Spring til hovedindhold

Forslag

Politiets tiltag mod COVID-19 i Danmark


Oftest stillede spørgsmål og svar fra Rigspolitiet om betydningen af regeringens tiltag mod spredning af coronavirus/COVID-19.

Hent sideindhold som PDF

Læs også om faserne i den kontrollerede genåbning af Danmark.

 

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

 

Forbuddet gælder foreløbigt fra den 18. marts 2020 og frem til den 8. juni  2020.

 

Denne Q&A er opdateret i forhold til første del af aftalen om yderligere genåbning i fase 2 i aftalen om en kontrolleret genåbning af Danmark, som trådte i kraft den 20. maj 2020. 

 

En effektiv indsats mod spredning af COVID-19 i Danmark kræver, at den enkelte dansker tager ansvar for at nedbringe antallet af sociale kontakter og sikre behørig afstand til sine medborgere. Det gælder også inden for familien og vennekredsen.

 

Bødetakster for at overtræde restriktioner som følge af COVID-19

1. Forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end ti personer
Ja. Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er til stede. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv.

Der er fastsat enkelte undtagelser fra forbuddet, herunder for private boliger.

Forbuddet gælder foreløbigt fra den 18. marts 2020 og frem til den 8. juni 2020.
Nej. Forbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil. Undtaget er dog gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over. Disse er fortsat omfattet af forbuddet.

Selvom forbuddet ikke gælder i private boliger og haver i tilknytning hertil, opfordres der dog til at aflyse planlagte private sammenkomster mv. med flere end 10 personer og til at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Ja som udgangspunkt. Men forbuddet hindrer ikke, at flere end 10 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt i fx en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. 

Tilsvarende gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger mv.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads ikke er omfattet. 

Det bemærkes, at bekendtgørelsen om maksimal tilladt belægning i fjernbusser som led i håndteringen af COVID-19, hvorefter fjernbusser på intet tidspunkt må medtage mere end halvt så mange passagerer, som bussen har siddepladser til, blev ophævet mandag den 18. maj 2020.

Generelt opfordres der til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Ja. Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Politiet kan påbyde personerne at forlade stedet.

Dette gælder med virkning fra den 18. marts 2020 og frem til den 8. juni 2020.
Ja. Politiet kan nedlægge et midlertidigt forbud mod ophold på steder, hvortil der er almindelig adgang, hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med COVID-19, og hvis det skønnes, at et påbud om at forlade stedet ikke er tilstrækkeligt for at hindre smittefaren. Det kan eksempelvis være en park eller en legeplads. 

Et opholdsforbud betyder, at det er ulovligt at tage ophold på stedet. Man må dog gerne bevæge sig i området, hvis der er tale om almindelig færden det pågældende sted, fx en gåtur.  

Et opholdsforbud kan udstedes i op til syv dage. Forbuddet kan forlænges. Forbuddet skal offentliggøres ved skiltning og på politiets hjemmeside.
Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er ikke omfattet af forbuddet mod arrangementer mv. med flere end 10 tilstedeværende personer.
Nej. Politikredsene kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder mv., bortset fra drive-in arrangementer. Politikredsene kan alene vejlede borgerne om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med den udstedte bekendtgørelse. Politikredsene kan endvidere henvise borgerne til at søge information her på hjemmesiden eller kontakte et af call-centrene.
Nej. Der er ikke indført et udgangsforbud. Men politiet kan påbyde personer at forlade et sted, hvis der er flere end 10 personer til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Ved udøvelse af politiets skøn skal der tages hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra COVID-19.
 

Der findes ikke noget afstandskrav i forbindelse med forsamlinger med et politisk eller meningsbefordrende øjemed, og der er således ikke mulighed for at opløse forsamlingen på grund af fare for smittespredning mv. 

 

Forsamlinger med et politisk eller meningsbefordrende øjemed opfordres dog til at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at holde afstand og undgå kontakt med andre mennesker.

 
Nej. Reglerne gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
Ja. På en offentlig tilgængelig legeplads vil politiet have mulighed for udstede et påbud, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Dette gælder med virkning fra den 18. marts 2020 og frem til den 8. juni 2020.
Det vil bero på en konkret vurdering, om det er lovligt at afholde torvedage, loppemarkeder, kræmmermarkeder og lignende. 

Hvis der er tale om ugentlige eller andre jævnligt tilbagevendende torvedage eller markeder, hvor lokale handlende, landmænd mv. på et torv eller lignende sælger deres varer via separate boder, der kan sidestilles med butikker på en gågade, vil det som udgangspunkt være lovligt at afholde disse. Hvis der er øvrige aktiviteter i tilknytning til boderne på torvedage, markeder mv., fx. i form af musikoptræden eller anden form for sceneoptræden, vil det imidlertid tale for, at markedet er omfattet af forbuddet.

Hvis der er tale om enkeltstående begivenheder, f.eks. årligt tilbagevendende markeder, eksempelvis loppe- eller kræmmermarkeder, eller hvis en bredere og ikke nærmere afgrænset kreds af personer gives mulighed for at opstille forskellige former for boder, vil disse som udgangspunkt være omfattet af forbuddet, og det vil derfor være ulovligt at afholde disse. 

