eks. godt kunne indledes med, at deltagerne mødes til kaffe stående og herefter sidder ned.

 
Nej. Reglerne gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
Ja. På en offentlig tilgængelig legeplads vil politiet have mulighed for at udstede et påbud, hvis der befinder sig flere end 50 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Dette gælder med virkning fra den 18. marts 2020 og frem til den 8. juli 2020.
Det vil bero på en konkret vurdering, om det er lovligt at afholde torvedage, loppemarkeder, kræmmermarkeder og lignende. Et afgørende moment i vurderingen er, om markedet mv. vurderes at være et trækplaster for lokalområdet.

Hvis der således fx er tale om årligt tilbagevendende eller mere sæsonbetonede markeder, eksempelvis loppe- eller kræmmermarkeder, hvor en bredere og ikke nærmere afgrænset kreds af personer gives mulighed for at opstille boder, vil disse som udgangspunkt være omfattet af forbuddet, og det vil derfor være ulovligt at afholde disse, såfremt der er flere end 50 personer til stede samtidig. 

Hvis der derimod er tale om fx ugentlige eller månedlige torvedage eller markeder, hvor lokale handlende, landmænd mv. på et torv eller lignende sælger deres varer via separate boder, der kan sidestilles med butikker på en gågade, dvs. en relativ fast gruppe af stader torvedag efter torvedag, vil det som udgangspunkt være lovligt at afholde disse. Hvis der er øvrige aktiviteter i tilknytning til boderne på torvedage, markeder mv., fx i form af musikoptræden eller anden form for sceneoptræden, vil det imidlertid tale for, at markedet er omfattet af forbuddet.

Politiet kan påbyde personer at forlade stedet, hvis der befinder sig flere end 50 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Politiet opfordrer til, at man følger de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Nej. Forbuddet gælder ikke almindelig brug af offentlig transport. Der må derfor befinde sig flere end 50 personer i toget, i bussen, på færgen mv. Man må også vente på et tog på stationen eller vente ved et busstoppested, selvom der er flere end 50 personer til stede. 

Rigspolitiet opfordrer til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Ja. Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede samtidig, gælder ikke i private boliger. En privat bolig omfatter både en privat helårsbolig og en privat fritidsbolig, uanset om boligen er ejet eller lejet. 

Politiet opfordrer dog til, at deltagerne i private sammenkomster mv. med flere end 50 personer i det væsentlige sidder ned, og til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Hvis et sommerhus udelukkende lejes med det formål at afholde et arrangement, eksempelvis en fest, så sommerhuset dermed får karakter af at være et forsamlingshus eller et festlokale, kan det efter en konkret vurdering være ulovligt at afholde arrangementet med flere end 50 personer til stede samtidig, medmindre gæsterne i det væsentlige sidder ned. Det skyldes, at sommerhuset så mister sin karakter af ”bolig”. Det vil indgå i denne vurdering, om sommerhuset alene er lejet for/benyttet en weekend, om lejer udelukkende opholder sig i sommerhuset i forbindelse med forbere-delse og afholdelse af festen mv.
Ja. Hvis man bor i lejlighed, rækkehus eller lignende boligkompleks og har adgang til fælles udendørsarealer, skal man som udgangspunkt ikke holde øje med, om man er flere end 50 personer, der samtidigt bruger arealet. 

Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede samtidig, gælder dog også i gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over.

Hvis der på det fælles udendørsareal befinder sig flere end 50 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19, vil politiet have mulighed for at udstede et påbud. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Det beror på en konkret vurdering. Hvis uddelingen eller salget har karakter af et arrangement mv., der eksempelvis har været annonceret på forhånd, og der er mere end 50 personer til stede samtidig, som ikke i det væsentlige sidder ned, vil uddelingen eller salget være omfattet af forbuddet. Det kan således være ulovligt at afholde og deltage i f.eks. gratis uddeling af mad- eller drikkevarer annonceret via opslag på de sociale medier, hvis det vurderes, at der er tale om et arrangement, og hvis flere end 50 personer, der ikke i det væsentlige sidder ned, er til stede samtidig.

Hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der være op til 500 personer til stede.

Hvis der er lokaler, der er åbne for offentligheden, skal følgende krav overholdes:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende el-ler deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hen-sigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig ad-færd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende eller deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Politiet har endvidere mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 50 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med covid-19, eksempelvis i en kø til udlevering. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om et arrangement, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, og der ikke er flere end 500 personer til stede. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Ja. Det er lovligt at afholde og deltage i en fest. Afhængig af, hvor festen holdes, gælder dog følgende:

Fester i egen bolig/have:

 • Forbuddet mod at forsamles flere end 50 personer gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, men der gælder fortsat et forbud mod at afholde og deltage i arrangementer mv., hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig.
 • Forsamlingsforbuddet gælder i beboergårde, fællesgårde eller lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over. Hvis der er tale om et arrangement i fælles beboergård eller lignende, må der dog deltage op til 500 personer, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned. 
 • Der er ikke en tidsmæssig begrænsning på festens varighed.
 • Selv om forsamlingsforbuddet ikke gælder i private boliger og haver, opfordres der til, at deltagerne – hvis der er flere end 50 personer til stede samtidig – i det væsentlige sidder ned.

