Spring til hovedindhold

Forslag

Kampsport

Er du med til at afvikle et arrangement inden kampsport, så som boksesport, så søg om tilladelse her. Visse offentlige kampe kræver politiets tilladelse til afvikling.

Udfyld, udskriv, underskriv og indgiv din ansøgning til tilladelseskontoret i den relevante politikreds via e-mail (vedhæft ansøgningen i PDF), alm. post eller ved personlig henvendelse.

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger

Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.
Værd at vide

Afvikling af visse offentlige kampe inden for kampsport kræver politiets tilladelse. Det gælder offentlige kampe, hvor det under kampen er tilladt at gennemføre kraftfulde slag, spark e.l. mod hovedet eller halsregionen.

 

Boksesport er underlagt de samme regler som andre former for kampsport. Opvisninger, der alene indebærer en demonstration af stilarten, er ikke omfattet.

 

Ved offentlige kampe forstås kampe, stævner eller tilsvarende arrangementer, hvortil der er almindelig adgang for offentligheden, uanset om adgang sker mod betaling.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en konkret kamp inden for kampsport er omfattet af kravet om tilladelse, skal du spørge den politikreds, som skal behandle ansøgningen.

 

Politiet har til opgave at varetage ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Vi har ikke nogen konkrete forpligtelser i forhold til afviklingen af selve kampen(e) ud over, hvad der følger af politiets almindelige opgavevaretagelse.

Der findes to typer tilladelser til afvikling af offentlige kampe inden for kampsport. Vær opmærksom på, at du vælger den rigtige ansøgningsblanket, når du ansøger.

 

Du kan enten søge om en tilladelse til at afvikle en eller flere nærmere fastlagte offentlige kampe, eller du kan søge om en generel tilladelse til at afvikle et endnu ikke nærmere fastlagt antal offentlige kampe i en fastsat periode.

 

En eller flere nærmere fastlagte offentlige kampe

En ansøgning om tilladelse til at afvikle en eller flere nærmere fastlagte offentlige kampe (fx et stævne) skal indgives til den politikreds, hvor kampen(e) finder sted.

 

Hvis du ansøger om tilladelse til afvikling af flere nærmere fastlagte kampe i forskellige politikredse, skal du indgive ansøgningen til den politikreds, hvor den første offentlige kamp finder sted.

 

Et endnu ikke nærmere fastlagt antal offentlige kampe

Sportsklubber og foreninger m.fl. kan søge om en såkaldt stående (generel) tilladelse til at afvikle et endnu ikke nærmere fastlagt antal offentlige kampe.

 

En sådan tilladelse gælder for en af politiet fastsat periode på op til tre år. Ønsker du herefter fortsat en tilladelse, skal du indgive en ansøgning på ny.

 

Hvis du ansøger om en stående tilladelse, skal du indgive ansøgningen til den politikreds, hvor du har bopæl eller hjemsted.

 

Er ansøger en virksomhed, klub, forening m.v. (der kan defineres som en juridisk person), skal du indgive ansøgningen til den politikreds, hvor denne har hoved(adresse).

Du bør indgive ansøgning senest fire uger før tidspunktet for afviklingen af kampen eller, hvis du ansøger om tilladelse til afvikling af flere kampe, før afviklingen af den første kamp.

Politiets afgørelse om tilladelse til eller afslag på afvikling af visse offentlige kampe inden for kampsport vil som udgangspunkt blive sendt til dig via digital post (e-Boks).

 

Hvis du er fritaget for digital post, skal du ved ansøgningen anføre kontaktoplysninger.

Politiet har mulighed for at knytte nærmere fastsatte vilkår til en tilladelse.

 

En tilladelse kan helt eller delvist tilbagekaldes, hvis de betingelser, der følger af bestemmelserne eller et af politiet fastsat vilkår for tilladelsen, ikke overholdes.

 

Der kan ligeledes ske hel eller delvis tilbagekaldelse af en tilladelse, hvis det ikke længere kan antages, at den offentlige kamp vil blive afviklet på en forsvarlig måde.

Du kan klage over politiets afgørelse til Rigspolitiet. En eventuel klage skal sendes til den politikreds, som har truffet afgørelsen. Politikredsen videresender herefter klagen til Rigspolitiet sammen med sagens akter.

 

Klagen har ikke opsættende virkning. Rigspolitiets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. retsplejelovens § 109, stk. 2.

Du kan idømmes bødestraf, hvis du ikke forud for en kamp omfattet af bekendtgørelsen har fået den påkrævede tilladelse. Ligeledes kan du straffes, hvis du som arrangør ikke sikrer overholdelse af bekendtgørelsens regler.

 

Virksomheder, klubber, foreninger m.v. (juridiske personer) såvel som arrangører i form af privatpersoner kan pålægges et strafansvar.

Afvis cookies