Politiet kan påbyde personer at forlade stedet, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Politiet opfordrer til, at man følger de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Nej. Forbuddet gælder ikke almindelig brug af offentlig transport. Der må derfor befinde sig flere end 10 personer i toget, i bussen, på færgen mv. Man må også vente på et tog på stationen eller vente ved et busstoppested, selvom der er flere end 10 personer til stede. 

Selvom det ikke er forbudt, at der befinder sig flere end 10 personer samme sted, kan politiet dog påbyde personer at forlade stedet, hvis der efter politiets skøn er en særlig fare for smitte med COVID-19.

Det bemærkes, at bekendtgørelsen om maksimal tilladt belægning i fjernbusser som led i håndtering af COVID-19, hvormed fjernbusser på intet tidspunkt må medtage mere end halvt så mange passagerer, som bussen har siddepladser til, blev ophævet mandag den 18. maj 2020.

Rigspolitiet opfordrer til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. 
 
Ja. Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangement er, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede, gælder ikke i private boliger. En privat bolig omfatter både en privat helårsbolig og en privat fritidsbolig, uanset om boligen er ejet eller lejet. 

Politiet opfordrer dog kraftigt alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Hvis et sommerhus udelukkende lejes med det formål at afholde et arrangement, eksempelvis en fest, så sommerhuset dermed får karakter af at være et forsamlingshus eller et festlokale, kan det efter en konkret vurdering være ulovligt at afholde arrangementet, da det så mister sin karakter af ”bolig”. Det vil indgå i denne vurdering, om sommerhuset alene er lejet for/benyttet en weekend, om lejer udelukkende opholder sig i sommerhuset i forbindelse med forberedelse og afholdelse af festen, om festen arrangeres af en professionel eventarrangør mv. 
 

 
Ja. Hvis man bor i lejlighed, rækkehus eller lignende boligkompleks og har adgang til fælles udendørsarealer, skal man som udgangspunkt ikke holde øje med, om man er flere end 10 personer, der samtidigt bruger arealet. Dog opfordres der til, at man ikke mødes i større grupper med flere end 10 personer, generelt begrænse deltagerantallet i gruppen mest muligt og følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. 

Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede, gælder også i gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over.

Hvis der på det fælles udendørsareal befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19, vil politiet have mulighed for at udstede et påbud. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.
 

Det beror på en konkret vurdering. Hvis uddelingen eller salget har karakter af et arrangement mv., der eksempelvis har været annonceret på forhånd, og der er mere end 10 personer til stede, vil uddelingen eller salget være omfattet af forbuddet. Det kan således være ulovligt at afholde og deltage i fx. gratis uddeling af mad- eller drikkevarer annonceret via opslag på de sociale medier, hvis det vurderes, at der er tale om et arrangement, og hvis flere end 10 personer er til stede.

Hvis uddelingen eller salget ikke har karakter af et arrangement mv. skal retningslinjerne for almindeligt salg følges, herunder skal fysiske og juridiske personer:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, må dog tillade adgang for 1 kunde eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal, medmindre stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Politiet har endvidere mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19, eksempelvis i en kø til udlevering. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

 
Det er ulovligt at afholde en fest i et festlokale, på en restaurant mv. med deltagelse af flere end 10 personer, da en sådan fest vil være omfattet af forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede. 

Festen kan ikke gøres lovlig ved at opdele den i mindre enheder af maksimalt 10 personer, der befinder sig på samme sted, f.eks. samme restaurant, forsamlingshus, fælleshus mv. Heller ikke selv om de mindre grupper holder indbyrdes afstand. Det skyldes, at årsagen til festen, fx. brudeparret eller fødselaren, er den samme for alle de mindre grupper, og dermed er der fortsat tale om ét samlet arrangement med flere end 10 deltagere. 

Et arrangement med flere end 10 personer bliver således ikke lovligt, selv om det flyttes ind på en restaurant, som er indrettet efter retningslinjerne.

Forbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, men gælder dog fortsat i gårde eller lignende, som beboere fra et større antal bolig råder over. Rigspolitiet opfordrer til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Ja. Der er ikke et forbud mod selve udlejningen af et festlokale.

Der er dog forbud mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede.
 

 
Nej. Domstolene er ikke omfattet af bekendtgørelsen. 

Rigspolitiet opfordrer dog til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
 
Nej. Den nødpasning og nødundervisning, som dagtilbud, institutioner, skoler mv. udfører, er ikke omfattet af forbuddet. Det gælder også for aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler eller lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen mv. råder over. 

Forældre skal dog være opmærksom på, at reglerne om forsamlingsforbud fortsat finder anvendelse i bringe- og afhentningssituationer.
 
Almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads er lovligt. Filmoptagelser i det offentlige rum vil imidlertid efter Rigspolitiets vurdering ikke kunne anses for at være ”almindelig tilstedeværelse” på tv- og filmproducenters ”arbejdsplads”. TV-/filmoptagelser i det offentlige rum udgør derfor som udgangspunkt et arrangement/en aktivitet, som er omfattet af forbuddet mod at samles flere end 10 personer. Det vil dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. 
2. Håndhævelses- og sanktionsmuligheder

Politiet kan bl.a. anvende den fornødne magt i overensstemmelse med politiloven for at sikre overholdelse af forbuddet mod, at flere end 10 personer er til stede ved indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder mv.

