Spring til hovedindhold

Forslag

Erhvervseksport af våben og militært udstyr inden for EU/EØS

Sådan ansøger du om udførsel af våben og militært udstyr til lande inden for EU/EØS.

Sagsbehandlingstid

En ansøgning om udførsel af våben og militært udstyr til lande inden for EU/EØS kan som udgangspunkt forventes færdigbehandlet i løbet af 14 dage fra det tidspunkt hvor alle nødvendige oplysninger i sagen er modtaget.

 

 

Hvilke materiel omfatter udførselstilladelsen:

 • Våben og ammunition af enhver art samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil
 • Knive og blankvåben
 • Materiel til krigsførelse
 • Militært simulations- og træningsudstyr
 • Maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der er specielt konstrueret eller modificeret til fremstilling eller vedligeholdelse af de ovenfor nævnte genstande,
 • Dele specielt konstrueret eller modificeret til de ovenfor nævnte genstande
 • Eksplosivstoffer
 • Software specielt konstrueret eller modificeret til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de oven for nævnte genstande
 • Teknologi til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de ovenfor nævnte genstande, dog med de undtagelser, der fremgår af våbenlovens § 6, stk. 3

Samtlige produkter på EU's fælles liste over militært udstyr er omfattet af våbenlovens § 6.

Generel tilladelse

Anvendelse af en generel tilladelse til udførsel af våben og militært udstyr inden for EU/EØS kræver ikke en forudgående tilladelse, men derimod en skriftlig underretning til Rigspolitiet senest 5 dage før den første udførsel. En fysisk eller juridisk person, der anvender en generel tilladelse, skal være i stand til at kunne dokumentere, at udførslen sker inden for rammerne af den generelle tilladelse.

 

Generelle tilladelser kan anvendes til udførsel af produkter, der er oplistet i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2016 om våben og ammunition Produkter, der er udført midlertidigt, skal returneres til Danmark, når formålet med udførslen har fundet sted, dog senest 24 måneder efter udførslen har fundet sted.

 

Der kan imidlertid ikke udføres produkter i medfør af en generel tilladelse, hvis de pågældende produkter udføres til sanktionsramte entiteter, eller hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført til et land, der er underlagt en våbenembargo vedtaget i FN, OSCE eller EU, eller til andre sanktionsramte entiteter.

 

Der kan endvidere ikke udføres produkter i medfør af en generel tilladelse, hvis de pågældende produkter udføres i strid med Danmarks internationale forpligtelser, eller hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført i strid med Danmarks internationale forpligtelser eller til en slutbruger uden for et EU, EØS eller NATO land. 

 

Underretningen indsendes pr. email til Rigspolitiet. Ved underretning skal følgende desuden vedhæftes:

 • Oplysning om den juridiske eller fysiske person, der udfører produkter i medfør af en generel tilladelse, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger
 • Navn og adresse på modtager
 • Dokumentation for, at udførslen er omfattet af den generelle tilladelse
 • En statsmyndighed
 • En certificeret virksomhed, eller
 • Deltager i et mellemstatsligt samarbejdsprogram med Danmark vedrørende de pågældende produkter.

En generel tilladelse kan endvidere benyttes, hvis udførslen er midlertidig, herunder med henblik på demonstration, vurdering, afprøvning, udstilling, vedligeholdelse eller reparation, eller udførslen sker inden for rimelig tid efter ophør af det formål, der begrundede indførslen, herunder med henblik på demonstration, vurdering, afprøvning, udstilling, vedligeholdelse eller reparation i Danmark.

Global tilladelse (uden antalsmæssig begrænsning)
En juridisk eller fysisk person kan søge om en global tilladelse til udførsel af våben og militært udstyr mv. til en eller flere modtagere i et eller flere EU- eller EØS-lande uden antalsmæssig begrænsning.

Tilladelsen meddeles med en gyldighed på 3 år, med mulighed for forlængelse.

Ansøgningen indgives til Rigspolitiet ved at udfylde ansøgningsblanketten, som sendes pr. e-mail sammen med relevant dokumentation til pol-vaben-ansogning@politi.dk eller via e-boks.

Dokumenter, som skal vedlægges ansøgningen:

 1. En skriftlig erklæring på tro og love fra ansøger om, at produkterne kun vil blive udført til de anførte modtagere, og at ansøger er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger såvel som overtrædelse af de for udførslen fastsatte vilkår og i øvrigt gældende bestemmelser medfører strafansvar, og
 2. Modtagererklæring om, at denne har til hensigt at modtage produkter omfattet af en tilladelsen

 

Ved ansøgning om midlertidig udførsel vedlægges:

 1. En skriftlig erklæring på tro og love fra ansøger om, at produkterne kun vil blive udført til de anførte modtagere, og at ansøger er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger såvel som overtrædelse af de for udførslen fastsatte vilkår og i øvrigt gældende bestemmelser medfører strafansvar.

Individuel tilladelse (antalsmæssig begrænsning)

En juridisk eller fysisk person kan søge om en individuel tilladelse til udførsel - ved en eller flere leveringer - af et bestemt antal våben og militært udstyr mv., til en bestemt modtager i et EU/EØS-land.

 

Tilladelsen udstedes med en gyldighed på 2 år, med mulighed for forlængelse. 

Ansøgningen indgives til Rigspolitiet ved at udfylde ansøgningsblanketten, som sendes pr. e-mail sammen med relevant dokumentation til pol-vaben-ansogning@politi.dk eller via e-boks.

Dokumenter, som skal vedlægges ansøgningen:

 1. En skriftlig erklæring på tro og love fra ansøger om, at produkterne kun vil blive udført til de anførte modtagere, og at ansøger er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger såvel som overtrædelse af de for udførslen fastsatte vilkår og i øvrigt gældende bestemmelser medfører strafansvar, og
 2. Modtagererklæring om, at denne har til hensigt at modtage produkter omfattet af en tilladelsen

 

Ved ansøgning om midlertidig udførsel vedlægges:

 1. En skriftlig erklæring på tro og love fra ansøger om, at produkterne kun vil blive udført til de anførte modtagere, og at ansøger er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger såvel som overtrædelse af de for udførslen fastsatte vilkår og i øvrigt gældende bestemmelser medfører strafansvar.

Afvis cookies