Fester på en restaurant eller et hotel: 

 • Som udgangspunkt gælder forbuddet mod at afholde arrangementer mv., hvor der er flere end 50 personer til stede samtidig, stadig på restauranter, hoteller mv. Hvis der er tale om en fest, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede.
 • Serveringssteder, f.eks. restauranter og hoteller, der står for mad og eventuelt drikkevarer, skal som udgangspunkt holde deres lokaler og lokaliteter (udendørsområder) lukket for offentligheden fra midnat og indtil kl. 5.00. Hvis der er tale om en privat fest, hvor deltagerne i det væsentlige kender hinanden i forvejen, og hvor der kun er adgang for de personer, der deltager i arrangementet, må stedet dog også holde åbent mellem midnat og kl. 5.00. Serveringsstedet må kun holde åbent for 1 arrangement i hvert lokale eller hver afgrænsede del af udendørsområder.

Hvis festen afholdes i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, et fælleshus eller lignende:

 • Som udgangspunkt gælder forbuddet mod at afholde arrangementer mv., hvor der er flere end 50 personer til stede samtidig, også i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, i et fælleshus og lignende. Hvis der er tale om en fest, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede.
 • Der er som udgangspunkt ikke en tidsmæssige begrænsning på festens varighed. Hvis udlejerne af forsamlingshuset mv. også står for mad og/eller drikkevarer til festen, skal forsamlingshuset mv. betragtes som et serveringssted, og så gælder lukkereglerne for restauranter mv. (se ovenfor).
 • Hvis man lejer et forsamlingshus mv. og holder en privat fest, gælder der ikke særlige arealkrav mv. Der opfordres dog til, at man som lejer af et forsamlingshus mv. følger de m2-krav, der gælder for restauranter mv., dvs. 2 m2 gulvareal pr. gæst i lokaler, hvor man i det væsentlige sidder ned, og i øvrigt mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. gæst.
 • Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. Se også Sundhedsstyrelsens gode råd om private fejringer og arrangementer, som kan findes på www.sst.dk.

Ja, men du skal være opmærksom på, at adgangen til at være forsamlet flere end 50 personer forudsætter, at deltagerne i festen – set over hele festen – i det væsentlige sidder ned. Det gælder dog ikke, hvis festen afholdes i private boliger og haver i tilknytning hertil.

Der kan godt være tale om en fest, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, selv om der bliver danset brudevals, og selvom der bliver danset sidst på aftenen/ud på natten.

Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 

Se Sundhedsstyrelsens gode råd om private fejringer og arrangementer

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over. For så vidt angår fester, der afholdes andre steder, er det som udgangspunkt kun lovligt at samles flere end 50 personer, hvis deltagerne i festen i det væsentlige sidder ned.

Der er tale om en konkret vurdering, der tager udgangspunkt i det samlede arrangement – det er således ikke at krav, at deltagerne sidder ned under hele arrangementet. Man kan således godt holde f.eks. en fødselsdagsfest, en studenterfest, en konfirmation eller et sølvbryllup, hvor gæsterne står op under velkomsten, sidder ned under middagen, og hvor der ud på aftenen er mulighed for at danse.

Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 

Se Sundhedsstyrelsens gode råd om private fejringer og arrangementer

Ja. Men det skal foregå i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet.

Der må derfor højst være 50 personer til stede samtidig. Er der tale om en fest, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede.

Natklubber, diskoteker eller lignende skal holde lukket for offentligheden – det gælder også, hvis det er ombord på en bus eller en båd.

Nej. Der må gerne være flere end 50 personer til stede i ture i havnerundfartsbåde, sightseeing-busser og lignende.
Nej. Domstolene er ikke omfattet af bekendtgørelsen. 

Rigspolitiet opfordrer dog til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Nej. Den nødpasning og nødundervisning, som dagtilbud, institutioner, skoler mv. udfører, er ikke omfattet af forbuddet. Det gælder også for aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler eller lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen mv. råder over. 

Dagtilbud, skoler mv. vil derfor kunne tage på ture, afholde lejrskoler mv., selvom der er flere end 50 personer til stede samtidig. 

Forældre skal dog være opmærksom på, at reglerne om forsamlingsforbud fortsat finder anvendelse i bringe- og afhentningssituationer.
Ja. Studenterne må gerne køre den traditionelle vogntur. Det vil dog ikke være lovligt for flere klasser at mødes ved traditionsbundne samlingspunkter som f.eks. byens springvand eller park, da det vil udgøre en overtrædelse af forbuddet mod at samles flere end 50 personer samtidig, der ikke i det væsentlige sidder ned.

Afslutningsarrangementer (translokation/dimission/anden uddannelsesafslutning) er ikke omfattet af forbuddet mod at være flere end 50 personer til stede samtidig. 
 
Der henvises i øvrigt til, at Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning på skoler og uddannelsesinstitutioner samt studenterkørsel. Retningslinjerne er til.gængelige på www.uvm.dk.
Almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads er lovligt. Filmoptagelser, herunder i det offentlige rum, vil efter omstændighederne kunne anses for at være almindelig tilstedeværelse på tv- og filmproducenters arbejdsplads. Tv-/filmoptagelser udgør derfor som udgangspunkt ikke et arrangement/en aktivitet, som er omfattet af forbuddet mod at samles flere end 50 personer samtidig. Det vil dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
2. Håndhævelses- og sanktionsmuligheder
Politiet kan bl.a. anvende den fornødne magt i overensstemmelse med politiloven for at sikre overholdelse af forbuddet mod, at flere end 50 personer er til stede samtidig ved indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder mv.