 

Der kan desuden udstedes bøder for overtrædelse af forbud og påbud efter bekendtgørelsen.

Hvis fx en ejer af et træningscenter eller en biograf ikke overholder forbuddet om at holde sine lokaler lukket for offentligheden, kan den pågældende straffes med bøde.

Desuden kan en fysisk eller juridisk person – som ikke skal holde sine lokaler lukket for offentligheden – straffes med bøde, hvis den pågældende ikke overholder kravene om at: 

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, må dog tillade adgang for 1 kunde eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal, medmindre stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Politiet kan herudover påbyde en fysisk eller juridisk person at lukke sine lokaler for offentligheden i en nærmere bestemt periode, hvis politiet skønner, at den fysiske eller juridiske person ikke overholder kravene ovenfor, og at der ikke er udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde kravene. Politiet kan udstede en bøde, hvis den fysiske eller juridiske person undlader at efterkomme påbuddet. 

 

 

Politiet kan sanktionere med bøde for ikke at efterleve et påbud om at forlade et sted, og politiet kan om nødvendigt med magt fjerne personer fra stedet.
Nej. Politiet kan alene pålægge fysiske og juridiske personer at holde visse lokaler lukket for offentligheden. De skal forstås som indehaveren af virksomheden/butikken og ikke de ansatte lønmodtagere. Det er således alene indehaveren af virksomheden/butikken og ikke de ansatte lønmodtagere, der kan straffes for overtrædelse af forbuddet. 
3. Natklubber, værtshuse, restauranter, spillehaller m.fl.

Ja. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, kan holde åben fra kl. 5 om morgenen til midnat. Det gælder både deres lokaler og deres udendørsarealer. 

Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, omfatter både spisesteder, som f.eks. restauranter og caféer, barer, som f.eks. vinbarer, cocktailbarer og værtshuse, og fx. vandpibecaféer.

Fra midnat til kl. 5 skal serveringsstederne holde lukket. Det gælder også både lokaler og udendørsarealer. Restauranter og caféer mv. kan dog fra midnat til kl. 5 sælge mad og drikke ud af huset (takeaway), i det omfang de har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning, men de må ikke i den forbindelse stille deres udendørsarealer til rådighed for deres kunder til indtagelse af mad og drikkevarer, som restauranten eller caféen sælger. Der kan ikke stilles krav om, at restauranter og caféer skal fjerne deres borde og stole på deres udendørsareal fra midnat til kl. 5, men hvis ejeren ikke foranlediger, at borde og stole fjernes, eller området afspærres eller på anden måde gøres utilgængeligt, skal ejeren eksempelvis ved skiltning gøre opmærksom på, at mad, drikke og tobak på dette tidspunkt ikke må indtages ved restaurantens/caféens borde. 
 
Hvis restaurantens eller caféens kunder fra midnat til kl. 5 benytter et andet serveringssteds udendørsarealer til indtagelse af mad og/eller drikkevarer, der er købt i restauranten eller caféen, kan der efter en konkret vurdering være tale om, at restauranten mv. råder over det andet serveringssteds udendørsarealer. Dette kan være tilfældet, hvis der er indgået en aftale herom mellem de to serveringssteder, eller hvis det på anden måde er åbenlyst, at forbuddet forsøges omgået gennem råden over et andet spisesteds udendørsarealer, fx. ved, at restauranten mv. henviser sine kunder til at benytte det andet serveringssteds udendørsarealer. 
 
Alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, dvs. alle restauranter, caféer, barer mv., og alle restauranter og caféer mv., der sælger mad og drikke ud af huset, skal for så vidt angår deres lokaler:

 

 • Sikre mindst 2 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde eller besøgende. Hvis stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget, skal der dog sikres mindst 4 m2 gulvareal pr. person. Det kan f.eks. gælde barer, hvor der alene er et begrænset antal siddepladser i forhold til antallet af gæster. I lokaler med siddende publikum, der anvendes til kulturarrangementer, kan der tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende. 
 • Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden – også i købssituationer. 

 

Forbuddet mod at holde åbent for andet end takeaway fra midnat til kl. 5 gælder foreløbigt fra den 18. maj 2020 og frem til den 8. juni 2020.

 

Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre mv. i lyset af udbruddet af COVID-19. Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på www.virksomhedsguiden.dk

Ja. Det er lovligt for værtshuse, vinbarer, cocktailbarer og lignende at holde åben fra kl. 5 om morgen og indtil midnat. 

Hvis de holder åbent, skal de:

 

 • Sikre mindst 2 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde eller besøgende. Hvis stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget, skal der dog sikres mindst 4 m2 gulvareal pr. person. Det kan f.eks. gælde barer, hvor der alene er et begrænset antal siddepladser i forhold til antallet af gæster. I lokaler med siddende publikum, der anvendes til kulturarrangementer, kan der tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende.
 • Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden – også i købssituationer. 

