Spring til hovedindhold

Forslag

Parkering

Er du i tvivl om, hvor du må parkere? Her finder du information om parkeringsreglerne.

Værd at vide
Du må ikke standse eller parkere på steder eller på måder, der er til fare eller ulempe for færdslen. Du må kun parkere eller standse i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdede veje eller veje med ensrettet færdsel må du dog godt standse eller parkere i venstre side af vejen.
Reglerne for standsning og parkering i landets kommuner er i udgangspunktet ens. Du skal dog være opmærksom på, at der inden for de enkelte kommuner kan være områder med særlige parkeringszoner, dvs. hvor der enten er tidsbegrænset parkering, betalingsparkering eller andre parkeringsrestriktioner. Disse områder skal være særligt skiltet. Kommunen kan også fastsætte regler for standsning og parkering med eksempelvis en trailer eller campingvogn. Disse særlige regler skal fremgå af kommunens hjemmeside.

Inden for tættere bebygget område (byzone) må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, midterrabat, helleanlæg e.l. Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov. Dette vil fremgå af lokale parkeringsregler (se kommunens hjemmeside), ved optegnede parkeringsbåse eller ved særlig skiltning på stedet.

 

Uden for tættere bebygget område kan du standse eller parkere din bil (køretøj hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg) helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

 

Du må hverken standse eller parkere mindre end fem meter foran et fodgængerfelt eller udkørslen fra en cykelsti, der løber langs vejen. En cykelstiudkørsel er typisk udformet som en rampe ned fra cykelstien. Hvis cykelstien krydser vejen, gælder standsnings- og parkeringsforbuddet fem meter på begge sider af den krydsende udkørsel.

 

Du må ikke standse eller parkere din bil i vejkryds eller inden for 10 meter fra den nærmeste kant af en tværgående vej. Løber der en cykelsti langs den tværgående vej, må du ikke standse eller parkere inden for 10 meter fra cykelstiens nærmeste kant.

 

Din bil skal være forsynet med parkeringsskive, hvis du parkerer på steder med tidsbegrænset parkering, hvor der ikke er krav om parkeringsbillet og/eller parkeringstilladelse.

 

Du kan dog parkere uden parkeringsskive i tidsrummet mellem den tidsbegrænsede periodes begyndelse og udløbet af den gældende parkeringsfrist. Dvs. du kan parkere frem til kl. 9.00 uden parkeringsskive, hvis den tidsbegrænsede parkering starter kl. 7 om morgenen, og du må parkere i to timer uden betaling.

 
Hvis du er nødt til at lade din bil eller andet køretøj stå, fordi det på grund af et uheld eller teknisk fejl ikke kan fortsætte ved egen kraft eller på forsvarlig vis, har du 18 timer til at få det fjernet. Efter 18 timer anses bilen for at være parkeret, og du skal overholde de regler for parkering og betaling, der gælder på stedet.
Kommunerne kan ikke fastsætte strengere regler for parkering af motorcykler end for biler. Det betyder, at kommunen eksempelvis ikke kan bestemme, at motorcykler ikke må parkere i almindelige parkeringsbåse.

Du må ikke parkere en motorcykel helt eller delvist på fortovet inden for en byzone eller helt på fortovet uden for en byzone, medmindre andet fremgår af de lokale parkeringsregler (se kommunens hjemmeside), optegnede parkeringsbåse eller ved særlig skiltning.

Du skal betale samme afgift for parkering af motorcykler som biler.
 

Du kan læse reglerne om parkering i færdselslovens § 28 og § 29, dog § 2, nr. 18 vedrørende 18-timers reglen for havarerede køretøjer.

Færdselsloven

Du kan læse mere om reglerne for brug af parkeringsskiver i parkeringsskivebekendtgørelsen.

 

Senest opdateret: 14. september 2017