Spring til hovedindhold

Forslag

Kontrolleret genåbning af det danske samfund

Den gradvise genåbning af det danske samfund fortsætter.

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

 

Statsministeren meldte den 30. marts 2020 ud, at regeringen – forudsat at de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd fortsat efterleves, og antallet af indlæggelser mv. fortsat er stabilt – efter påske vil kunne begynde en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af vores samfund.

 

Første fase af en gradvis genåbning af det danske samfund forudsætter, at alle fortsat overholder retningslinjerne om social afstand og hygiejneråd, da smittespredningen ellers kan blive så kraftig, at kapaciteten i sundhedsvæsenet vil blive voldsomt udfordret.

 

En effektiv indsats mod spredning af COVID-19 i Danmark kræver således, at den enkelte borger tager ansvar for at nedbringe antallet af sociale kontakter og sikre behørig afstand til sine medborgere. Det gælder også inden for familien og vennekredsen. Og det gælder mindst lige så meget nu, hvor der tages hul på en kontrolleret genåbning af det danske samfund.

 

 

Udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning

På baggrund af rådgivning fra sundhedsmyndighederne har regeringen fundet det sundhedsmæssigt forsvarligt at udvide den første fase af en
kontrolleret genåbning. 

 

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet er enige om nedenstående initiativer. 

 

Partierne noterer sig samtidig, at myndighederne med Statens Serum Institut som faglig garant fremlægger en samlet teststrategi, der blandt andet skal indeholde test af frontpersonale, pårørende og sårbare grupper. Desuden skal der testes et repræsentativt udsnit af befolkningen, så udviklingen kan følges. Desuden noterer partierne sig, at myndighederne fortsætter arbejdet med at sikre, at der er tilstrækkelige værnemidler.

 

Genåbning af liberale erhverv, hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder fra 20. april 2020

 

 • Der er som led i indsatsen mod COVID-19 indført et midlertidigt forbud mod frisører og visse liberale erhverv, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af COVID-19. Der er samtidig indført et midlertidigt forbud mod at foretage praktisk køreundervisning i skolevogne. 

  Forbuddene ophæves med virkning fra mandag den 20. april 2020, så de omfattede erhvervsdrivende igen kan åbne deres lokaler for kunder, ligesom der kan foretages praktisk køreundervisning i skolevogne.

 • Der etableres et sektorpartnerskab, hvor de relevante myndigheder sammen med brancher, fagforeninger og relevante organisationer aftaler retningslinjer for en ansvarlig genåbning.

 • Virksomheder der har været omfattet af nedlukning vil kunne vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op. I den situation vil en virksomhed, der tidligere har været omfattet af et forbud og derfor har været lukket, kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning derefter modtage op til 80 pct. i kompensation for de faste udgifter.

 

Liberale erhverv, som kan genåbne den 20. april 2020

 

 • Frisører 
 • Skønheds- og massageklinikker 
 • Kropsplejeklinikker 
 • Spaklinikker 
 • Tatovører og piercingklinikker 
 • Fysioterapeuter Kiropraktorer Ergoterapeuter 
 • Osteopater 
 • Kliniske Diætister
 • Fodterapeuter 
 • Optikere 
 • Psykologer 
 • Tandområdet, herunder kliniske tandteknikere, tandlæger og tandplejere 
 • Høreområdet 
 • Private hospitaler og klinikker 
 • Køreskoler
 • Øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier. 

 

Sundheds- og Ældreministeriets notits vedr. øget aktivitet i øvrig praksis og andre private sundhedsaktører som følge af udmelding om sundhedsvæsenet den 13. april

Download ministeriernes oversigt over de liberale erhverv, der er omfattet af genåbningen

 

 

Genåbning af domstole, kriminalforsorg, forskningsinstitutioner, produktion af medieindhold mv.

 

 • Danmarks Domstole har iværksat et nødberedskab for at håndtere kritiske sagsområder, men der er behov for at få gennemført langt flere sager. Domstolene opfordres derfor til at genåbne med henblik på hurtigst muligt at kunne gennemføre flest mulige sager. Samtidig vil Familieretshuset åbne for gennemførelse af børnesamtaler og overvåget samvær som helt specifikke børnerelaterede kritiske aktiviteter.

 • I takt med at det vurderes sundhedsfagligt forsvarligt, påbegyndes gradvist indkaldelse til afsoning i kriminalforsorgen.

 • Der vil blive gennemført en delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende, så der bl.a. bliver mulighed for at fortsætte og afslutte post doc- eller PhD-forløb samt videreføre forskningsforsøg og forskningsprojekter, som ellers går tabt.

 • Der vil blive gennemført en delvis genåbning af den indenlandske produktion af dansk medieindhold på DR og TV2.

 • Der etableres et sektorpartnerskab for hvert af ovenstående spor, hvor der aftales retningslinjer for en ansvarlig genåbning.

 

Ældre og sårbare samt udsatte unge

 

 • Der etableres partnerskaber på tværs af myndigheder, civilsamfund, kulturinstitutioner, private aktører og den offentlige sektor, der kan udvikle initiativer, der modvirker ensomhed og sårbarhed og støtter socialt udsatte børn og unge.