 

Diskoteker, natklubber og lignende skal fortsat holde lukket. Ved vurderingen af, om der er tale om et diskotek, en natklub eller lignende, der er omfattet af det midlertidige forbud, skal der bl.a. lægges vægt på, om der kun er få siddepladser, om der er dansegulv, om hovedaktiviteten ikke er salg af mad, og om der er givet tilladelse til, at stedet kan holde åbent uden for den almindelige åbningstid. Det er derimod ikke afgørende for vurderingen, om stedet ”kalder sig” et diskotek. 

 

Efter en konkret vurdering kan en bar, der kun har få siddepladser, der har et dansegulv, der ikke sælger mad, og som normalt må holde åbent om natten, derfor være omfattet af det midlertidige forbud, ligesom en natklub, som vælger at sætte borde og stole på dansegulvet, og i øvrigt indrette sig som en mere traditionel bar, efter omstændighederne vil kunne holde åben. I givet fald skal betingelserne oven for overholdes. 

 

Spillesteder er omfattet af det midlertidige forbud mod at holde åbent.

 

Det midlertidige forbud mod at holde åbent gælder foreløbigt fra den 18. maj 2020 og frem til den 8. juni 2020.

Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre mv. i lyset af udbruddet af COVID-19. Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på www.virksomhedsguiden.dk.

 

 

 

Nej. Diskoteker, natklubber og lignende skal fortsat holde lukket.

 

Ved vurderingen af, om der er tale om et diskotek, en natklub eller lignende, der er omfattet af det midlertidige forbud, skal der bl.a. lægges vægt på, om der kun er få siddepladser, om der er et dansegulv, om hovedaktiviteten ikke er salg af mad, og om der er givet tilladelse til, at stedet kan holde åbent uden for den almindelige åbningstid. Det er derimod ikke afgørende for vurderingen, om stedet ”kalder sig” et diskotek. 

 

Efter en konkret vurdering kan en bar, der kun har få siddepladser, der har et dansegulv, der ikke sælger mad, og som normalt må holde åbent om natten, derfor være omfattet af det midlertidige forbud, ligesom en natklub, som vælger at sætte borde og stole på dansegulvet, og i øvrigt indrette sig som en mere traditionel bar, efter omstændighederne vil kunne holde åben. I givet fald skal betingelserne oven for overholdes. 

 

Det midlertidige forbud mod at holde åbent gælder foreløbigt fra den 18. maj 2020 og frem til den 8. juni 2020.

Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre mv. i lyset af udbruddet af COVID-19. Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på www.virksomhedsguiden.dk.

Spillesteder med siddende publikum må gerne holde åbent. Der må dog maksimalt være 500 personer til stede på spillestedet i alt.

 

Hvis de holder åbent, skal de:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, må dog tillade adgang for 1 kunde eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal, medmindre stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget. Det kan f.eks. gælde barer, hvor der alene er et begrænset antal siddepladser i forhold til antallet af gæster. I lokaler med siddende publikum, der anvendes til kulturarrangementer, tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal. 
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende. 
 • Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden – også i købssituationer. 

 

Spillesteder med stående publikum er fortsat omfattet af det midlertidige forbud mod at holde åbent.

 
En spillehal er en hal, hvor der spilles med penge som indsats, eksempelvis ved spillemaskiner. Fysiske og juridiske personer skal derfor holde spillehaller lukket for offentligheden.
Det er lovligt for kiosken at holde åbent, men det er derimod ikke lovligt at holde den tilstødende spillehal åben.

Fra midnat til kl. 5 skal serveringssteder som udgangspunkt holde lukket. Det gælder både lokaler og udendørsarealer.

 

Pølsevogne, shawarma steder pizzeriaer mv. kan dog fra midnat til kl. 5 sælge mad og drikke ud af huset (takeaway), i det omfang de har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning, men de må ikke i den forbindelse stille deres udendørsarealer til rådighed for deres kunder til indtagelse af mad og drikkevarer, som pølsevognen, shawarma-stedet, pizzeriaet mv. sælger. Der kan ikke stilles krav om, at pølsevogne, shawarma-steder, pizzeriaer mv. skal fjerne deres borde og stole på deres udendørsareal fra midnat til kl. 5, men hvis ejeren ikke foranlediger, at borde og stole fjernes, eller området afspærres eller på anden måde gøres utilgængeligt, skal ejeren eksempelvis ved skiltning gøre opmærksom på, at mad, drikke og tobak på dette tidspunkt ikke må indtages ved pølsevognens, shawarma-stedets, pizzeriaets mv. borde. 
 
Hvis pølsevognens, shawarma-stedets, pizzeriaets mv. kunder fra midnat til kl. 5 benytter et andet serveringssteds udendørsarealer til indtagelse af mad og/eller drikkevarer, der er købt i pølsevognen, shawarma-stedet, pizzeriaet mv., kan der efter en konkret vurdering være tale om, at pølsevognen, shawarma-stedet, pizzeriaet mv. råder over det andet serveringssteds udendørsarealer. Dette kan være tilfældet, hvis der er indgået en aftale herom mellem de to serveringssteder, eller hvis det på anden måde er åbenlyst, at forbuddet forsøges omgået gennem råden over et andet spisesteds udendørsarealer, fx ved, at pølsevognen, shawarma-stedet, pizzeriaet mv. henviser sine kunder til at benytte det andet serveringssteds udendørsarealer. 
 
