Spring til hovedindhold

Forslag

Erhvervseksport af våben og militært udstyr uden for EU/EØS

Sådan ansøger du om udførsel af våben og militært udstyr uden for EU/EØS.

Sådan ansøger du

Hvad ansøgningen skal indeholde, udover blanketten, afhænger af modtagerlandet, hvad der udføres, hvor meget der udføres, om der er tale om en midlertidig udførsel og om der udføres til en statsinstitution. 

Modtagererklæring

Lille erklæring uden for EU

Stor erklæring uden for EU

Din ansøgning sendes på email til Rigspolitiet

Sagsbehandlingstid 

Ansøgninger om udførsel af våben og militært udstyr til lande uden for EU/EØS forelægges Udenrigsministeriet for en udtalelse om, hvorvidt der bør meddeles tilladelse eller afslag i den pågældende sag.

En ansøgning kan som udgangspunkt forventes færdigbehandlet i løbet af 14 dage fra ansøgningen modtages. Dette forudsætter dog, at ansøgningen indeholder de fornødne oplysninger, at dokumentationskravene er opfyldt sammenholdt med sagsbehandlingstiden hos Udenrigsministeriet.  

 

Produkter der kræver udførselstilladelse

Våben og ammunition af enhver art og genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil.

Knive og blankvåben

 • Materiel til krigsførelse
 • Militært simulations- og træningsudstyrMaskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der er specielt konstrueret eller modificeret til fremstilling eller vedligeholdelse af de oven for nævnte genstande
 • Dele specielt konstrueret eller modificeret til de ovenfor nævnte genstande
 • Eksplosivstoffer
 • Software specielt konstrueret eller modificeret til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de oven for nævnte genstande
 • Teknologi til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de ovenfor nævnte genstande, dog med de undtagelser, der fremgår af våbenlovens § 6, stk. 3
 • Samtlige produkter på EU’s fælles liste over militært udstyr er omfattet af våbenlovens § 6.
Værd at vide

Dette drejer sig om udførsel af mindre partier håndskydevåben og ammunition (indtil 100 stk. almindelige håndskydevåben, 5 stk. maskinpistoler eller 10.000 stk. patroner) til modtagere, som ikke er statsinstitutioner: 

 

Dokumenter ansøgningen skal indeholde:

 • Enten et internationalt importcertifikat, en indførselstilladelse eller en erklæring fra den kompetente myndighed i modtagerlandet om, at man ikke har noget at indvende imod, at de pågældende våben og/eller ammunition indføres i det pågældende land
 • Dokumentation for, at eventuelle transitlande er indforstået med transitten
 • Blanketten ”lille erklæring” skal udfyldes og underskrives

Udførsel af større partier håndskydevåben og ammunition (mere end 100 stk. almindelige håndskydevåben, 5 stk. maskinpistoler eller 10.000 stk. patroner) samt forsvarsmateriel af enhver art til modtagere, som ikke er statsinstitutioner Ved udførsel til lande der bruger internationalt importcertifikat og ankomstbevis

 

Ved udførsel til lande der bruger internationalt importcertifikat og ankomstbevis

Et internationalt importcertifikat er importlandets attestation på, at importøren har forpligtet sig til at indføre det pågældende vareparti til importlandet.

 

Udførsel til lande, der udsteder internationalt importcertifikat og ankomstbevis, skal ansøgning indeholde følgende:

 • Internationalt importcertifikat fra modtagerlandet
 • En udfyldt og underskrevet ”stor erklæring”
 • Ved skydevåben og ammunition, skal der desuden fremvises dokumentation for, at eventuelle transitlande er indforstået med transitten.

Det bemærkes, at det efter en konkret vurdering af den enkelte ansøgning undtagelsesvis kan besluttes at kræve yderligere dokumentation, f.eks. en slutbrugererklæring.

 

En slutbrugererklæring skal indeholde oplysninger om eksportøren, det udstyr, som skal eksporteres, bestemmelseslandet og slutbrugeren samt en erklæring fra slutbrugeren om, at reeksport ikke vil finde sted eller kun vil finde sted efter skriftligt samtykke fra det oprindelige eksportland.

