Spring til hovedindhold

Forslag

Klippekortordningen, bidrag til Offerfonden og betaling af bøder

Læs mere om færdselslovsovertrædelser omfattet af klippekortordningen, bidrag til Offerfonden og størrelsen på din bøde.

Værd at vide

Du er sigtet/tiltalt for overtrædelse af en eller flere bestemmelser i færdselsloven, som ifølge lovens § 125, stk. 2, er omfattet af klippekortordningen. De bestemmelser, der udløser et klip, er nævnt sidst i denne vejledning.

 

Klippekortordningen betyder, at politiet for hver enkelt overtrædelse registrerer et klip. Hvis du overtræder flere kliprelevante bestemmelser i færdselsloven, vil der således blive registreret et klip per overtrædelse. Hvert klip gælder i tre år fra gerningstidspunktet.

 

Registreringen sker automatisk, når du har vedtaget bøden for overtrædelserne, eller når du ved dom er fundet skyldig i overtrædelserne.

Overtrædelser, der er omfattet af klippekortordningen, kan medføre betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, eller at der pålægges et kørselsforbud.

 

Hvis du inden for en periode af tre år gør dig skyldig i tre kliprelevante overtrædelser af færdselsloven, vil din førerret således blive frakendt betinget i forbindelse med klip nr. tre, jf. færdselslovens § 125, stk. 2.

 

Det betyder, at du i henhold til færdselslovens § 60, stk. 3, skal aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve for at bevare din førerret.

 

Hvis overtrædelserne af færdselsloven er begået inden for de tre første år efter førstegangserhvervelse af førerret, vil du allerede i forbindelse med klip nr. to blive pålagt kørselsforbud, jf. færdselslovens § 125, stk. 3, jf. § 127.

 

Det betyder, at din førerret inddrages, indtil særlig køreundervisning er gennemført, og kontrollerende køreprøve er bestået, jf. færdselslovens § 60 a.

 

Afhængig af antallet af kliprelevante overtrædelser og eventuelle tidligere overtrædelser af færdselsloven vil din førerret også kunne blive frakendt ubetinget.

 

Det betyder, at du ikke må føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, før frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve, jf. færdselslovens § 60, stk. 2.

 

Du kan henvende dig til politiet, hvis du har spørgsmål vedrørende din sag eller ønsker nærmere vejledning.

I henhold til Lov om Offerfonden skal den, der vedtager eller idømmes en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller et kørselsforbud betale et bidrag på 500 kr. til Offerfonden.

 

Det samme gælder den, der erkender eller findes skyldig i færdselslovsovertrædelser, som er omfattet af klippekortordningen. Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf. Bidraget opkræves af politiet.

Afgørelse af sagen ved vedtagelse af en bøde har samme virkning som en dom. Sagens omkostninger er de direkte udgifter, politiet har haft i din sag. Herudover afkræves bidrag til Offerfonden. Der henvises til vedlagte opgørelse.

 

Du kan kontakte bødekontoret i Politiets Administrative Center (PAC), hvis du ønsker at opnå en afdragsordning eller udsættelse med betalingen af en bøde. Det bemærkes i den forbindelse, at du ikke kan få udsættelse med betalingen  eller få en afdragsordning ud over seks måneder. Hvis du ikke betaler beløbet til tiden, vil sagen blive overført til SKAT.

 

Hvis du ikke betaler det skyldige beløb og heller ikke retter henvendelse til indfordringskontoret med henblik på en aftale om betaling, vil sagen blive sendt til SKAT til inddrivelse.

 

Hvis du anmoder herom, vil sagen ligeledes bliver oversendt til SKAT, som herefter vil forestå opkrævning af fordringen. Opmærksomheden henledes på, at SKAT kan tillægge rente og opkrævningsgebyr.

 

Oplysningerne hos SKAT stilles til rådighed for andre offentlige myndigheder. Du har ret til indsigt i de oplysninger, der er registreret om dem, ligesom du kan få oplysningerne rettet, hvis de er forkerte eller vildledende. En registeret fordring hos SKAT vil blive slettet, når fordringen er indfriet.

 

SKAT kan indeholde i din løn, arbejdsløshedsdagpenge, pension eller lignende, samt indberette gælden til RKI. Endvidere kan SKAT søge gælden inddrevet ved modregning, udlæg og retslig inkasso, samt sende fordringer vedrørende bøder retur til politiet, hvor du kan risikere at blive indsat til afsoning af forvandlingsstraffen.

 • Fremkørsel mod rødt lyssignal, kørsel mod kørselsretningen, overskridelse af spærrelinjer eller overskridelse af ubrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor (færdselslovens § 4, stk. 1 og 2)
 • Tilsidesættelse af reglerne om kørsel over jernbanespor (færdselslovens § 5, stk. 2)
 • Kørsel med for kort afstand til forankørende (færdselslovens § 15, stk. 3, 1. pkt.)
 • Kørsel venstre om helleanlæg (færdselslovens § 15, stk. 4)
 • Ændring af færdselsretning og placering mv. til fare eller ulempe for andre (færdselslovens § 16, stk. 2, og § 18, stk. 1 og 2)
 • Tilsidesættelse af reglerne om overhaling (færdselslovens § 21, stk. 1-3)
 • Forøgelse af hastigheden, når man overhales (færdselslovens § 22, stk. 1)
 • Tilsidesættelse af forbud mod overhaling (færdselslovens § 23 og forbud fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning)
 • Tilsidesættelse af reglerne om vognbaneskift (færdselslovens § 24, stk. 1)
 • Overhaling ved fodgængerfelt (færdselslovens § 25)
 • Tilsidesættelse af vigepligt (færdselslovens § 26, stk. 2-4 og 6, eller vigepligt fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning)
 • Overskridelse af hastighedsgrænse med mere end 30% (færdselslovens § 42-43 a eller anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning)
 • Befordring af børn på motorcykel og trehjulet knallert, herunder uden sikkerhedssele på passagersiddepladsen (færdselslovens § 51, stk. 7, § 52, stk. 5, 1. og 2. pkt.)
 • Manglende anvendelse af sikkerhedsudstyr for passagerer under 15 år (færdselslovens § 80, stk. 4, 1. pkt., § 80a, stk. 1, § 80a, stk. 2, § 80b, stk. 4, 2. pkt. og § 81, stk. 3)
 • Kørsel i THC-påvirket tilstand, hvor det konkrete indhold af THC i førerens blod under og efter kørslen er på mellem 0,0011 - 0,003 mg THC pr. kg blod (færdselslovens § 54, stk. 1, nr. 2)
 • Benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater (fx mobiltelefon) under kørsel (færdselslovens § 55 a).