Alle pølsevogne, shawarma-steder, pizzeriaer mv., der sælger mad og drikke ud af huset, skal for så vidt angår deres lokaler:

 

 • Sikre mindst 4 m2 gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. 
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende. 
 • Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden – også i købssituationer.

 

Kravene gælder foreløbigt fra 18. marts 2020 og frem til den 8. juni 2020.

Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre mv. i lyset af udbruddet af COVID-19. Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

 
 

Ja. Kantiner i virksomheder eller institutioner, der ikke er lukket ned, kan servere mad til virksomhedernes/institutionernes ansatte. Det gælder også i de tilfælde, hvor kantinen drives af en anden selvstændig virksomhed. 

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør i denne forbindelse overholdes, således at lokalerne så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for brugere af kantinen at holde afstand til hinanden og så vidt muligt stille vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) til rådighed.

Ja. Det er lovligt for hoteller at holde åbent. 

Det er dog forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter i eller ved hoteller, hvor der er flere end 10 personer til stede.

Det bemærkes, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Det er lovligt for hotellers tilknyttede restauranter og caféer mv. at holde åbent fra kl. 5.00 og indtil kl. 24.00. I tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00 må der sælges take-away, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning.

Alle lokaler på hotellet, der er åbent for offentligheden, skal:

 
 • - Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, må dog tillade adgang for 1 kunde eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal, medmindre stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget. Det kan f.eks. gælde barer, hvor der alene er et begrænset antal siddepladser i forhold til antallet af gæster. I lokaler med siddende publikum, der anvendes til kulturarrangementer, tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal. 
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.
4 Arkader, butiks- og storcentre

Ja. Det er lovligt for samtlige butikker at holde åbent, men der stilles en række krav til dem om at:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, må dog tillade adgang for 1 kunde eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal, medmindre stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Kravene gælder foreløbigt fra den 18. marts 2020 og frem til den 8. juni 2020.

Nej. Ifølge bekendtgørelsen er det alene medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, der skal bære handsker, og dette alene ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

 

I forhold til kunderne fremgår det af bekendtgørelsen, at butikkerne så vidt muligt skal stille vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) til rådighed for kunder og de besøgende.


Ja. Fra og med den 11. maj 2020 er det lovligt for både indendørs og udendørs indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. at holde åbent. Disse steder skal dog overholde de gældende restriktioner i bekendtgørelsen om at:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, må dog tillade adgang for 1 kunde eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal, medmindre stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Herudover har Erhvervsministeriet udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af indkøbscentre, stormagasiner og arkader, basarer mv., som er vejledende i forhold til, hvordan virksomhederne kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19. 

5 Sports- og fritidsfaciliteter mv.
Nej. Der er indført et midlertidigt forbud mod at holde lokaler, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, bade- og legelande, svømmehaller og træningscentre åbne for offentligheden. Forbuddet omfatter dog ikke faciliteter til nødvendig genoptræning. Det midlertidige forbud gælder også for foreninger, f.eks. gymnastiskforeninger, i forhold til indendørs træning. 

Forbuddet gælder foreløbigt fra den 18. marts 2020 og frem til den 8. juni 2020.

Forbuddet omfatter ikke museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, akvarier, zoologiske og botaniske anlæg, biblioteker, arkiver og lignende. Forbuddet omfatter endvidere ikke lokaler med siddende publikum, der anvendes til kulturarrangementer, dog ikke idrætsarrangementer (bortset fra nedenstående).
 
Der er den 8. maj 2020 fastsat nye regler, hvorefter reglerne om forbud mod indendørs sports- og fritidsaktiviteter ikke gælder i forhold til professionel idræt uden tilskuere, herunder de to øverste rækker inden for fodbold for mænd, den øverste række inden for fodbold damer, den øverste række inden for håndbold for mænd, den øverste række inden for håndbold for kvinder, den øverste række inden for ishockey for mænd, den øverste række inden for badminton, trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægterne fra deres idræt. Forbuddet gælder heller ikke for atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.
 
Ja. Fysiske og juridiske personer skal holde visse lokaler lukket for offentligheden. Det midlertidige forbud gælder derfor også foreninger, fonde mv.
Nej. Der er indført et midlertidigt forbud mod at holde lokaler til sports- og fritidsaktiviteter åbent for offentligheden. Dette omfatter også sports- og fritidsaktiviteter i ridehaller.
Det er ikke ulovligt at møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen. 

I forhold til motioneringsdelen i en ridehal er der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås f.eks. ridning med rytter, longering m.v. Dvs. at motionering generelt er et krav. Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, vil det være lovligt at foretage motionering i en ridehal – forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer til et arrangement, begivenhed eller lignende skal fortsat overholdes. Det er ikke lovligt at afholde undervisning og holdtræning i en ridehal, idet en ridehal ikke må have åbent for aktiviteter, der har karakter af sports- og fritidsaktiviteter.
 