Der kan desuden udstedes bøder for overtrædelse af forbud og påbud efter bekendtgørelsen.
 

 

Hvis f.eks. en ejer af et diskotek ikke overholder forbuddet om at holde sine lokaler lukket for offentligheden, kan den pågældende straffes med bøde.

Desuden kan en fysisk eller juridisk person – som ikke skal holde sine lokaler lukket for offentligheden – straffes med bøde, hvis den pågæl-dende ikke overholder kravene om at: 

 
 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. 
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % al-kohol) tilgængeligt for kunder, besøgende eller deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende eller deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Politiet kan herudover påbyde en fysisk eller juridisk person at lukke sine lokaler for offentligheden i en nærmere bestemt periode, hvis politiet skøn-ner, at den fysiske eller juridiske person ikke overholder kravene ovenfor, og at der ikke er udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde kravene. Politiet kan udstede en bøde, hvis den fysiske eller juri-diske person undlader at efterkomme påbuddet.

Politiet kan sanktionere med bøde for ikke at efterleve et påbud om at forlade et sted, og politiet kan om nødvendigt med magt fjerne personer fra stedet.
Nej. Politiet kan alene pålægge fysiske og juridiske personer at holde visse lokaler lukket for offentligheden. De skal forstås som indehaveren af virksomheden/butikken og ikke de ansatte lønmodtagere. Det er således alene indehaveren af virksomheden/butikken og ikke de ansatte lønmodtagere, der kan straffes for overtrædelse af forbuddet. 
 
3. Natklubber, værtshuse, restauranter, spillehaller m.fl.

Ja. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, kan holde åben fra kl. 5 om morgenen til midnat. Det gælder både deres lokaler og deres udendørsarealer. 

Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, omfatter både spisesteder, som f.eks. restauranter og caféer, barer, som f.eks. vinbarer, cocktailbarer og værtshuse, og f.eks. vandpibecaféer.

Fra midnat til kl. 5 skal serveringsstederne holde lokaler og lokaliteter lukket, bortset fra for private fester, hvor deltagerne i det væsentlige kender hinanden i forvejen, hvis kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet. Der må kun være 1 arrangement i hvert lokale eller hver afgrænsede del af eventuelle øvrige lokaliteter.

Restauranter og caféer mv. kan herudover fra midnat til kl. 5 sælge mad og drikke ud af huset (takeaway), i det omfang de har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning, men de må ikke i den forbindelse stille deres udendørsarealer til rådighed for deres kunder til indtagelse af mad og drikkevarer, som restauranten eller caféen sælger. Der kan ikke stilles krav om, at restauranter og caféer skal fjerne deres borde og stole på deres udendørsareal fra midnat til kl. 5, men hvis ejeren ikke foranlediger, at borde og stole fjernes, eller området afspærres eller på anden måde gøres utilgængeligt, skal ejeren eksempelvis ved skiltning gøre opmærksom på, at mad, drikke og tobak på dette tidspunkt ikke må indtages ved restaurantens/caféens borde. 
 
Hvis restaurantens eller caféens takeaway-kunder fra midnat til kl. 5 benytter et andet serveringssteds udendørsarealer til indtagelse af mad og/eller drikkevarer, der er købt i restauranten eller caféen, kan der efter en konkret vurdering være tale om, at restauranten mv. råder over det andet serveringssteds udendørsarealer. Dette kan være tilfældet, hvis der er indgået en aftale herom mellem de to serveringssteder, eller hvis det på anden måde er åbenlyst, at forbuddet forsøges omgået gennem råden over et andet spisesteds udendørsarealer, f.eks. ved, at restauranten mv. henviser sine kunder til at benytte det andet serveringssteds udendørsarealer. 
 
Alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, dvs. alle restauranter, caféer, barer mv., og alle restauranter og caféer mv., der sælger mad og drikke ud af huset, skal for så vidt angår deres lokaler:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal, hvis den person, der råder over lokalerne, er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer, eller er en offentlig myndighed. 
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden – også i købssituationer. 

 

Forbuddet mod at holde åbent for andet end take-away og i et vist omfang private fester fra midnat til kl. 5 gælder foreløbigt fra den 18. maj 2020 og frem til den 8. juli 2020.

Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre mv. i lyset af udbruddet af COVID-19 (sektorpartnerskabsretningslinjer) Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort  www.virksomhedsguiden.dk

Ja. Det er lovligt for værtshuse, vinbarer, cocktailbarer og lignende at holde åben fra kl. 5 om morgen og indtil midnat. Serveringssteder må herudover i tidsrummet mellem midnat og kl. 5 holde åbent for private fester, hvor deltagerne i det væsentlige kender hinanden i forvejen, hvis kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet.

Hvis de holder åbent, skal de:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal, hvis den person, der råder over lokalerne, er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer, eller er en offentlig myndighed. 
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden – også i købssituationer. 

