Spring til hovedindhold

Forslag

Tv-overvågning

Ansøg her, hvis du som privatperson ønsker at foretage vedvarende eller regelmæssig overvågning af offentlige steder.

Værd at vide

Følgende kan i visse situationer opnå politiets tilladelse til tv-overvågning:

 

  • Almene boligorganisationer, der kan indgive ansøgning på en eller flere afdelingers vegne. Tv-overvågningen må opsættes i det område, som boligorganisationer mv. ejer eller har rådighed over, eller arealer som ligger i direkte tilknytning til boligområdet, hvis det må anses for væsentligt for at kunne nå det kriminalitetsbekæmpende mål med tv-overvågningen af boligområdet
  • Andre organisationer og foreninger mv., der repræsenterer husstandene i et boligområde, fx ejerforeninger, grundejerforeninger eller vejlaug. Det kan også være en forening, som er dannet med det formål at repræsentere husstandene i spørgsmålet om tv-overvågning. Det må i givet fald godtgøres over for politiet, at foreningen repræsenterer husstandene i området
  • Private idrætsanlæg, der hovedsageligt anvendes som ramme om større idrætsbegivenheder, som er åbne for publikum med eller uden vederlag. Tv-overvågning må opsættes på egne indgange, facader, indhegninger og arealer mv., som ligger i direkte tilknytning hertil. Der kan endvidere gives tilladelse til arealer, som ligger i tilknytning til idrætsanlæggets egne indgange mv., p-pladser eller dele af veje, stier og fortove, som fører til eller fra idrætsanlægget, hvis tv-overvågning af disse områder må anses for væsentlig for at nå det kriminalitetsbekæmpende mål med overvågningen

Politiet giver alene tilladelse i forhold til områder, som benyttes til almindelig færdsel. Vi giver ikke tilladelse til tv-overvågning af områder, der ikke er frit tilgængelige, fx aflåste cykel-, vaske- eller parkeringskældre, hvor reglerne i persondataloven er gældende.

En tilladelse til tv-overvågning kan gives for en bestemt periode - dog højst fem år ad gangen.

Du skal have en tilladelse til tv-overvågning uanset, om billederne bliver optaget/lagret eller ej.


Hvis du som privatperson foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, skal du med skiltning eller på anden tydelig måde oplyse om overvågningen.
Du bedes oplyse følgende i ansøgningen

Det er muligt at benytte både personligt NemID eller NemID medarbejdersignatur

Vedlæg kopi af vedtægter for boligselskabet, foreningen e.l.

Dokumentation for, at boligselskabet repræsenterer alle beboerne omkring nævnte adresse

Dokumentation for at en privatperson/virksomhed (parkeringsplads, vej eller stisystem), der ligger i umiddelbar tilknytning, giver samtykke til tv-overvågningen

Oversigtsfoto med præcis angivelse af, hvor der opsættes kameraer, og hvilket område disse overvåger og et detaljeret kort, som angiver den ønskede placering af kameraerne og den vinkel, de optager i

Navn, CPR-nummer og telefonnummer på kontaktperson, der kan være bindeled mellem boligselskabet og politiet

Beskrivelse af, hvilke problemer der har givet anledning til ansøgningen om tv-overvågning, herunder hvorvidt eventuelle problemer er politianmeldt

Journalnummer på evt. politianmeldelse

Afvis cookies