Ja. Det er lovligt for ejere og ansatte på rideskoler og stutterier at motionere rideskolens eller stutteriets heste i ridehallen, idet der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås fx. ridning med rytter, longering m.v. Dvs. at motionering generelt er et krav. Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, vil det være lovligt at foretage motionering i en ridehal – forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer til et arrangement, begivenhed eller lignende skal fortsat overholdes. Det er ikke lovligt at afholde undervisning og holdtræning i en ridehal, idet en ridehal ikke må have åbent for aktiviteter, der har karakter af sports- og fritidsaktiviteter.
Ja. Udendørs rideundervisning er ikke omfattet af kravet om lukning af lokaler til sports- og fritidsaktiviteter. Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer skal dog overholdes. 
Nej. Stalden vil i sådanne tilfælde betragtes som et lokale til sports-og fritidsaktiviteter. Rideskolens personale skal derfor selv sørge for at bringe hestene ud og ind af stalden i forbindelse med afholdelse af udendørs rideundervisning.
Ja. 3F Superliga og NordicBet Liga må gerne spille fodbold igen. Alle kampe skal spilles uden tilskuere.
Ja. Forsamlingsforbuddet og kravet om at holde lokaler, hvor der udøves sport og fritidsaktiviteter, lukkede for offentligheden gælder ikke for professionel sport uden tilskuere – herunder ligaer med professionelle atleter samt individuelle atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.
Ja. Det er lovligt at benytte træningsfaciliteter, som befinder sig eller flyttes ud under åben himmel eller ud, så de ikke længere kan vurderes som værende placeret i et lokale.

Hvis træningsfaciliteterne er offentligt tilgængelige, kan politiet, såfremt der befinder sig flere end 10 personer på træningsfaciliteterne, uden at der er tale om en egentlig aktivitet eller begivenhed, påbyde personerne at forlade stedet, hvis politiet skønner, at der er en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Afholdes der fælles træningsaktiviteter på et offentlig tilgængeligt sted, vil dette som udgangspunkt være omfattet af forbuddet om, at der ikke må deltage flere end 10 personer i en sådan aktivitet eller begivenhed. 

Der er den 8. maj 2020 fastsat nye regler, hvorefter bekendtgørelsen ikke gælder i forhold til professionel idræt uden tilskuere, herunder de to øverste rækker inden for fodbold for mænd, den øverste række inden for fodbold damer, den øverste række inden for håndbold for mænd, den øverste række inden for håndbold for kvinder, den øverste række inden for ishockey for mænd, den øverste række inden for badminton, trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægterne fra deres idræt. Forbuddet gælder heller ikke for atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.
 
Ja, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 10 personer (inkl. trænere, forældre mv.). Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx. ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.

Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på mere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang. 

Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 10 deltagere.
 
Ja, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 10 personer (inkl. leder, deltagere mv.). Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme område, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx. ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.

Hvis aktiviteten således kan tilrettelægges i grupper af makismalt 10 perso-ner, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne ledere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på mere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere sideløbende aktiviteter på en gang.

Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 10 deltagere.
 
Ja. Hvis fitnesscenteret mv. fortsat er lukket for offentligheden, er det Rigspolitiets vurdering, at det ikke er ulovligt, at et fitnesscenter lægger træningsvideoer mv. op på sociale medier mv., hvor en instruktør viser øvelser, som kunderne kan lave hjemmefra.

Ja. Det er Rigspolitiets vurdering, at det er lovligt for klatreparker at holde åbent. 

Det bemærkes dog, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Alle lokaler, der er åbent for offentligheden i klatreparken, skal desuden:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, må dog tillade adgang for 1 kunde eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal, medmindre stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Det anbefales, at klatreparken overholder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 
Som udgangspunkt nej. At spille golf vil som udgangspunkt ikke omfattes af forbuddet. Afholdes et arrangement, en begivenhed eller en aktivitet i golfklubben, på golfbanen mv., hvor der er flere end 10 personer til stede, vil det efter en konkret vurdering kunne defineres som et udendørs arrangement, en begivenhed eller en aktivitet, som der er forbud mod afholdelsen af.

Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder på en golfbane, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

Politiet opfordrer dog kraftigt alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
 
Det er lovligt for tilknyttede klubhuse, herunder toiletter mv., til sports- og fritidsklubber at holde åbent, forudsat at der ikke udøves sports- og fritidsaktiviteter i disse lokaler. Det er Rigspolitiets vurdering, at badning og omklædning betragtes som en del af sports- og fritidsaktiviteterne, og omklædnings- og badefaciliteter skal derfor holdes lukkede.  

Der må ikke afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter i eller ved et klubhus mv., hvor der er flere end 10 personer til stede.

Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder ved faciliteter tilknyttet en sports- og fritidsaktivitet, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. 

Det bemærkes, at flere idrætsorganisationer opfordrer idrætsklubberne til at holde deres klubhuse lukket. 

Politiet opfordrer kraftigt alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Der er den 8. maj 2020 fastsat nye regler, hvorefter bekendtgørelsen ikke gælder i forhold til professionel idræt uden tilskuere, herunder de to øverste rækker inden for fodbold for mænd, den øverste række inden for fodbold damer, den øverste række inden for håndbold for mænd, den øverste række inden for håndbold for kvinder, den øverste række inden for ishockey for mænd, den øverste række inden for badminton, trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægterne fra deres idræt. Forbuddet gælder heller ikke for atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

Kulturministeriet har som overordnet ressortmyndighed på idrætsområdet offentliggjort vejledende retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv. Retningslinjerne er udarbejdet i regi af et sektorpartnerskab og offentliggjort på www.kum.dk
 

Offentlige kultur- og fritidsinstitutioner skal som udgangspunkt holde deres lokaler lukket for offentligheden.