 

Diskoteker, natklubber og lignende skal fortsat holde lukket. Ved vurderingen af, om der er tale om et diskotek, en natklub eller lignende, der er omfattet af det midlertidige forbud, skal der bl.a. lægges vægt på, om der kun er få siddepladser, om der er dansegulv, om hovedaktiviteten ikke er salg af mad, og om der er givet tilladelse til, at stedet kan holde åbent uden for den almindelige åbningstid. Det er derimod ikke afgørende for vurderingen, om stedet ”kalder sig” et diskotek. 

Efter en konkret vurdering kan en bar, der kun har få siddepladser, der har et dansegulv, der ikke sælger mad, og som normalt må holde åbent om natten, derfor være omfattet af det midlertidige forbud, ligesom en natklub, som vælger at sætte borde og stole på dansegulvet, og i øvrigt indrette sig som en mere traditionel bar, efter omstændighederne vil kunne holde åben. I givet fald skal betingelserne oven for overholdes. 

Det midlertidige forbud mod at holde åbent for diskoteker, natklubber og lignende gælder foreløbigt fra den 18. maj 2020 og frem til den 8. juli 2020.

Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre mv. i lyset af udbruddet af COVID-19. Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på www.virksomhedsguiden.dk.

Nej. Diskoteker, natklubber og lignende skal fortsat holde lukket.

Ved vurderingen af, om der er tale om et diskotek, en natklub eller lignende, der er omfattet af det midlertidige forbud, skal der bl.a. lægges vægt på, om der kun er få siddepladser, om der er et dansegulv, om hovedaktiviteten ikke er salg af mad, og om der er givet tilladelse til, at stedet kan holde åbent uden for den almindelige åbningstid. Det er derimod ikke afgørende for vurderingen, om stedet ”kalder sig” et diskotek. 

Efter en konkret vurdering kan en bar, der kun har få siddepladser, der har et dansegulv, der ikke sælger mad, og som normalt må holde åbent om natten, derfor være omfattet af det midlertidige forbud, ligesom en natklub, som vælger at sætte borde og stole på dansegulvet, og i øvrigt indrette sig som en mere traditionel bar, efter omstændighederne vil kunne holde åben. I givet fald skal betingelserne oven for overholdes. 

Det midlertidige forbud mod at holde åbent gælder foreløbigt fra den 18. maj 2020 og frem til den 8. juli 2020.

Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre mv. i lyset af udbruddet af COVID-19. Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på www.virksomhedsguiden.dk.

Spillesteder med siddende publikum må gerne holde åbent. Der må dog maksimalt være 500 personer til stede på spillestedet i alt.

 

Hvis de holder åbent, skal de:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal, hvis den, der råder over lokalerne, er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer eller er en offentlig myndighed.  
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden – også i købssituationer. 

 

Spillesteder med stående publikum er fortsat omfattet af det midlertidige forbud mod at holde åbent.

Ja. Fra og med den 8. juni 2020 er det igen lovligt for spillehaller at holde åbent. Det gælder uanset, om spillehallen ligger i tilknytning til en kiosk, et værtshus eller lignende, eller om spillehallen ligger for sig selv.

Fra midnat til kl. 5 skal serveringssteder som udgangspunkt holde lukket. Det gælder både lokaler og udendørsarealer. 

Pølsevogne, shawarma-steder, pizzeriaer mv. kan dog fra midnat til kl. 5 sælge mad og drikke ud af huset (take-away), i det omfang de har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning, men de må ikke i den forbindelse stille deres udendørsarealer til rådighed for deres kunder til indtagelse af mad og drikkevarer, som restauranten eller caféen sælger. Der kan ikke stilles krav om, at restauranter og caféer skal fjerne deres borde og stole på deres udendørsareal fra midnat til kl. 5, men hvis ejeren ikke foranlediger, at borde og stole fjernes, eller området afspærres eller på anden måde gøres utilgængeligt, skal ejeren eksempelvis ved skiltning gøre opmærksom på, at mad, drikke og tobak på dette tidspunkt ikke må indtages ved restaurantens/caféens borde. 
 
Hvis restaurantens eller caféens kunder fra midnat til kl. 5 benytter et andet serveringssteds udendørsarealer til indtagelse af mad og/eller drikkevarer, der er købt i restauranten eller caféen, kan der efter en konkret vurdering være tale om, at restauranten mv. råder over det andet serveringssteds udendørsarealer. Dette kan være tilfældet, hvis der er indgået en aftale herom mellem de to serveringssteder, eller hvis det på anden måde er åbenlyst, at forbuddet forsøges omgået gennem råden over et andet spisesteds udendørsarealer, f.eks. ved, at restauranten mv. henviser sine kunder til at benytte det andet serveringssteds udendørsarealer. 
 
Alle restauranter og caféer mv., der sælger mad og drikke ud af huset, skal for så vidt angår deres lokaler:

 

 • Sikre mindst 4 m2 gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. 
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunderne. 
 • Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunderne at holde afstand til hinanden – også i købssituationer.

 

Kravene gælder foreløbigt fra 18. marts 2020 og frem til den 8. juli 2020.

Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre mv. i lyset af udbruddet af COVID-19. 

 

Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på www.virksomhedsguiden.dk.

Ja. Kantiner i virksomheder eller institutioner, der ikke er lukket ned, kan servere mad til virksomhedens/institutionens ansatte. Det gælder også i de tilfælde, hvor kantinen drives af en anden selvstændig virksomhed. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør i denne forbindelse overholdes, således at lokalerne så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for brugere af kantinen at holde afstand til hinanden og så vidt muligt stille vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) til rådighed.

