Spring til hovedindhold

Forslag

Ubetinget frakendelse af førerretten

Du mister førerretten, hvis du får en ubetinget frakendelse.

Hvis du overtræder færdselsloven, kan du få en ubetinget frakendelse af førerretten. I afsnittet ”love og regler” er der henvisning til færdselsloven, hvoraf det fremgår, hvornår en ubetinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

Hvis du bliver ubetinget frakendt, så mister du din førerret, og dermed også dit kørekort. Det betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet.

Frakendelsestiden bliver fastsat til et tidsrum mellem seks måneder og 10 år. Under særlige, skærpende omstændigheder kan du risikere at få frakendt førerretten for bestandigt.

Efter udløbet af frakendelsestiden skal du generhverve førerretten, hvis du igen ønsker at føre motorkøretøj, som kræver kørekort. Du skal i den forbindelse bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Du kan tidligst aflægge den praktiske køreprøve en måned før frakendelsestidens udløb.

Hvis overtrædelsen er begået inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret, skal du i visse tilfælde også gennemføre en særlig køreundervisning. I afsnittet ”love og regler” er der henvisning til færdselsloven, hvoraf det fremgår, hvornår særlig køreundervisning kan komme på tale.

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Der kan desuden være krav om, at du skal medvirke i en alkolåsordning(LINK til alkolås).

 

Du kan tidligst påbegynde ANT-kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb.Kurset udbydes af regionerne, og du kan tilmelde dig eller læse mere om det på regionernes hjemmeside

Samtidig skal køreprøven være bestået inden for det sidste år før frakendelsestidens udløb og inden for det sidste år før ansøgningen om generhvervelse af førerretten. Beståelse af køreprøve fritager ikke fra evt. gennemførelse af ANT-kursus.


Værd at vide

Du skal rette henvendelse til kommunens borgerservice og ansøge om generhvervelse af din førerret.

 

Du skal ved samme lejlighed oplyse til kommunen, at du er frakendt førerretten i et andet land, eller eventuelt tidligere i Danmark.

Kommunen starter en kørekortsag op, og sagen bliver forelagt for politiet.

Dette bliver betegnet som ”Handlinger i udlandet”, og de udenlandske myndigheder vil sende dit kørekort og bilag til Rigspolitiet.

 

Herefter vil Rigspolitiet sende dit kørekort og bilag til Anklagemyndigheden i den politikreds, som du hører under.

 

Anklagemyndigheden vil herefter tage stilling til, hvorvidt du skal sigtes for noget i forhold til din handling i udlandet. Hvis dette ikke er tilfældet, vil dit kørekort blive returneret til dig.

Hvis din frakendelse er på længere tid end tre år, kan spørgsmålet om generhvervelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb indbringes for domstolene.

 

Førerretten kan kun gengives, hvis særlige omstændigheder foreligger.

 

Du skal ansøge om generhvervelse før tid hos kommunens borgerservice, som forelægger din ansøgning for Politiets Administrative Center (PAC).

 

Din ansøgning vil efterfølgende blive behandlet af Anklagemyndigheden i den politikreds, hvor du er bosiddende.

En kontrollerende køreprøve består af henholdsvis en teoriprøve og en praktisk prøve. 

 

Du skal indlevere din ansøgning om aflæggelse af kontrollerende køreprøve til kommunen.