Spring til hovedindhold

Forslag

Civile bevæbnede vagter på danske lastskibe

Sådan søger du om tilladelse til brug af civile vagter.

Et dansk rederi kan søge om tilladelse til brug af civile bevæbnede vagter ombord på lastskibe, der fører dansk flag, når skibet befinder sig i områder, hvor der er risiko for pirateri og væbnede overfald på skibe.

 

Tilladelsen kan meddeles som en generel tilladelse til rederiet, eller som en individuel tilladelse til en konkret sejlads. 

 

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er ca. 14 dage fra Rigspolitiets modtagelse af ansøgningen.

 

Generel tilladelse til brug af bevæbnede civile vagter

Ansøgning om en generel tilladelse behandles af Rigspolitiet. Ved meddelelse af en generel tilladelse vil rederiet blive opkrævet en afgift på 5.000 kr.

 

Indgivelse af ansøgning om en generel tilladelse

Ansøgningen sendes per e-mail sammen med relevant dokumentation til pol-vaben-ansogning@politi.dk eller via virk.dk.

Værd at vide

Ansøgninger til brug af civile, bevæbnede vagter sendes på email til Rigspolitiet

 

Har et skib været udsat for et angreb, og har der fra skibets side været taget magtmidler i brug, skal hændelsen skriftligt rapporteres til Justitsministeriet inden 72 timer. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af hændelsen, angive de involverede og brugen af magtmidler, herunder f.eks., hvilke skydevåben der har været brugt. Rapporten skal være ledsaget af en kopi eller et udtræk af rederiets våbenbog for det pågældende skib på det pågældende tidspunkt.

Hvis der er grund til at tro, at brugen af magtmidler har medført personskade eller død, skal der endvidere straks gives meddelelse herom til politiet i den kreds, hvor rederiet er etableret.

Hvis forholdene tillader det, bør situationen endvidere, så længe som det er muligt, dokumenteres ved hjælp af lyd- og billedoptagelser.
En generel tilladelse til at benytte civile, bevæbnede vagter om bord på lastskibe, der fører dansk flag, med henblik på selvforsvar, finder anvendelse i områder, hvor der er risiko for piratangreb eller væbnede overfald på skibe.
Der er fastsat nærmere krav til opbevaring af våbnene om bord på skibet, ligesom det fremgår, at rederier, der er meddelt en tilladelse, har pligt til at føre en våbenbog, når der er skydevåben mv. om bord, der skal bruges af civile, bevæbnede vagter. Våbenbogen skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvem der har adgang til våbnene, hvilke våben, hvilken ammunition og hvilke våbendele der er om bord.
Straffen for overtrædelse af ovennævnte regler eller af vilkår, som er fastsat i medfør af bekendtgørelsen, er bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år. Der kan endvidere pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar.
Et rederi skal godkende vagternes egnethed eller sikre, at vagtvirksomheden kan dokumentere at have procedurer for godkendelse af vagternes egnethed. En vagts egnethed vil som minimum forudsætte, at det sikres, at vagten kan identificere sig, dokumentere at være fyldt 20 år, samt kunne fremvise en straffeattest, der er dateret inden for 3 måneder, hvoraf det fremgår, at den pågældende ikke er straffet for en overtrædelse, som gør vedkommende uegnet til at besidde og anvende våben. Rederiet skal sørge for at kontrollere dette mindst en gang om året ved at anmode vagten om at fremvise en ny straffeattest. Vagten skal endvidere have dokumenteret relevant våbenerfaring, fornødent kendskab til reglerne om nødværge og nødret og i øvrigt skal vagtens personlige forhold ikke gøre det betænkeligt at godkende ham.
En tilladelse omfatter ikke fuldautomatiske skydevåben, herunder fuldautomatiske rifler, maskingeværer og maskinpistoler samt skydevåben med en kaliber på 12,7 mm og derover. Panserbrydende ammunition, brisant- eller brandammunition og projektiler til disse typer af ammunition er heller ikke omfattet af tilladelsen.
Afvis cookies