Ja. Det er lovligt for hoteller at holde åbent. 

Det er som udgangspunkt forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter i eller ved hoteller, hvor der er flere end 50 personer til stede. Hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned til arrangementet, fx til en bryllupsfest, må der dog være op til 500 personer til stede.

Det bemærkes, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end 50 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Det gælder dog ikke i forhold til en i øvrigt lovlig forsamling, f.eks. en bryllupsfest, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Det er lovligt for hotellers tilknyttede restauranter og caféer mv. at holde åbent fra kl. 5.00 og indtil kl. 24.00. I tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00 må der sælges takeaway, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning. Der må endvidere holdes åbent for private fester, hvor deltagerne i det væsentlige kender hinanden i forvejen, hvis kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til stedet.

 

Alle lokaler på hotellet, der er åbent for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.   
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer.
4 Arkader, butiks- og storcentre

Ja. Det er lovligt for samtlige butikker at holde åbent, men der stilles en række krav til dem om at:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltageren kan holde behørig afstand – også i købssituationer 

 

Kravene gælder foreløbigt fra den 18. marts 2020 og frem til den 8. juli 2020

 

Herudover har Erhvervsministeriet udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af indkøbscentre, stormagasiner og arkader, basarer mv., som er vejledende i forhold til, hvordan virksomhederne kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19.

Nej. Det er alene medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, der skal bære handsker, og dette alene ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 

I forhold til kunderne skal butikkerne så vidt muligt stille vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) til rådighed.

Ja. Fra og med den 11. maj 2020 er det lovligt for både indendørs og udendørs indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. at holde åbent. Disse steder skal dog overholde de gældende restriktioner om at:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltageren kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Herudover har Erhvervsministeriet udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af indkøbscentre, stormagasiner og arkader, basarer mv., som er vejledende i forhold til, hvordan virksomhederne kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19.

5 Idræts- og fritidsfaciliteter mv.
Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, bade- og legelande, svømmehaller og træningscentre, må fra og med den 8. juni 2020 igen holde åbent. 

Der gælder dog fortsat et forbud mod at afholde og deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede samtidig, medmindre deltagerne i arrangementet i det væsentlige sidder ned.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i forhold til professionel idræt, herunder de to øverste rækker inden for fodbold for mænd, den øverste række inden for fodbold damer, den øverste række inden for håndbold for mænd, den øverste række inden for håndbold for kvinder, den øverste række inden for ishockey for mænd, den øverste række inden for badminton, trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens  samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægterne fra deres idræt. Forbuddet gælder heller ikke for atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

I de tilfælde, der er undtaget fra forbuddet med at forsamles flere end 50 personer samtidig, gælder der fortsat et forbud mod at forsamles flere end 500 personer. 

Kulturministeriet har som overordnet ressortmyndighed på idrætsområdet offentliggjort vejledende retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og foreningsfaciliteter (fase 2 og 3). Retningslinjerne er udarbejdet i regi af et sektorpartnerskab og offentliggjort på www.kum.dk

Ja. Foreningers lokaler må holdes åbne. Der gælder dog fortsat et forbud mod at afholde og deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede, medmindre deltagerne i arrangementet i det væsentlige sidder ned.

Lokaler, der er åbne, skal overholde følgende krav:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede føde-varer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Ja. Fra og med den 8. juni 2020 er det igen lovligt at anvende indendørs idrætsfaciliteter, herunder ridehaller. 

Forbuddet mod at forsamles flere end 50 personer til et arrangement, en begivenhed eller lignende skal overholdes. Dog må der være op til 500 deltagere til et arrangement mv., hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned.

Ja. Både indendørs og udendørs rideundervisning er lovligt. Forbuddet mod at forsamles flere end 50 personer skal dog overholdes.
Ja. Det er lovligt for rideskoleelever at opholde sig i stalden for at klargøre og pleje hestene.
Ja. 3F Superliga og NordicBet Liga må gerne spille fodbold igen. 

Der må være op til 500 til stede (inkl. spillere, trænere , tilskuere mv.) til kampene, hvis tilskuerne i det væsentlige sidder ned.
Ja. Forsamlingsforbuddet gælder ikke for professionel sport, herunder ligaer med professionelle atleter samt individuelle atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

For så vidt angår tilskuere gælder der fortsat et forbud mod at forsamles mere end 50 personer, medmindre tilskuerne i det væsentlige sidder ned. I givet fald må der være op til 500 personer (inkl. spillere, trænere, tilskuere mv.).

Ja. Træningscentre mv. må fra og med den 8. juni 2020 igen holde åbent. 

Forbuddet mod at forsamles flere end 50 personer til et arrangement, en begivenhed og lignende skal overholdes. Afholdes der således fælles træningsaktiviteter i fitnesscenteret mv., vil dette som udgangspunkt være omfattet af forbuddet om, at der ikke må deltage flere end 50 personer i en sådan aktivitet eller begivenhed. Hvis der er tale om en aktivitet mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede.