 • Der findes nye metoder til at understøtte besøg fra familie og pårørende på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

 • Partierne drøfter i de kommende dage de enkelte tiltag nærmere med de relevante ressortministre og myndigheder.

 

Yderligere faser af en kontrolleret genåbning

Partierne vil i uge 17 fortsætte forhandlingerne om genåbningens fase 2 og yderligere faser med henblik på en plan for Danmarks samlede vej ud af Coronakrisen. Målet er at skabe klarhed for, hvornår yderligere restriktioner kan ophæves og under hvilke vilkår. Der laves både sundhedsfaglige og samfundsøkonomiske vurderinger af alle tiltag.

 

Partierne noterer sig, at sundhedsmyndighederne har en række generelle anbefalinger om hygiejne, afstand mv. Men der kan fra sektor til sektor være yderligere tiltag, som bør tages for at undgå smitte. Der etableres nu en række sektorpartnerskaber, hvor der igangsættes en dialog mellem myndigheder, relevante erhvervs- og lønmodtagerorganisationer og andre relevante organisationer om, hvordan genåbningen kan ske på en ansvarlig måde. Sektordialogen har til formål at etablere en fælles forståelse af, hvad en ansvarlig genåbning indebærer, sådan at de enkelte sektorer er velforberedte på en genåbning.

 

 

Hidtidige tiltag til genåbning

 

Dagtilbud

Dagtilbud åbnes igen hurtigst muligt fra den 15. april 2020, og så snart kommunalbestyrelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer det forsvarligt. Børne- og Undervisningsministeriet vil sammen med Sundhedsministeriet udsende retningslinjer for, hvordan dagtilbuddene kan sikre en åbning, der er sundhedsmæssig forsvarlig. For medarbejderne gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Se mere på Sundhedsstyrelsens og Børne- og Undervisningsministeriets hjemmesider.

 

Grundskolen

Skoler åbnes igen for 0.-5. klasser og specialtilbud på alle klassetrin hurtigst muligt fra onsdag den 15. april 2020, og så snart kommunalbestyrelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer det forsvarligt. Skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber (for børn op til 5. klasse) åbner tilsvarende. Børne- og undervisningsministeriet vil sammen med Sundhedsministeriet udsende retningslinjer for, hvordan institutionerne kan sikre en åbning, der er sundhedsmæssig forsvarlig. Alle elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette. For medarbejderne gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Se mere på  Sundhedsstyrelsens og Børne- og Undervisningsministeriets hjemmesider.

 

I forhold til prøver og eksaminer ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer, der gives senest muligt på skoleåret, til prøvekarakterer. Børne- og Undervisningsministeriet vil fastsætte de nærmere regler.

 

Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Ungdomsuddannelsesinstitutioner holdes fortsat fysisk lukket. Dog åbner de gymnasiale uddannelser for elever i 3.g, 2.hf., ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser) og eux-elever, der skal afslutte uddannelsen til sommer. Regeringen vil drøfte med partierne hvordan eleverne i 3.g og 2.hf kan afslutte deres eksamen. Der er allerede etableret løsninger i forhold til afholdelse af afsluttende svendeprøver på erhvervsuddannelserne. Alle elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette. For medarbejderne gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Se mere på  Sundhedsstyrelsens og Børne- og Undervisningsministeriets hjemmesider.

 

De videregående uddannelsesinstitutioner holdes fortsat fysisk lukket. Dog vil udvalgte samfundskritiske sundhedsuddannelser (inkl. SOSU) for så vidt angår studerende på sidste del af uddannelserne blive genåbnet.

 

Det private arbejdsmarked

Alle private arbejdsgivere blev den 13. marts 2020 opfordret til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra mv., og at der alene afholdes fysiske møder mv., hvis det er absolut nødvendigt, ligesom der bør tages øvrige relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen.

 

Myndighederne vil gå i dialog med de relevante erhvervs- og lønmodtagerorganisationer om, hvordan medarbejdere, der har arbejdet hjemme, fra tirsdag den 14. april 2020 igen kan møde fysisk ind på arbejde, hvis det foregår fuldt forsvarligt, herunder ved at fastholde de øvrige iværksatte tiltag og følge de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd, sikring af afstand mv. Arbejdspladserne bør i den forbindelse fortsat have fokus på fleksibilitet i forhold til f.eks. hjemmearbejde, brug af digitale mødeløsninger, forskudte arbejds- og mødetider mv.

 

Efteruddannelse for ledige med konkret jobmulighed

Der åbnes for, at ledige, som får tilbudt en efteruddannelse, der kræver fysisk fremmøde som betingelse for at kunne påbegynde et arbejde, kan møde fysisk frem. AMU åbnes for certifikat-kurser, hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.

