Spring til hovedindhold

Forslag

Prøveforløb

Prøveforløbet til politiuddannelserne er det samme, uanset om du søger ind på politikadetuddannelsen eller basisuddannelsen til politibetjent.

Ansøgningsforløbet varer cirka to måneder regnet fra ansøgningsfristens udløb, til du får endelig besked med tilbud om studieoptagelse og ansættelse.

 

I forbindelse med din ansøgning og gennem optagelsesforløbet til politiets basisuddannelse til politibetjent kan vi finde dig egnet til at starte på politikadetuddannelsen i stedet for. På samme måde kan vi i forbindelse med din ansøgning og gennem optagelsesforløbet til politikadetuddannelsen finde dig egnet til at starte på basisuddannelsen til politibetjent i stedet 

Processen fra ansøgningsfrist til studiestart

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om du lever op adgangskravene til vores uddannelser til politikadet og politibetjent.

 

Læs mere om adgangskravene til Politiskolen 

 

Invitationer til 1. prøvedag sendes ud kort tid efter ansøgningsfristen.

Hvis du kvalificerer dig til prøveforløbet, modtager du en mail med invitation til den fysiske delprøve.

 

Prøvedagen ligger én til to uger efter ansøgningsfristen og foregår på to lokaliteter på Sjælland og i Jylland. Så vidt muligt tilstræber vi at indkalde dig til den lokalitet, der er tættest på din bopælsadresse.

 

Prøvedagens forløb

 • Farvesynstest (Ishihara). Du skal have normalt farvesyn, som er beskrevet under helbredskravene.
 • Fysisk prøve. Du går kun videre til de næste prøver, hvis du består den fysiske prøve.
 • Skriftlig dansk prøve.

Alle prøverne er stopprøver, så du går kun videre i prøveforløbet, så længe du består de foregående prøver.

 

Fysisk prøve

Den fysiske prøve varer tre timer inklusive votering og tilbagemelding. Du skal både gennemføre en opvarmningsdel og hver enkelt af i alt fem delprøver, som vi vurderer på syvtrinsskalaen. På selve prøvedagen får du instruktion i de enkelte prøver og hører nærmere om det videre forløb.

 

Vi anbefaler dig at anvende skridsikre sko, fx håndbold- eller badmintonsko, til de indendørs tests, da gulvene er glatte. Du har mulighed for at skifte til løbesko senere i forløbet.

 

Øvelserne er forskellige for mænd og kvinder. I Fysisk prøve for mænd og Fysisk prøve for kvinder finder du grundig beskrivelse med videoinstruktion og bedømmelsesskema for hver delprøve. Prøven kræver ikke bare godt helbred og fysik, du skal også have forberedt dig og startet træningen i så god tid, at du kan gennemføre øvelserne i sammenhæng.

 

Hvis dine øvelser afviger fra det krævede, får du hjælp undervejs i form af mundtlige tilbagemeldinger. Hvis du ikke lever op til minimumskravene i bare én af øvelserne, får du karakteren 00 eller -3, og så består du ikke den fysiske prøve.

 

Skriftlig prøve i dansk

Prøven varer cirka tre timer, hvoraf du har to timer til delprøve 2. Hvis du er ordblind, må du bruge de ordblindeværktøjer, der er tilgængelige på din pc uden brug af internet.

 

 1. Læseprøve og diktat, som du skriver i hånden uden hjælpemidler. Eksempel på delprøve 1: læseprøve og diktat.
 2. Skriftlig dansk case, hvor du bruger din egen, medbragte pc til besvarelsen. Eksempel på delprøve 2: skriftlig dansk case.

Du kommer gennem prøvens to delprøver, uanset hvilken uddannelse du har søgt. På selve dagen hører du nærmere om prøven og det videre forløb.

 

Hvis du består delprøve 1, kan du fortsætte i forløbet til politikadetuddannelsen. Du skal bestå delprøve 2 for at gå videre i prøveforløbet til basisuddannelsen til politibetjent. Hvis du har søgt ind på basisuddannelsen til politibetjent, men dumper i delprøve 2, kan du i stedet for blive vurderet egnet til at fortsætte i optagelsesforløbet til politikadetuddannelsen.

 

Forberedelse til prøven i dansk

Hvis du søger ind på uddannelsen til politibetjent, er det særligt vigtigt, at du også forbereder dig godt på den skriftlige prøve, da mange ansøgere ikke består denne del af prøveforløbet.

 

De typiske årsager til, at ansøgerne dumper den danske case:

 

 • kommatering og øvrig tegnsætning er forkert
 • syntaksfejl (sætninger, der ikke er konstrueret korrekt)
 • grammatiske fejl
 • uforståelige eller ulogiske argumenter
 • ikke overholdt de formelle krav til opgaven
 • meget referering/kort diskussion og analyse/savner substans
 • for mange fejl af varierende art
 • manglende struktur mestrer ikke sproget generelt. Fx lille ordforråd, fejlagtige ordvalg, mange gentagelser eller sproget forhindrer læseren i at forstå budskabet

Der findes en lang række grammatiske træningssider på internettet, som du nemt kan søge dig frem til. Desuden finder du hjælp i følgende litteratur og hjemmesider:

 

 • Grammatikken: Barbara Fischer-Hansen
 • Den gode opgave: Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen
 • Gør teksten klar: Christina Pontoppidan
 • Håndbog i nudansk: Galberg Jacobsen og Stray Jørgensen
 • www.dsn.dk
 • www.sproget.dk

Invitationer til 2. prøvedag sendes ud cirka én uge efter 1. prøvedag

2. prøvedag afholdes på Sjælland og i Jylland og ligger ca. én til to uger efter 1. prøvedag. Prøvedagen består af en samarbejdsopgave og en individuel samtale.