Hvis træningsfaciliteterne er offentligt tilgængelige, kan politiet, såfremt der befinder sig flere end 50 personer sammen, uden at der er tale om en egentlig aktivitet eller begivenhed, påbyde personerne at forlade stedet, hvis politiet skønner, at der er en særlig fare for smitte med COVID-19. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Kulturministeriet har som overordnet ressortmyndighed på idrætsområdet offentliggjort vejledende retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og foreningsfaciliteter (fase 2 og 3). Retningslinjerne er udarbejdet i regi af et sektorpartnerskab og offentliggjort på www.kum.dk. 


Der er den 8. maj 2020 fastsat nye regler, hvorefter bekendtgørelsen ikke gælder i forhold til professionel idræt uden tilskuere, herunder de to øverste rækker inden for fodbold for mænd, den øverste række inden for fodbold damer, den øverste række inden for håndbold for mænd, den øverste række inden for håndbold for kvinder, den øverste række inden for ishockey for mænd, den øverste række inden for badminton, trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægterne fra deres idræt. Forbuddet gælder heller ikke for atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

Ja, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 50 personer (inkl. trænere, forældre mv.). Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan f.eks. ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.

Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 50 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på mere end 50 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang. 

Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 50 deltagere.

Hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede.

Ja. Der kan afholdes stævner mv. med op til 50 personer til stede samtidig. De 50 personer omfatter alle tilstedeværende, som er en del af arrangementet, dvs. idrætsudøvere, dommere, tilskuere, hjælpere, trænere mv. 

 

Det er også muligt at arrangere et stævne, løb mv. tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er mere end 50 personer til stede samtidig. Fx kan motorløb, motionsløb, ridestævner, kapsejladser mv. afvikles, så der om formiddagen deltager op til 50 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 50 personer deltager i stævnet, løbet mv. om eftermiddagen. 

Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke på noget tidspunkt er flere end 50 personer til stede samtidig. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i de tidsforskudte dele af stævnet, som de deltager i.

Hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, gælder forsamlingsforbuddet på 50 tilstedeværende personer ikke. Der må dog fortsat ikke være flere end 500 personer til stede.

 
Ja, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 50 personer (inkl. leder, deltagere mv.). Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer til stede på det samme område, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.

Hvis aktiviteten således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 50 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne ledere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på mere end 50 personer, vil det være muligt at afvikle flere sideløbende aktiviteter på en gang.

Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 50 deltagere.

Hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede.

Ja. Det er lovligt for klatreparker at holde åbent. 

Det bemærkes dog, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end 50 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Alle lokaler, der er åbent for offentligheden i klatreparken, skal desuden:

 
 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Det anbefales, at klatreparken overholder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Nej. Det er lovligt at spille golf. Der er dog fortsat et forbud mod at afholde eller deltage i et arrangement, en begivenhed eller en aktivitet i golfklubben, på golfbanen mv., hvor der er flere end 50 personer til stede, med mindre deltagerne (inkl. publikum) i det væsentlige sidder ned. I givet fald må der være op til 500 personer.

Befinder flere end 50 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder på en golfbane, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Det gælder dog ikke, hvis de tilstedeværende i det væsentlige sidder ned.

Politiet opfordrer alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Det er lovligt for tilknyttede klubhuse, herunder toiletter, bade- og omklædningsfaciliteter mv., til idræts- og fritidsklubber at holde åbent.

Der må ikke afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter i eller ved et klubhus mv., hvor der er flere end 50 personer til stede, medmindre der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. I givet fald må der være op til 500 personer til stede.

Befinder flere end 50 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder ved faciliteter tilknyttet en idræts- og fritidsaktivitet, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Det gælder dog ikke, hvis de tilstedeværende i det væsentlige sidder ned. 

Der er den 8. maj 2020 fastsat regler, hvorefter bekendtgørelsen ikke gælder i forhold til professionel idræt, herunder de to øverste rækker inden for fodbold for mænd, den øverste række inden for fodbold damer, den øverste række inden for håndbold for mænd, den øverste række inden for håndbold for kvinder, den øverste række inden for ishockey for mænd,  den øverste række inden for badminton, trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens  samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægterne fra deres idræt. Forbuddet gælder heller ikke for atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

Kulturministeriet har som overordnet ressortmyndighed på idrætsområdet offentliggjort vejledende retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og foreningsfaciliteter (fase 2 og 3). Retningslinjerne er udarbejdet i regi af et sektorpartnerskab og offentliggjort på www.kum.dk

Offentlige kultur- og fritidsinstitutioner må fra og med den 8. juni 2020 igen holde lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre, åbne. Lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, skal fortsat holde lukket for offentligheden.

Det er lovligt for restauranter og caféer i offentlige kultur- og fritidsinstitutioner at holde åbent fra kl. 5 om morgenen til midnat. Herudover kan der holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away) i tidsrummet fra midnat til kl. 5 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning. Serveringssteder kan endvidere holde åbent mellem midnat og kl. 5 for private fester, hvor deltagerne i det væsentlige kender hinanden i forvejen, hvis kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til stedet.

Lokaler i offentlige kultur- og fritidsinstitutioner, der holdes åbent for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagende.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Ja. Lovgivningen er ikke til hinder for udlejning af pladser og hytter. Tilhørende aktiviteter som f.eks. legeland, badeland, spillehaller mv. må fra den 8. juni 2020 også holde åbent.

