Spring til hovedindhold

Forslag

Genopladning af ammunition med røgsvagt krudt eller sortkrudterstatning - våbenhandler

Værd at vide for våbenhandlere om genopladning af ammunition med røgsvagt krudt.

Du skal på vegne af virksomheden søge digitalt om tilladelse til erhvervsmæssig genopladning af ammunition med røgsvagt krudt. 
Sådan ansøger du om tilladelse

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den.

Samtykkeerklæring

Der er krav om, at du søger digitalt om tilladelsen:

Ansøg

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger. Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, skal du søge via blanket: 

Erhvervsmæssig genopladning af ammunition med røgsvagt krudt

Værd at vide

Lovgivningen på området er meget komplekst. Vi giver her på siden de væsentligste informationer. Har du brug for yderligere kan du finde mere information i følgende lovgivning, som du kan finde på www.retsinfo.dk:

 • Stærkstrømsbekendtgørelsen
 • Det gældende bygningsreglement
 • Eksplosivstofbekendtgørelsen
 • Våbenbekendtgørelsen
 

Der er mange regler på området:

 1. Arbejdsrummet skal være udformet efter gældende bygningsreglement, der bl.a. indeholder krav til loftshøjde mv.
  Den elektriske installation skal udføres efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser
 2. Der må ikke være brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt i samme rum som eksplosivstoffer
 3. Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt i arbejdslokalet under genopladningsprocessen.
  Dette skal tilkendegives ved, at der på boks- eller skabsdøren opsættes et tydeligt og holdbart sikkerhedsskilt med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild, som opfylder forskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
 4. Eksplosivstoffer skal opbevares i lukkede originale transportemballager. Opbevaring af indtil i alt 2 kg røgsvagt krudt og indtil 5000 stk., fænghætter kan dog ske i lukkede originale detailsalgsemballager. Emballagerne må kun åbnes i forbindelse med udtagning af enheder. Eventuelt spild skal omgående fjernes og tilintetgøres. 
 5. Arbejdsrummet skal være forsynet med et velegnet arbejdsbord med en belægning, der er uden risiko for statisk elektrisk opladning fx linoleumsbelægning.
  Belægningen skal være uden fuger.
  Der kan evt. arbejdes ved en speciel udformet arbejdsbakke med lignende belægning og høje fejelister. Vinyl- eller anden plastikbeklædning må ikke anvendes på grund af faren for statisk elektricitet.
 6. Elektriske installationer, herunder udtag og lamper, skal være placeret mindst 1,5 meter fra arbejdsbordet.
 7. Arbejdsrummet skal altid holdes rent og ryddeligt.
 8. Arbejdsrummet, arbejdsbordet og værktøjer skal rengøres omhyggeligt ved arbejdets afslutning.
 9. Der må ikke tages mere krudt i arbejde pr. gang end ladeautomatikken kan rumme.
 10. Værktøj og hjælpemidler, herunder vægt og presser, til genopladningen skal være egnet ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning.
 11. Arbejdsbordet skal holdes frit for andet end det nødvendige materiel.
 12. Der må ikke findes løse fænghætter på arbejdsbordet sammen med krudtet.
 13. Patronhylstret skal før fyldningen undersøges for eventuelle defekter og må kun benyttes, når det er fuldstændigt fejlfrit. 
 14. Der skal ved hvert indkøb af røgsvagt krudt eller sortkrudterstatning ske afstempling på tilladelsen med angivelse af købsdato og kvantum

Vilkår 1 begrundes i, at det af sikkerhedsmæssige årsager er særligt vigtigt at gældende bygningsreglement og stærkstrømsbekendtgørelse til enhver tid overholdes.

Vilkår 3 begrundes i, at det vil være uforsvarligt af hensyn til brand og eksplosionsfare med åben ild under selve genopladningsprocessen.

Vilkårene 5-14 begrundes i et sikkerhedshensyn for at mindske risikoen for brand og eksplosionsfare, som kan ske ved utilsigtet påvirkning af eksplosivstoffet

 
Det er gratis at søge om tilladelse til erhvervsmæssig genopladning af ammunition med røgsvagt krudt.
Tilladelsen gælder i 5 år
Læs mere

Inden for ganske kort tid efter du har indsendt en digital ansøgning/anmeldelse, får du en automatisk mailkvittering retur om, at vi har modtaget din ansøgning/anmeldelse. Den bliver sendt til den mailadresse, du har angivet ifm. den digitale ansøgning/anmeldelse.

 

Hvis du ikke modtager en automatisk mailkvittering, er din ansøgning/anmeldelse ikke gået igennem til våbenafdelingen. Selve tilladelsen/anmeldelskvitteringen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne.

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato, våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingsdagene.

Du skal give dit skriftlige samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dine personlige forhold og hidtidige vandel. Du skal derfor vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring til din ansøgning.

Samtykkeerklæring fra ansøger

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når der er truffet afgørelse i sagen.

Afvis cookies