Spring til hovedindhold

Forslag

Midlertidig grænsekontrol fra Sverige til Danmark

Rejsedokumenter, som du skal medbringe i forbindelse med indførsel af midlertidig grænsekontrol fra Sverige til Danmark.

Nordiske statsborgere

Pga. den nordiske pasunion er der ikke krav om, at nordiske statsborgere skal medbringe pas ved indrejse i Danmark fra Sverige. Dog skal du, ved kontrol ved grænsen, kunne sandsynliggøre, at du er nordisk statsborger. Det er kun pas og nationale id-kort, der indeholder oplysning om statsborgerskab.

 

Vi anbefaler derfor, at nordiske statsborgere medbringer et af følgende dokumenter:

 

  • Pas
  • Kørekort
  • Nationalt id-kort med billede (I Norden er det kun svenske og finske statsborgere, der har et nationalt identitetskort, der er godkendt som rejselegitimation for indrejse i Danmark)

 

Nordiske statsborgere under 18 år er fritaget fra kravet om selvstændig legitimation, hvis denne rejser med en forælder/værge, der også er nordisk statsborger, og som kan identificere sig som anført ovenfor.

 

For nordiske statsborgere under 18 år, der rejser uden forælder/værge, gælder de samme regler som for voksne, hvorefter barnet skal kunne sandsynliggøre sit statsborgerskab. Vi anbefaler således, at barnet medbringer et pas. 

 

EU/EØS-borgere (herunder også børn under 18 år)

 

  • Pas 
  • Nationalt id-kort godkendt som rejselegitimation

Se, hvilke nationale identitetskort, der er godkendt som rejselegitimation for indrejse i Danmark

 

Klik på linket "Hent Oversigt over rejsedokumenter, visumforhold og grænseovergange af 26. juni 2018" og gå til afsnit 2, punkt 4.

 

 

Tredjelandsstatsborgere (herunder også børn under 18 år)

 

  • Pas, inkl. evt. visum eller opholdstilladelse til Schengen-området.

 

Skolerejser

For skolerejser med skoleelever under 18 år, der er statsborgere i et nordisk land, og som rejser mellem Danmark og Sverige i forbindelse med en skoleekskursion inden for det almene skolesystem eller med en fritidsordning, gælder de samme regler i Danmark og Sverige. Der gælder således en undtagelse til kravet om, at skoleeleverne under 18 år – hvis de rejser uden forælder/værge – skal kunne sandsynliggøre deres nordiske statsborgerskab på samme vis som personer over 18 år.

 

Ved skolerejser skal gruppen være ledsaget af en lærer eller anden person over 18 år, der er i besiddelse af en liste til brug for rejsen, som angiver alle skoleelever/ledsagende lærere samt dokumentation for rejsens formål og omstændigheder. Skolerejselister kan anskaffes ved, at rette henvendelse til Udlændingestyrelsen eller en dansk politikreds.

 

Listen skal indeholde følgende:

 

  • Barnets navn, adresse, fødselsdato og nationalitet
  • Godkendelse fra forældremyndighedsindehaver
  • Oplysning om rejsedestination, rejsedatoer og eventuelle kontaktoplysninger under opholdet
  • Oplysning om skolen/fritidsordningen som børnene rejser med

Det er fortsat en betingelse for indrejse, at de ledsagende lærere opfylder indrejsebetingelserne.

For skoleelever under 18 år, der er statsborgere i et visumpligtigt tredjeland, men som har lovlig bopæl i EU/EØS/CH, skal gruppens lærer være i besiddelse af "Liste over rejsende for skolerejser inden for Den Europæiske Union" (skolerejseliste) med angivelse af de skoleelever fra visumpligtige tredjelande, som læreren ledsager, samt dokumentation for rejsens formål og omstændigheder. Listen skal indeholde et fotografi af hver af de anførte elever, som ikke er i besiddelse af et identifikationsbevis med fotografi, og en bekræftelse fra opholdslandets udlændingemyndigheder på de pågældende elevers opholdsret samt ret til at genindrejse.

 

Endeligt gælder det for skoleelever under 18 år, som er EU/EØS-statsborgere, at de ved indrejse i Danmark skal være i besiddelse af et pas eller anden godkendt rejselegitimation.

Afvis cookies