Spring til hovedindhold

Forslag

Kørsel med påhæng

Hvilke krav du skal opfylde for at køre med en trailer spændt efter din bil? Hvor hurtigt du må køre med trailer, og hvad du må læsse på traileren?

En trailer er et påhængskøretøj, der er indrettet til kørsel med gods. Reglerne for kørsel med trailer stiller både krav til dit kørekort og til den bil, du spænder traileren efter.
Værd at vide
På din bils registreringsattest kan du finde oplysning om, hvor meget vægt du må have på traileren, når du spænder den efter bilen. Det er den oplyste maksimale vægt på bilens registreringsattest – og ikke på trailerens registreringsattest – der er afgørende, da det er vigtigt, at bilen kan klare den faktiske belastning. Det betyder, at bilen skal kunne klare trailerens faktiske vægt (inkl. gods) på tilkoblingen (krogen).

Du skal også være opmærksom på, at vægtgrænsen afhænger af, om traileren er med eller uden bremser. Du finder oplysninger om vægtgrænsen for trailere med og uden bremser på din bils registreringsattest.

Reglerne om, hvilken type trailer du må køre med, afhænger af, hvornår du har erhvervet dit kørekort.

Hvis dit B-kørekort er erhvervet efter maj 2009, må du køre med trailere på 750 kg eller under, hvis bilen er godkendt til det. Derudover må du køre med trailer, hvis summen af bilens tilladte totalvægt og trailerens tilladte totalvægt tilsammen ikke overstiger 3.500 kg.

Hvis dit B-kørekort er erhvervet før maj 2009, gælder der særlige regler. Her gælder i stedet følgende: Overstiger summen af den tilladte totalvægt ifølge bilens og trailerens registreringsattester 3.500 kg, og overstiger trailerens tilladte totalvægt samtidig 750 kg, skal du se på, hvad der er anført på bilens registreringsattest under "Påhængskøretøj med bremser". Er denne vægtgrænse lavere end trailerens tilladte totalvægt, bruger man den og lægger den sammen med bilens totalvægt. Overstiger den sammenlagte vægt ikke 3.500 kg, kan du lovligt køre bilen med traileren med dit B-kørekort.

Se også FDM's beregner til trailere og campingvogn

Du skal desuden være opmærksom på, at både bil og trailer altid skal være godkendt til synsfri sammenkobling, og at du skal medbringe registreringsattesterne eller kopi af dem under kørslen.

 
Hvis summen af den tilladte totalvægt af din bil og trailer overstiger 3.500 kg, skal du have et trailerkørekort (kategori B/E) for at køre med traileren. 

For at få trailerkørekort skal du gennemføre fire teorilektioner, seks praktiske timer og en praktisk prøve.

Med et trailerkørekort kan du køre med bil og trailer, hvor bilens tilladte totalvægt ikke er over 3.500 kg, og hvor trailerens tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.
 
Du skal som udgangspunkt følge de almindeligt gældende hastighedsgrænser, når du kører med trailer. Der gælder dog en række særregler for kørsel med trailere (og campingvogne).
Du må aldrig køre hurtigere med almindelige trailere (og campingvogne) end 80 km/t på motorveje og 80 km/t uden for byzone, selv om der er skiltet med højere hastighedsgrænse. Du må inden for byzoneområde køre med 50 km/t, medmindre anden hastighedsbegrænsning er anført.
Du må aldrig køre hurtigere med Tempo 100-godkendte trailere (og campingvogne) end 100 km/t på motorvej eller 80 km/t på motortrafikvej og landevej. Du skal have Tempo 100-godkendelse til at køre i Danmark, og hvis du vil køre i Tyskland, skal du være opmærksom på, at du også skal have en Tempo 100-godkendelse, der gælder i Tyskland.
Hvis du kører mere end 30% for hurtigt med en trailer spændt efter din bil, får du et klip i kørekortet. Hvis du kører mere end 40% for hurtigt, frakendes du førerretten betinget, hvis hastighedsgrænsen er over 30 km/t. Hvis hastighedsgrænsen er højst 30 km/t sker frakendelsen, hvis du kører mere end 60 % for hurtigt.

Transporterer du gods som led i dit arbejde, skal du afmærke gods, der rækker mere end en meter ud over din trailers bagerste punkt ved at hænge en cylinderformet genstand på det. Genstanden skal:

  • Være hvid med mindst to røde og reflekterende striber 
  • Have en højde på mindst 30 cm 
  • Have en diameter på mindst ti cm 
  • I lygtetændingstiden skal du desuden afmærke godset med mindst én lygte, der lyser rødt bagud, og som opfylder samme krav til synlighed, som baglygterne på din bil.

Transporterer du gods som privatperson - dvs. ikke som led i dit arbejde - kan du uden for lygtetændingstiden nøjes med at afmærke godset med en lys klud eller på anden tydelig måde.

 

Du skal placere afmærkningen på den del af godset, der rækker længst ud, og så lavt som muligt - dog ikke lavere end 350 mm.

 

Vær opmærksom på, at føreren af køretøjet skal have tilstrækkeligt udsyn, og at afmærkningen ikke må være til fare for andre trafikanter.

 

Hvis du transporterer gods som led i dit arbejde, skal du afmærke godset, hvis det stikker mere end 15 cm ud over det bredeste punkt på din trailer. Dette gælder også, selvom traileren med det udragende gods er smallere end din bil.

Du afmærker det udragende gods ved at hænge en cylinderformet genstand på det. Genstanden skal:

  • Være hvid med mindst to røde og reflekterende striber 
  • Have en højde på mindst 30 cm 
  • Have en diameter på mindst ti cm 
  • I lygtetændingstiden skal du desuden afmærke godset med mindst én lygte, der lyser hvidt fremad, og mindst én lygte, der lyser rødt bagud. Lygterne kan være sammenbyggede. Lygterne skal opfylde de krav til lysstyrke, der stilles til henholdsvis positionslys og baglygter til bil. Hver lygte skal endvidere være synlig mindst 15 grader op, 15 grader ned samt 80 grader udad.

Transporterer du gods som privatperson - dvs. ikke som led i dit arbejde - kan du uden for lygtetændingstiden nøjes med at afmærke godset med en lys klud eller på anden tydelig måde.

 

Du skal placere afmærkningen på den del af godset, der rækker længst ud, og så lavt som muligt –  dog ikke lavere end 350 mm.

 

Vær opmærksom på, at føreren af køretøjet skal have tilstrækkeligt udsyn, og at afmærkningen ikke må være til fare for andre trafikanter.

 
Reglerne for, hvilke krav der stilles til kørekortet, når du kører med trailer, findes i kørekortbekendtgørelsens § 12 og 17. 

Reglerne om køreuddannelsen for trailerkørekort findes i kørekortbekendtgørelsens § 38 og bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelse til kategori B/E.
 
Det er i færdselslovens § 43, stk. 3, og § 125, at du finder hastighedsgrænserne og reglerne om frakendelse for at køre for hurtigt med trailer.

Tempo100-regelsættet kan du læse om i bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil og i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Endelig kan du læse om reglerne om afmærkning af udragende gods i bekendtgørelse om afmærkning af langt eller bredt gods.