 

Til brug for sikkerhedsgodkendelsen får du inden prøvedagen tilsendt et oplysningsskema, som du skal udfylde og medbringe på dagen. På selve dagen skal du desuden underskrive en tavshedserklæring. 

 

Samarbejdsopgave

Formålet med samarbejdsopgaven er at teste dine samarbejdsevner i forhold til uddannelse og job som politikadet og politibetjent. Sammen med tre til fem andre ansøgere udfører du opgaven, som overværes af bedømmere fra bl.a. Rigspolitiet, politikredsene og Politiskolen.

 

Dine tidligere samarbejdserfaringer fra fx fritidsinteresser, uddannelse og arbejde kan vise sig nyttige i løsningen af opgaven.

 

Individuel samtale – det personlige møde

Formålet med samtalen er at give os et samlet indtryk af dig som person og dine forudsætninger for at gennemføre en politiuddannelse. Til samtalen møder du et panel bestående af en samtaleleder, en repræsentant for HR Rekruttering, en repræsentant for politidirektørerne og en repræsentant for Politiforbundet.

 

Samtalen er sidste trin i optagelsesforløbet og skal ses som en jobsamtale, hvor du skal præsentere dig for samtalepanelet.

 

Vi forventer, at du har sat dig grundigt ind i politiet som organisation, i aktuelle politiske forhold og i det samfund du skal agere i som kommende politibetjent eller politikadet. Desuden forventer vi, at du har sat dig ind i opbygningen og indholdet af den politiuddannelse, du søger – fx i beskrivelsen af politikadetuddannelsen eller i studieordningen for basisuddannelsen.

 

Efter samtalen får du at vide, om du er gået videre i ansættelsesprocessen.

 

Forbered dig til samtalen

Du kan bl.a. forberede dig ved at læse om politiet på www.politi.dk og ved at følge grundigt med i aktuelle samfundsforhold i aviser og nyhedsmedier.

 

Når du søger ind til politiet, forventer vi, at du ved noget om det samfund, som du er en del af. Derfor kan en del af samtalen fx koncentrere sig om disse samfundsrelaterede spørgsmål:

 

 • Hvad er et demokrati?
 • Hvordan fungerer det i Danmark kontra andre lande?
 • Hvilken rolle har politiet i det danske samfund?
 • Hvem bestemmer fx, hvad politiet laver?
 • Hvad er de vigtigste aktuelle indenrigs- og udenrigspolitiske emner?
 • Hvad har der fx stået i aviserne og nyhederne gennem de seneste år?
 • Hvad tænker du kendertegner henholdsvis regeringen og oppositionen?
 • Hvem har stemmeret og hvad indebærer det?
 • Hvad er NATO, og hvilken rolle spiller organisationen set med globale øjne?
 • Hvad kendetegner EU, og hvordan er Danmarks forhold/tilknytning til denne institution?

Efter prøvedagene laver vi en samlet vurdering og udvælger de bedst egnede ansøgere, som fortsætter i processen med at bliver sikkerhedsgodkendt og helbredsundersøgt. Processen kan være tidskrævende, hvorfor du må indstille dig på en del ventetid.

 

Sikkerheds­godkendelse

Som en del af optagelsesforløbet til Politiskolen, skal du sikkerhedsgodkendes. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.

 

Helbreds­undersøgelse hos egen læge

Hvis vi skønner dig egnet til uddannelsen, får du tilsendt en helbredsattest. Du skal selv udfylde en del af attesten, mens din egen læge skal udfylde resten. Når din læge har undersøgt dig og udfyldt sin del af helbredsattesten, skal du returnere attesten til os.

 

Vær opmærksom på, at du selv skal betale lægens honorar. På Lægeforeningens hjemmeside finder du vejledende honorar for en helbredsundersøgelse.

 

 Læs mere om kravene til din fysik og dit helbred

 

Samlet vurdering og endelig udvælgelse

Du skal som minimum bestå alle dele af optagelsesforløbet. Herefter foretager vi en samlet vurdering og udvælger de bedst egnede. Derfor kan du godt modtage et afslag, selvom du består de enkelte prøver.

 

Den endelige udvælgelse sker på baggrund af en samlet vurdering af den enkelte ansøger efter prøveforløbet. Vi sammenholder vurderingen med de øvrige ansøgere og antallet af ledige stillinger. På den baggrund beslutter vi, hvem der får tilbud om optagelse på en af politiets uddannelser.

 

Du må forvente ventetid, fra du har været til helbredsundersøgelse, og indtil du hører, om du bliver tilbudt optagelse.

Der er studiestart på politiuddannelserne fire gange om året.

 

Uddannelsen til politikadet

Basisuddannelsen til politibetjent

Afvis cookies