 

Det er lovligt for restauranter og caféer på campingpladser og feriecentre at holde åbent fra kl. 5 om morgenen til midnat. Herudover kan der holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away) i tidsrummet fra midnat til kl. 5 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning. Serveringssteder kan endvidere holde åbent mellem midnat og kl. 5 for private fester, hvor deltagerne i det væsentlige kender hinanden i forvejen, hvis kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til stedet.

Det er ligeledes lovligt for andre lokaler på campingpladser eller feriecentre såsom kiosker, fælleskøkken samt bad- og toiletfaciliteter at holde åbent. 

Lokaler, der holdes åbne for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Et friluftsbad, en udendørs swimmingpool mv. må gerne holde åbent. 

Der må dog ikke afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter med flere end 50 deltagere, f.eks. vandpolo-turnering eller undervisning i vandaerobic, i eller ved et friluftsbad, en udendørs swimmingpool mv., medmindre der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne/publikum i det væsentlige sidder ned. I givet fald må der være op til 500 personer til stede.

Befinder flere end 50 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder i eller ved et friluftsbad, en udendørs swimmingpool mv., uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om et arrangement mv. med siddende deltagere/publikum som ovenfor nævnt.

Tilhørende toiletter, omklædnings- og badefaciliteter må holdes åbne, såfremt de overholder kravene til gulvareal, information, hygiejne mv. 

Alle lokaler, der er åbne for offentligheden, i friluftsbadet/swimmingpoolen, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Kulturministeriet har som overordnet ressortmyndighed på idrætsområdet offentliggjort vejledende retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv. Retningslinjerne er udarbejdet i regi af et sektorpartnerskab og offentliggjort på www.kum.dk.

Ja. Indendørs badelande og svømmehaller må fra og med den 8. juni 2020 igen holde åbent. 

Alle lokaler, der er åbne for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer 

 

Kulturministeriet har som overordnet ressortmyndighed på idrætsområdet offentliggjort vejledende retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og foreningsfaciliteter (fase 2 og 3). Retningslinjerne er udarbejdet i regi af et sektorpartnerskab og offentliggjort på www.kum.dk

En netcafé, en keramikcafé og lignende må fra og med den 8. juni 2020 igen holde åbent.  
 
Caféerne skal overholde følgende:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. 
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Ja. Zoologiske haver, dyreparker, akvarier og lignende må holde åbent. 

Lokaler i zoologiske haver, der holdes åbne for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.. 

 

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. En cirkusforestilling må afholdes med siddende publikum, hvis der højst er 500 personer til stede.

Lokaler, der holdes åbne for offentligheden, skal:

 

 • - Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer. 

 

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Forlystelsesparker, omrejsende tivolier og lignende, herunder deres lokaler, må holde åbent. Der må dog ikke afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter med flere end 50 deltagere, medmindre der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne/publikum i det væsentlige sidder ned. I givet fald må der være op til 500 personer til stede.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for forlystelsesapparater i forlystelsesparker og omrejsende tivolier, og der må derfor være flere end 50 personer til stede i forlystelsesapparaterne. 

Forlystelsesparker, omrejsende tivolier og lignende skal imidlertid holde forlystelser, der fungerer på en måde, som ikke er forsvarlig i forhold til smittefaren fra covid-19, lukket for offentligheden. Ved vurderingen af, om en forlystelse skal holdes lukket, skal der bl.a. lægges vægt på, om forlystelsen er i kraftig bevægelse eller rotation, og om forlystelsen giver anledning til råben og skrigen. En forlystelse kan dog holdes åben, hvis der er etableret afskærmning, som effektivt forhindrer smittespredning, eller hvis der kun køres med ét selskab ad gangen. 

Restauranter, iskiosker, souvenirbutikker mv. i forlystelsesparker, omrejsende tivolier og lignende kan også holde åbent. 

Nej. At fiske i en put and take sø er ikke et arrangement, en begivenhed, aktivitet eller lignende, der er omfattet af forbuddet mod at samles flere end 50 personer samtidig. Almindelige besøg ved en put and take sø er derfor lovlige – som udgangspunkt også hvis der er flere end 50 personer til stede. 

Hvis der derimod afholdes et egentligt arrangement, en begivenhed eller lignende ved en put and take sø, f.eks. et arrangement, hvor flere end 50 personer fisker sammen, vil dette være omfattet af forbuddet. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der er tale om et arrangement, en begivenhed eller lignende i det enkelte tilfælde.

Befinder flere end 50 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder ved en put and take sø, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet dog påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Politiet opfordrer dog alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Drive-in-arrangementer er omfattet af dele af forlystelsesbekendtgørelsen. Der skal derfor indhentes tilladelse til arrangementet hos politiet. Politiet kan stille vilkår for tilladelsen, herunder vilkår for at reducere risikoen for smittespredning og vilkår for at sikre ro og orden. Til nogle arrangementer skal der udarbejdes en sikkerhedsplan. 

Det er lovligt for restauranter og caféer at holde åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer fra kl. 5 om morgenen og til midnat. Herudover kan der holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away) i tidsrummet fra midnat til kl. 5 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning. 

Befinder flere end 50 personer sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet dog generelt påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. 

