Spring til hovedindhold

Forslag

Institutter

Politiskolen er organiseret i tre institutter og en driftsunderstøttende enhed.

Institut for Grunduddannelse

Institut for Grunduddannelse har fokus på at ruste de studerende til den mangfoldighed af udfordringer, som politibetjente møder i det daglige arbejde – udfordringer, der spænder fra stille og rolige serviceopgaver til opgaver, hvor det kan blive nødvendigt at anvende fysisk magt.

Med afsæt i begreberne etik og adfærd har instituttet fokus på politiets rolle i samfundet, ikke mindst, hvordan man som politibetjent skal kunne optræde både serviceorienteret, hjælpsomt og handlekraftigt.

 

Herudover har instituttet særlig opmærksomhed på, om den socialiserings- og dannelsesproces, som finder sted under uddannelsesforløbet, harmonerer med de krav og forventninger, der stilles til en polititjenestemand.

 

Instituttet har ligeledes fokus på at sikre, at de studerende bliver i stand til at agere som en del af en politipatrulje. Instituttet er i den forbindelse blandt andet ansvarlig for undervisningen i almindelig kørsel og udrykningskørsel, førstehjælp og trafikkultur, hvor de studerende lærer at reflektere over og handle efter grundlæggende opgaver i forbindelse med patruljetjeneste. Blandt andet lærer de at agere på gernings- og uheldssteder.

 

Desuden har instituttet fokus på at sikre, at de studerende bliver uddannet til at anvende magtmidler på en hensigtsmæssig, forsvarlig og sikkerhedsmæssig korrekt måde.

 

I undervisningen indgår etiske overvejelser og drøftelser, psykologiske aspekter, forebyggelse, lovgivning og efterforskningsmetoder, der skal give de studerende grundlag for i deres patruljetjeneste at kunne reflektere over og vurdere dels politiopgavernes karakter og dispositioner i den forbindelse, dels deres egen adfærd under udøvelse af tjenesten.

 

Desuden indgår relevant lovgivning på området, læring om konfliktløsning og konflikthåndtering, drøftelser og refleksioner over etiske aspekter samt læring om stressreaktioners påvirkning af evnen til refleksiv og rationel handling.

 

Instituttet har også ansvar for den fysiske træning, som har til formål at sikre, at de studerende oparbejder og opretholder den nødvendige fysiske form og træningstilstand.

 

Instituttet har fokus på at sikre, at de studerende får forståelse for Danmark som en demokratisk retsstat, at de får et indblik i retsstatens opbygning og virke, samt at de studerende bliver i stand til at foretage den indledende efterforskning i simple straffesager. I denne sammenhæng er instituttet blandt andet ansvarlig for undervisningen i forskellige afhøringsmetoder over for vidner, forurettede/ofre og sigtede, i andre grundlæggende efterforskningsmetoder, gerningsstedsadfærd, rapportskrivning og dokumentation samt i straffe- og civilret.

 

Herudover står instituttet blandt andet for undervisningen i vejledning og rådgivning til ofre for kriminalitet, samt arbejdet i forbindelse med konfliktråd.

 

Institut for Efter- og videreuddannelse

Institut for Efter- og Videreuddannelse har ansvaret for dansk politis eksisterende efter– og videreuddannelser samt deltagelse, rådgivning og sparring i forbindelse med udarbejdelse og planlægning af nye uddannelsesinitiativer.

 

Desuden har instituttet ansvaret for de internationale uddannelsesaktiviteter, herunder uddannelser forud for udsendelse af FN og EU som International Police Officer Course (IPOC) og International Police Project Course (IPPC).

Instituttet har fokus på at sikre uddannelse i at anvende politiets magtmidler, metoder og teknikker på en hensigtsmæssig, forsvarlig og sikkerhedsmæssig korrekt måde. Vi inddrager læring om stressreaktioners påvirkning af evnen til refleksiv og rationel handling.

 

Vi fokuserer på og prioriterer etik og psykologi samt mental og operativ parathed. Dette bliver indarbejdet i den daglige undervisning og i praktiske øvelser.

Instituttet har det overordnede ansvar for politiets træningsprogram (PFT), der afvikles lokalt i politikredsene. Herunder sikrer vi, at udbuddet af lokale uddannelser er relevante og af højst mulig kvalitet.

Endelig har instituttet ansvaret for uddannelse af eksterne samarbejdspartnere som Forsvaret og Hjemmeværnet.

 

Institut for Uddannelseskvalitet og Læring

Institut for Uddannelseskvalitet har fokus på at sikre kvalitet i uddannelserne. Det gør vi bl.a. gennem løbende udvikling og kvalitetssikring af studieordninger og modulbeskrivelser af samtlige Politiskolens uddannelser. Herved sikrer vi, at uddannelserne indeholder de relevante læringsmål, at uddannelserne har rette niveau, samt at der er progression og sammenhæng i uddannelserne.

Som en del af kvalitetssikringen af politiets uddannelser arbejder instituttet med generelle retningslinjer for alle uddannelser i dansk politi. Dette for at sikre ensartethed og gennemsigtighed i uddannelserne ved f.eks. fælles regler for eksamen.

 

Desuden arbejder vi med løbende evalueringer af uddannelses- og læringsaktiviteter med fokus på uddannelseskvalitet og bidrag til en refleksiv praksis, således at uddannelserne løbende forbedres, udvikles og tilpasses kredsenes efterspørgsel.

 

I instituttet er der også fokus på digitale læringsprocesser, som skal være understøttende for læring på Politiskolens uddannelser. Der opleves for øjeblikke et stigende behov for digital læring på alle uddannelser i dansk politi. Der arbejdes på at anvende forskellige former for digital læring, således at vi kan tilbyde studerende flere forskellige muligheder for at tilegne sig det faglige stof i undervisningen som supplement til den traditionelle klasseundervisning.

 

Uddannelsesadministration og Ressourcestyring

Uddannelsesadministrationen og Ressourcestyring har ansvar for en række projekter og opgaver, der understøtter driften af Politiskolen og samarbejdet med eksterne interessenter.

 

Uddannelsesadministrationen understøtter blandt andet grunduddannelserne med skemaplanlægning, administration af politiets efter- og videreuddannelser, Studieweb og lokal administration af økonomi, it og logistik.

Herudover har Uddannelsesadministration og Ressourcestyring ansvar for at optimere udnyttelsen af Politiskolens ressourcer samt varetage en række mere projekt- og udviklingsorienterede opgaver som fx samarbejdsaftaler med andre uddannelsesinstitutioner, kvalitets- og evalueringskoncepter, strategiudvikling, samarbejdet med Politiskolen i Grønland og koordination af samarbejdet med politikredsene.

Gennemgående for sektionens opgavevaretagelse er et tæt samarbejde med politikredsene, den øvrige del af Rigspolitiet samt eksterne samarbejdspartnere.

Afvis cookies