Spring til hovedindhold

Forslag

Midlertidigt adgangsforbud

Midt- og Vestjyllands Politi har ændret adgangsforbuddet ved Bulbjerg Klint. Der er fortsat fare for skred på den nordligste del af klinten, men færdsel kan genoptages på den øvrige del af Bulbjerg Klint. Det ændrede adgangsforbud gælder frem til og med den 1. april 2023.

Midt- og Vestjyllands Politi besluttede den 25. marts 2022 - i medfør af bekendtgørelse 2005-06-20 nr. 511 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger (ordensbekendtgørelsen) § 17 - at indføre et midlertidigt adgangsforbud ved Bulbjerg Klint for at forebygge fare for enkeltpersoners sikkerhed.

Adgangsforbuddet er blevet ændret den 30. november 2022. Det ændrede adgangsforbud indebærer, at al færdsel i området, som er vist på bilag 1, er forbudt.

 

Hvilken periode gælder adgangsforbuddet

Det ændrede forbud gælder frem til og med den 1. april 2023.
Politiet kan i denne periode beslutte, at forbuddet begrænses, ophæves eller forlænges.

Hvor gælder adgangsforbuddet

I bilag 1 er området for adgangsforbuddet vist på et kort.

 

Baggrunden for at indføre adgangsforbuddet

Midt- og Vestjyllands Politi vurderer på baggrund af oplysninger fra Naturstyrelsen, at der er generel forhøjet risiko for skred ved den nordligste del af Bulbjerg Klint.

Den 10. marts 2022 skete et større skred på den nordligste del af Bulbjerg Klint. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet besigtigede klinten den 21. marts 2022 og vurderede herefter, at der var risiko for yderligere skred inden for kort tid, som følge af naturprocesser og tyngdekraftens påvirkning af klinten.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Geo har på vegne af Naturstyrelsen vurderet risikoen for skred, og har den 23. november 2022 fremsendt vurdering af skredrisiko på Bulbjerg Klint til Naturstyrelsen.

Det fremgår af rapporten, at en kalkblok på anslået 40-50 m3, der har løsnet sig under skreddet den 10. marts 2022, er i fare for at vælte hen over vinteren, ligesom det vurderes, at et udhængende kalkparti i forlængelse af det eksisterende skredområde nærmer sig en kritisk tilstand, hvor det kan styrte i havet, eventuelt i forbindelse med en storm fra nordvest. Rapporten anbefaler på den baggrund fortsat midlertidigt forbud mod færdsel på og ved den kritiske del af klinten.
I forhold til den øvrige del af klinten vurderer rapporten, at færdsel kan genoptages.

Midt- og Vestjyllands Politi har lagt vægt på oplysningerne i rapporten, og vurderer, at det på baggrund af oplysningerne om nedstyrtningsfaren er nødvendigt at fastholde det midlertidige adgangsforbud på og ved den kritiske del af klinten (bilag 1), for at forebygge fare for enkeltpersoners sikkerhed.

Straf

Manglende efterkommelse af forbuddet straffes med bøde jf. ordensbekendtgørelsens § 18.

 

Bilag 1, der viser, hvor det midlertidige adgangsforbud ved Bulbjerg Klint gælder 

Bilag 2, der beskriver det lovmæssige grundlag for at kunne indføre et midlertidigt adgangsforbud ved Bulbjerg Klint


Forslag