En sceneoptræden mv., der ikke i øvrigt er lovlig, kan ikke gøres lovlig ved at gøre det til et drive in-arrangement.
Ja. Hundetræning og andre fællesaktiviteter kan afholdes, når der ikke samles flere end 50 personer samtidig i forbindelse med denne aktivitet. Hvis deltagerne (inkl. publikum) i det væsentlige sidder ned, må der være op til 500 personer til stede.
Ja. Gæster på værtshuse mv. må benytte poolborde, jukeboxe, dartspil, spillemaskiner og lignende.

Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre mv. i lyset af udbruddet af COVID-19, herunder i forhold til bl.a. rengøring af fælles kontaktpunkter. Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på www.virksomhedsguiden.dk

Ja, det er lovligt for museer at holde åbent. Det er også lovligt for restauranter og caféer i museet at holde åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer.

Museer, der holdes åbent for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer 

 

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Forsamlingsforbuddet på 50 personer gælder ikke for afholdelse af og deltagelse i sommeraktiviteter som sommerlejre, fodboldskoler og lignende fritidsaktiviteter for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier, hvis sommeraktiviteterne er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Det gælder både aktiviteter med og uden overnatning samt ophold og færden, der er et naturligt eller nødvendigt led i afholdelsen af sommeraktiviteterne. 

Der gælder stadig et forbud mod at være flere end 500 personer til stede samtidig.
6 Religiøse handlinger m.fl.
Ja. I de lokaler, som folkekirken og andre trossamfund råder over, gælder forbuddet mod at forsamles mere end 50 personer ikke, men der gælder fortsat et forbud mod at forsamles flere end 500 personer. 

Politiet kan ikke påbyde personer, som befinder sig i lokalerne at forlade stedet, hvis der efter politiets skøn måtte være en særlig risiko for smitte med COVID-19. 

Også begravelser og bisættelser, herunder jordfæstelse på en kirkegård i forbindelse med en begravelse, må afholdes uden begrænsningen på 50 personer, men med en begrænsning på maksimalt 500 personer til stede.

Tilstedeværelse i folkekirkens eller et andet trossamfunds lokaler skal dog opfylde kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne, som gælder for lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Folkekirken og andre trossamfund er i øvrigt omfattet af det gældende forbud mod at forsamles mere end 50 personer til arrangementer mv., og politiets adgang til at påbyde flere end 50 personer, der er samlet et sted, at forlade stedet, hvis der afvikles religiøse handlinger uden for de lokaler, som folkekirken eller andre trossamfund råder over. Det gælder bl.a. i forhold til fx et gående begravelsesoptog, da dette ikke anses for at være en del af en begravelse og derfor vil være omfattet af begrænsningen på 50 personer. Hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede, og politiet kan ikke påbyde personerne at forlade stedet.

Det anbefales herudover, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt overholdes.
Nej. Sædvanlig gudstjeneste eller bøn, f.eks. fredagsbøn, er ikke et meningsbefordrende øjemed.
Ja. Den religiøse handling kan gennemføres, hvis det sker indenfor i folkekirken eller trossamfundets lokaler. Kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne skal i givet fald være opfyldt, og der må under alle omstændigheder maksimalt være 500 personer til stede.

Hvis handlingen gennemføres udenfor, må der højst være 50 personer, inkl. kirkens repræsentanter, til stede, medmindre der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. I givet fald må der være op til 500 personer til stede.

Hvis man ønsker at holde en fest eller anden fejring i forbindelse med den religiøse handling, henvises der for nærmere om mulighederne herfor i svaret til spørgsmålet ”Er det lovligt at afholde eller deltage i en fest?” 
7 Forretninger med tæt kontakt til kunder, fx frisører

Ja. Det er lovligt for tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-, og mas-sageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer fysisk kontakt til kunder, og solarier at holde åbent, da det midlertidige forbud blev ophævet med virkning fra den 20. april 2020. 

Der stilles en række krav til dem om at:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. 
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.
Ja. Spa- og skønhedsklinikker må holde åbent for behandlinger, som indebærer fysisk kontakt til kunder. Fra og med den 8. juni 2020 må også lokaler, der indeholder saunaer, dampbade, boblebade og lignende, igen holde  åbent. 

Ja. Reglerne i bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private hospitaler og klinikker, samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. 

Statsautoriserede sundhedspersoner omfatter personer der er registreret i Autorisationsregisteret inden for følgende grupper:

 

 • Sygeplejerske
 • Social- og sundhedsassistent
 • Læge
 • Tandlæge
 • Ambulancebehandler
 • Bandagist
 • Behandlerfarmaceut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Fodterapeut
 • Fysioterapeut
 • Jordemoder
 • Kiropraktor
 • Klinisk diætist
 • Klinisk tandtekniker
 • Osteopat (herunder osteopater uden autorisation, der praktiserer i henhold til overgangsordningen)
 • Optometrist
 • Radiograf
 • Tandplejer
Teoriundervisning udgør et arrangement i bekendtgørelsens forstand. Det er derfor kun lovligt at afholde teoriundervisning, hvis der ikke er flere end 50 personer tilstede, medmindre deltagerne i det væsentlige sidder ned. I givet fald må der være op til 500 personer til stede.

Såfremt undervisningen foregår i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne være opfyldt.

Det er igen lovligt at afholde praktisk køreundervisning fra den 20. april 2020.

Køreskolerne opfordres til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Politiets afvikling af køre- og teoriprøver blev genoptaget fra den 29. april 2020.
Afvis cookies