Det gælder dog ikke for offentlige kultur- og fritidsinstitutioner, der afholder kulturarrangementer med siddende publikum og maksimalt 500 personer til stede, museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, akvarier, zoologiske og botaniske anlæg, biblioteker, arkiver og lignende. Idrætsarrangementer er dog ikke undtaget fra forbuddet. 

Det er lovligt for restauranter og caféer i offentlige kultur- og fritidsinstitutioner at holde åbent fra kl. 5 om morgenen til midnat. Herudover kan der holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away) i tidsrummet fra midnat til kl. 5 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning. 

Lokaler i offentlige kultur- og fritidsinstitutioner, der holdes åbent for offentligheden skal:

 
 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, må dog tillade adgang for 1 kunde eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal, medmindre stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget. I lokaler med siddende publikum, der anvendes til kulturarrangementer, tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer. 
 

Ja. Lovgivningen er ikke til hinder for udlejning af pladser og hytter, men visse tilhørende aktiviteter som f.eks. legeland, badeland, spillehaller mv. skal holdes lukket.
Det er lovligt for restauranter og caféer på campingpladser og feriecentre at holde åbent fra kl. 5 om morgenen til midnat. Herudover kan der holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (takeaway) i tidsrummet fra midnat til kl. 5 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning. Det er ligeledes lovligt for andre lokaler på campingpladser eller feriecentre såsom kiosker, fælleskøkken samt bad- og toiletfaciliteter at holde åbent. 

Lokaler, der holdes åbne for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, må dog tillade adgang for 1 kunde eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal, medmindre stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 

Nej. En netcafé vurderes at være sidestillet med et sted, hvor der udøves fritidsaktiviteter. Netcaféer skal derfor holde lukket.

 

Forbuddet gælder foreløbigt fra den 18. marts 2020 og frem til den 8. juni 2020.

Ja. Zoologiske haver, dyreparker, akvarier og lignende  må holde åbent. 

Lokaler i zoologiske haver, der holdes åbne for offentligheden, skal:

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, må dog tillade adgang for 1 kunde eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal, medmindre stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget. I lokaler med siddende publikum, der anvendes til kulturarrangementer, tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. En cirkusforestilling må afholdes med siddende publikum, hvis der højst er 500 personer til stede.

 

Lokaler, der holdes åbne for offentligheden, skal:

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, må dog tillade adgang for 1 kunde eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal, medmindre stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget. I lokaler med siddende publikum, der anvendes til kulturarrangementer, tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne og besøgende kan
  hold behørig afstand – også i købssituationer.

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Forlystelsesparker, omrejsende tivolier og lignende skal holde forlystelser, optrædener og lignende lukket for offentligheden. Forlystelser fortolkes bredt og omfatter således både rutsjebaner, karruseller mv. samt skyde- og kastespil mv. 

Derimod må restauranter, iskiosker, souvenirbutikker mv. i forlystelsesparker, omrejsende tivolier og lignende holde åbent, ligesom selve forlystelsesparken m.v. kan anvendes som en almindelig park.

Som udgangspunkt nej. At fiske i en put and take sø er ikke et arrangement, en begivenhed, aktivitet eller lignende, der er omfattet af forbuddet mod at samles flere end 10 personer. Almindelige besøg ved en put and take sø er derfor lovligt – som udgangspunkt også hvis der er flere end 10 personer til stede. 

Hvis der derimod afholdes et egentligt arrangement, en begivenhed eller lignende ved en put and take sø, f.eks. et arrangement hvor flere end 10 personer fisker sammen, vil dette være omfattet af forbuddet. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der er tale om et arrangement, en begivenhed eller lignende i det enkelte tilfælde.

Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder ved en put and take sø, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet dog påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Politiet opfordrer dog kraftigt alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 
Drive-in arrangementer er omfattet af dele af forlystelsesbekendtgørelsen. Der skal derfor indhentes tilladelse til arrangementet hos politiet. Politiet kan stille vilkår for tilladelsen, herunder vilkår for at reducere risikoen for smittespredning og vilkår for at sikre ro og orden. Til nogle arrangementer skal der udarbejdes en sikkerhedsplan. 

Det er lovligt for restauranter og caféer at holde åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer fra kl. 5 om morgenen og til midnat. Herudover kan der holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (takeaway) i tidsrummet fra midnat til kl. 5 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning. 

Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet dog generelt påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. 

En sceneoptræden mv., der ikke i øvrigt er lovlig, kan ikke gøres lovlig ved at gøre det til et drive in-arrangement.
 

Arrangører af drive in arrangementer skal have tilladelse af politiet

Ja. Udendørs hundetræning er ikke omfattet af kravet om lukning af lokaler til sports- og fritidsaktiviteter. Hundetræning og andre fællesaktiviteter, der foregår på udendørsarealer, kan derfor afholdes, når der ikke samles flere end 10 personer i forbindelse med denne aktivitet.