 

Øget testning og ny digital sporingsløsning

Myndighederne arbejder for tiden på en opskalering af testkapaciteten med henblik på i tilknytning til den kommende kontrollerede genåbning af det danske samfund at kunne gennemføres en mere offensiv testning. Det drejer sig i første omgang om diagnostiske tests, men der arbejdes sideløbende på at afprøve og indføre såkaldte immuntests, der kan påvise antistoffer mod COVID-19.

 

Testningen vil – ud over iværksættelse af relevant behandling af enkeltpersoner – have til formål dels at mindske smittespredning ved at diagnosticere enkeltpersoner med henblik på selvisolation og ved tidligt at opdage og begrænse udbrud, dels at overvåge omfanget af smitte i samfundet.

 

Sundhedsmyndighederne vil i løbet af de kommende uger lancere en app, som dels kan styrke datagrundlaget for sundhedsmyndighedernes løbende epidemiologiske overvågning af smitteudbredelse og dermed understøtte beslutningerne om den gradvise åbning af samfundet, dels kan understøtte en hensigtsmæssig adfærd blandt borgere, som kan minimere smitteudbredelse i takt med, at samfundet gradvist genåbnes.

 

Der vil efter norsk model være tale om en frivillig ordning, hvor borgere over 15 år kan hente en app. App’en kan i første version bl.a. registrere kontakt inden for 1-2 meter med andre, som også har app’en. Dette kan give nyttig information om kontaktmønstre. Sundhedsmyndighederne vil alene kunne anvende data fra app’en til at følge op på smitteudbredelsen på pseudonymiseret og aggregeret niveau.

 

Kollektiv trafik

Rejsetallene i den kollektive trafik er over de seneste uger, hvor det danske samfund har været delvist lukket ned, samlet set reduceret med mere end 80 pct. Der køres på den baggrund for tiden med en nedskaleret køreplan for både busser, letbane, tog og metro.

 

Den kontrollerede genåbning af samfundet vil føre til, at passagertallene igen vil stige. For at det ikke skal føre til for stor tæthed mellem passagererne, er der implementeret en markant opskalering af den kollektive trafik særligt i hovedstadsområdet fra tirsdag den 14. april 2020. Dette både i form af flere afgange og længere tog. Brugere, skoler og arbejdspladser bør også bidrage til at sprede trafikken ud gennem fleksibel planlægning. Derudover fastholdes den markante opskalering af rengøringsindsatsen på fælles kontaktflader i de kollektive transportmidler og på stationer.

 

Forlængelse af tiltag

 

Midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud

Der blev den 14. marts 2020 indført midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud ved alle danske grænser. Grænsekontrollen, der som udgangspunkt ikke omfatter godstransport, forlænges til og med den 10. maj 2020.

 

Skærpede rejsevejledninger

Udenrigsministeriet har løbende skærpet sine rejsevejledninger, og den 17. marts 2020 blev opdelingen af verden i røde og orange områder fastfrosset. Borgere, der returnerer fra en udlandsrejse, opfordres kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage, og alle ikke-nødvendige rejser i hele verden frarådes indtil videre indtil den 10. maj 2020.

 

Lukning af skoler, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, folkekirken, trossamfund og fritidstilbud

Alle skoler blev lukket den 16. marts 2020. Lukningen forlænges – bortset fra undtagelserne ovenfor – så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020. Det gælder således fx for alle 6.-10. klasser, efterskoler, frie fagskoler og øvrige kosttilbud.

 

Elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og videregående uddannelser mv. blev den 13. marts 2020 sendt hjem. Hjemsendelsen forlænges – bortset fra undtagelserne ovenfor – så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

 

Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, folkekirkens kirkebygninger og aktiviteter i sognegårde mv., lokaler tilhørende trossamfund, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter er siden den 13. marts 2020 blevet lukket. Lukningen forlænges, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020. Udbydere af public service er undtaget for så vidt angår nyhedsformidling og beredskab.

 

Hjemsendelse af offentligt ansatte

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, blev den 13. marts 2020 sendt hjem. Hjemsendelsen forlænges, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020. Der kan i den kommende tid være enkelte undtagelser, hvor medarbejdere for at løse helt specifikke nødvendige opgaver får mulighed for fysisk fremmøde. Dette vil skulle aftales med den relevante ressortminister og i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde som normalt. De hjemsendte medarbejdere skal fortsat så vidt muligt arbejde hjemmefra.

 

Forbud mod arrangementer, begivenheder mv. med flere end 10 personer

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

 

For så vidt angår større arrangementer, begivenheder mv. vil regeringen udstrække forbuddet til at gælde til den 31. august 2020.

 

Lukning af natklubber, værtshuse, restauranter og caféer mv.

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod natklubber, diskoteker, barer, værtshuse, vandpibecaféer mv. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

 

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at modtage gæster i restauranter og på caféer mv. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

 

Lukning af storcentre mv.

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader mv., hvor et større antal personer færdes indendørs. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

 

Lukning af indendørs sport- og fritidsfaciliteter mv.

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., herunder bade- og legelande, biografer, teatre, fitnesscentre og solcentre. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

 

Se alle faser i den kontrollerede genåbning af Danmark

Afvis cookies