Spring til hovedindhold

Forslag

Registrer dine overvågningskameraer

I Politiets Kameraregister kan du som virksomhed, offentlig myndighed, forening eller privat borger registrere, hvor du har etableret eller har brugsret over overvågningskameraer.

Private virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger, mv., der i henhold til tv-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra
politiet foretager tv-overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel, har forventeligt fra 1. marts 2021 pligt til at registrere deres tv-overvågningskameraer samt indberette væsentlige ændringer i Politiets Kameraregister – også kaldet POLCAM.


Registrér som virksomhed, offentlig myndighed, forening mv.

Her kan du registrere overvågningskameraer og/eller foretage ændringer af eksisterende registreringer.

Registrér kameraer

Registrér som privat borger eller forening uden CVR-nummer

Her kan du registrere overvågningskameraer og/eller foretage ændringer af eksisterende registreringer.

Registrér kameraer
Hav følgende oplysninger parat

Personligt NemID (privat borger) eller NemID-medarbejdersignatur (virksomhed, offentlig myndighed, forening m.v.)

Adresse, hvor kameraerne er placeret på, og hvor kameraerne er opsat (fx hovedindgang). Du kan også markere placeringen på et kort.

Evt. supplerende oplysninger om overvågningskameraerne, såsom lagringstid, antal kameraer, særlige forhold m.v.

Kontaktoplysninger på person(er), som politiet kan rette henvendelse til for at få adgang til optagelser i forbindelse med en eventuel efterforskning.

Værd at vide
Private virksomheder, offentlige myndigheder, samt øvrige private aktører, herunder foreninger mv., der i henhold til tv-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra politiet foretager tv-overvågning af en gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel.
Ja, hvis private foreninger, såsom boligforeninger, fodboldklubber mv., foretager tv-overvågning af områder, der benyttes til almindelig færdsel, er de omfattet af registreringspligten.
Nej, men politiet opfordrer private borgere til at registrere deres overvågningskameraer, idet det kan hjælpe politiet i forbindelse med efterforskning.
Du skal anvende din NemID-medarbejdersignatur ved login, hvis du repræsenterer en virskomhed, offentlig myndighed, forening m.v.
I tast-selv-løsningen har du mulighed for at printe/gemme en kvittering. Denne kvittering er din dokumentation for registrering af overvågningskameraer i Politiets Kameraregister. Du kan altid tilgå dine registreringer igen ved at logge ind på Politiets Kameraregister igen.
Ja, de medarbejdere, der har fået udstedt NemID-medarbejdersignaturer fra virksomheden, den offentlige myndighed mv., kan tilgå og vedligeholde registreringerne.

Hvis du ikke kan se dine tidligere registrerede overvågningskameraer, skal du registrere dem på ny.

Nej, ikke, hvis kameraet kun filmer inde i selve butikken. Videoovervågningen indendørs i butikken er ikke omfattet, da der ikke er tale om et område, der benyttes til almindelig færdsel.
Nej. Det er ikke omfattet af registreringspligten, hvis du "slører" den del af overvågningsbilledet, som filmer offentligt område, fx hvis du foretager "teknisk sløring" af den øverste del af overvågningsbilledet fra et kamera, som filmer ud gennem en butiksrude.
Nej, videoovervågning, der filmer i overdækkede butikscentre, er ikke omfattet af registreringspligten.
Du anvender dit private NemID ved login, og angiver i feltet "særlige forhold", at du foretager registrering på vegne af en forening. Husk at angive navnet på foreningen.
Ved Login med samme privat NemID eller NemID-medarbejdersignatur vil du blive præsenteret for dine tidligere registreringer.
Såfremt alle kameraer tages ned på adressen, eller hvis adressen fraflyttes, skal ændringerne registreres i Politiets Kameraregister.
Nej, det er kun tv-overvågningskameraer, der befinder sig på en fysisk adresse, der er omfattet af registreringspligten.
Når politiet efterforsker kriminalitet, kan tv-overvågning være af central betydning for efterforskningen. Oplysningerne i Politiets Kameraregister gør politiet i stand til hurtigt og effektivt at få et overblik over, hvor der er etableret tv-overvågning, og hvem politiet skal kontakte for at få udleveret overvågningsmateriale.
Nej, politiet får udelukkende adgang til de oplysninger om adresse, placering, kontaktpersoner m.m., som du har opgivet. Politiet skal rette henvendelse til kontaktpersonerne for at få udleveret overvågningsmaterialet.
Som udgangspunkt alt – kameraejer kan dog få det forelagt retten, som så afgør politiets anmodning om udlevering af optagelser.
Du skal kun registrere kameraer, du selv har etableret, og/eller kameraer, som du selv har brugsret til eller administrerer.
Nej. Registrering af et kamera i registeret fritager dig ikke for ansvaret for at sikre, at tv-overvågningen er lovlig og korrekt opsat. Manglende efterlevelse af reglerne om tv-overvågning kan straffes.
Lovgivning

Tv-overvågningsloven er ændret ved lov nr. 802 af 9. juni 2020. Lovændringen betyder bl.a., at offentlige myndigheder og
private fremover har pligt til at registrere deres overvågningskameraer i Politiets Kameraregister, hvis de foretager tv-overvågning
af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

 

Det betyder, at private virksomheder, foreninger mv., der i henhold til tv-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra
politiet foretager tv-overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel, har pligt til at registrere deres tv-overvågningskameraer.

 

Private borgere, som foretager tv-overvågning, fx af egen indkørsel, er ikke omfattet af registreringspligten. Politiet
opfordrer private borgere til fortsat på frivillig basis at registrere deres tv-overvågninger i Politiets Kameraregister.

 

Med lovændringen bliver det også obligatorisk at indberette væsentlige ændringer i Politiets Kameraregister. Overtrædelse
af kravet om registrering af tv-overvågning og væsentlige ændringer i Politiets Kameraregister kan medføre en bødestraf.

 

Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2020, men den obligatoriske registreringspligt i Politiets Kameraregister forventes først at træde i
kraft, når en ny teknisk løsning er på plads. Rigspolitiet forventer, at dette sker hurtigst muligt og senest den 1. marts 2021.

 

Herefter vil Rigspolitiet informere om, hvordan offentlige myndigheder og private skal forholde sig til den obligatoriske
registreringsordning.