 

Indendørs hundetræning er ikke tilladt, idet lokaler til sports- og fritidsaktiviteter skal holdes lukket for offentligheden. 

 
Ja. Gæster på værtshuse mv. må benytte poolborde, jukeboxe, dartspil, spillemaskiner og lignende.

Spillehaller er derimod omfattet af det midlertidige forbud mod at holde åbent. Det gælder også, hvis de ligger i et selvstændigt lokale sammen med et værtshus, kiosk eller lignende.

Er der tale om en bar, hvis hovedformål er at udbyde en sports- eller fritidsaktivitet, f.eks. bowlinghal, poolhall mv., vil stedet efter Rigspolitiets opfattelse også være omfattet af det midlertidige forbud mod at holde åbent.

Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre mv. i lyset af udbruddet af COVID-19, herunder i forhold til bl.a. rengøring af fælles kontaktpunkter. Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på www.virksomhedsguiden.dk
 

Ja, det er lovligt for museer at holde åben.

Det er også lovligt for restauranter og caféer i museet at holde åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer.

Lokaler på museer, der holdes åbent for offentligheden skal:

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, må dog tillade adgang for 1 kunde eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal, medmindre stedet er indrettet til, at gæsterne i al væsentlighed står op under besøget. I lokaler med siddende publikum, der anvendes til kulturarrangementer, tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer. 

 

Politiet kan på museers udendørsarealer påbyde personer at forlade stedet, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 
6 Religiøse handlinger m.fl.
Ja. I de lokaler, som folkekirken og andre trossamfund råder over, gælder forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer ikke, og politiet kan heller ikke påbyde personer, som befinder sig i lokalerne at forlade stedet, hvis der efter politiets skøn måtte være en særlig risiko for smitte med COVID-19. 

Også begravelser og bisættelser, herunder jordfæstelse på en kirkegård i forbindelse med en begravelse, må afholdes uden begrænsningen på 10 personer. 

Tilstedeværelse i folkekirkens eller et andet trossamfunds lokaler skal dog opfylde kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne, som gælder for lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Folkekirken og andre trossamfund er i øvrigt omfattet af det gældende forbud mod at forsamles mere end 10 personer til arrangementer mv., og politiets adgang til at påbyde flere end 10 personer, der er samlet et sted, at forlade stedet, hvis der afvikles religiøse handlinger uden for de lokaler, som folkekirken eller andre trossamfund råder over. Det gælder bl.a. i forhold til f.eks. et gående begravelsesoptog, da dette ikke anses for at være en del af en begravelse og derfor vil være omfattet af begrænsningen på 10 personer. 

Det anbefales herudover, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt overholdes. 
Nej. Sædvanlig gudstjeneste eller bøn, f.eks. fredagsbøn, er ikke et meningsbefordrende øjemed. 
Ja. Den religiøse handling kan gennemføres, hvis det sker indenfor i folkekirken eller trossamfundets lokaler. Kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne skal i givet fald være opfyldt. 

Hvis handlingen gennemføres udenfor, må der højst være 10 personer, inkl. kirkens repræsentanter, til stede. 

Hvis man ønsker at holde en fest eller anden fejring i forbindelse med den religiøse handling, gøres opmærksom på, at det generelle forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer ikke gælder i private boliger eller haver i tilknytning hertil, men det gælder dog fortsat for gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over. Der opfordres til, at planlagte private sammenkomster mv. med flere end 10 personer aflyses, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt følges. Der gøres også opmærksom på, at evt. gæster kan være i en særlig risikogruppe. 

En fest med mere end 10 deltagere kan ikke lovligt afholdes i et forsamlingshus eller på en restaurant eller lignende. 
 
7 Forretninger med tæt kontakt til kunder, fx frisører

Ja. Det er lovligt for tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-, og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer fysisk kontakt til kunder, og solarier at holde åbent, da det midlertidige forbud blev ophævet med virkning fra den 20. april 2020.

Der stilles en række krav til dem om at:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde eller besøgende.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Ja. Reglerne i bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private hospitaler og klinikker, samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. 

 

Statsautoriserede sundhedspersoner omfatter personer der er registreret i Autorisationsregisteret inden for følgende grupper:

 

 • Sygeplejerske
 • Social- og sundhedsassistent
 • Læge
 • Tandlæge
 • Ambulancebehandler
 • Bandagist
 • Behandlerfarmaceut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Fodterapeut
 • Fysioterapeut
 • Jordemoder
 • Kiropraktor
 • Klinisk diætist
 • Klinisk tandtekniker
 • Osteopat (herunder osteopater uden autorisation, der praktiserer i henhold til overgangsordningen)
 • Optometrist
 • Radiograf
 • Tandplejer

Teoriundervisning udgør et arrangement i bekendtgørelsens forstand. Det er derfor kun lovligt at afholde teoriundervisning, hvis der ikke er flere end 10 personer tilstede.

Såfremt undervisningen foregår i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne være opfyldt.

Det er igen lovligt at afholde praktisk køreundervisning fra den 20. april 2020.

Køreskolerne opfordres til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Politiets afvikling af køre- og teoriprøver blev genoptaget fra den 29. april 2020.  
Afvis cookies