 

Ved udførsel til lande der ikke bruger internationalt importcertifikat og ankomstbevis

Udførsel til lande, der ikke udsteder internationalt importcertifikat og ankomstbevis, skal ansøgningen foruden ansøgningsblanketten indeholde følgende:

 • En konkret indførselstilladelse fra modtagerlandet
 • En udfyldt og underskrevet ”lille erklæring”

Det bemærkes, at det efter en konkret vurdering af den enkelte ansøgning undtagelsesvis kan besluttes at kræve yderligere dokumentation, f.eks. en slutbrugererklæring.

En slutbrugererklæring skal indeholde oplysninger om eksportøren, det udstyr, som skal eksporteres, bestemmelseslandet og slutbrugeren samt en erklæring fra slutbrugeren om, at reeksport ikke vil finde sted eller kun vil finde sted efter skriftligt samtykke fra det oprindelige eksportland.

Hvis eksportøren er en dansk statsinstitution, og modtageren er en udenlandsk statsinstitution, stilles normalt ingen dokumentationskrav. 

 

Dokumenter ansøgningen skal indeholde, hvis eksportøren er en privat virksomhed og modtageren er en udenlandsk statsinstitution:

 • En udfyldt og underskrevet ”lille erklæring”

Kravet om udførselstilladelse gælder både ved fysisk flytning af genstande ud fra dansk område og ikke-fysisk overførsel til udlandet ved hjælp af fax, telefon eller andet elektronisk medie.

 

Mundtlig overførsel af teknologi pr. telefon eller lignende kommunikationsmiddel er dog kun omfattet, hvis teknologien er indeholdt i et dokument, hvoraf den relevante del oplæses eller beskrives på en sådan måde, at der i alt væsentligt opnås det samme resultat, som hvis oplæsningen havde fundet sted.


Tilladelse til udførsel til lande uden for EU/EØS kan meddeles med gyldighed i op til 1 år.  Tilladelse til udførsel til NATO-lande kan meddeles med gyldighed i op til 2 år. Gyldigheden meddeles ikke for længere tid end gyldigheden af modtagerlandets indførselstilladelse. 

 

Tilladelse til udførsel af danskproducerede dele til ikke-dødbringende materiel vil – når ansøgningen vedrører bi- og multinationale samarbejdsprojekter – som udgangspunkt få gyldighed indtil leveringsperiodens udløb. 

 

Rigspolitiet kan anmodes om en forhåndstilkendegivelse af, om udførsel af en bestemt genstand vil kræve tilladelse i henhold til våbenloven, og om tilladelse til udførsel til en nærmere bestemt destination/modtager kan forventes meddelt.

 

Anmodning om forhåndstilkendegivelser indsendes til Rigspolitiet på e-mail til pol-vaben-ansogning@politi.dk, hvor det pågældende produkts art, ML, mængde, den påtænkte destination og modtager oplyses.

 

Forhåndstilkendegivelser gives altid med forbehold for eventuelle ændringer af forholdene, som måtte indtræde, inden Rigspolitiet modtager en endelig ansøgning om tilladelse til den pågældende udførsel. Der kan på grundlag af praksis opstilles en formodning om, at ansøgninger om eksport af våben til de nordiske lande, EU-landene og NATO-landene normalt vil blive imødekommet.


Dokumenter ansøgningen skal indeholde:

 • Enten et internationalt importcertifikat, en indførselstilladelse eller en erklæring fra den kompetente myndighed i modtagerlandet om, at man ikke har noget at indvende imod, at de pågældende våben og/eller ammunition indføres i det pågældende land
 • Dokumentation for, at eventuelle transitlande er indforstået med transitten
 • En udfyldt og underskrevet ”lille erklæring”

Øvrige midlertidige udførsler er eksempelvis i forbindelse med demonstration, udstilling og reparation 

 

Dokumenter ansøgningen skal indeholde: 

 • En udfyldt og underskrevet ”lille erklæring”
 
Afvis cookies