Spring til hovedindhold

Forslag

Våbenpas

Sådan søger du om våbenpas.

Obs!

I våbenafdelingen har vi i øjeblikket forlængede sagsbehandlingstider. Vi arbejder på højtryk for at nå til netop din ansøgning.

Senest opdateret maj 2020.

En rejse til et EU-land skal kunne dokumenteres, fx ved forevisning af en invitation. Medbring derfor altid eventuelle invitationer og/eller arrangementsbekræftelser på rejsen.

 

Det er dit ansvar, at du har de papirer i orden, som myndighederne, i det land du rejser til eller igennem, kræver.

Værd at vide

Et våbenpas giver dig lov til at rejse i EU-landene med henblik på at deltage i jagt eller konkurrenceskydning. Et våbenpas er en rejselegitimation, der giver dig mulighed for at besidde, bære og anvende visse nærmere angivne skydevåben. 

 

Du kan søge om et våbenpas, hvis du har behov for at rejse med fx jagt- eller konkurrenceskydevåben.

Jægere og konkurrenceskytter med fast bopæl i Danmark kan få et EU-våbenpas.

 

Det er en betingelse, at du har en gyldig tilladelse til at besidde og anvende et skydevåben til jagt eller konkurrenceskydning.

 

Andre EU-borgere kan også søge om et våbenpas, hvis de har registreret tilladelse til våben i Danmark.


Når du ansøger om et nyt våbenpas skal du:

Derudover skal du medsende et pasfoto

  • som ikke må være stemplet, hullet eller på anden måde beskadiget
  • i størrelsen 35 x 45 mm
  • vellignende
  • du skal være uden hovedbeklædning på fotoet
  • Skriv dit cpr-nummer bag på pasfotoet

Du skal også indsende en kopi af din våbenpåtegning, hvis du er konkurrence- og træningsskytte i en skytteforening

 

Du skal sende det hele til våbenafdelingen.


I forbindelse med din ansøgning om våbenpas skal du angive totallængden og pibelængden på din riffel. Sådan måler du riflen:

  • Totallængde: Længden fra pibespids til skæftets bagstykke
  • Pibelængde: Længden fra pibespids til bagkanten af patronkammeret (altså pibe/løb inklusiv patronkammer)

Når du ansøger om et forlængelse af et våbenpas skal du:

  • Udfylde blanketten ”Våbenbilag vedrørende europæisk våbenpas” (704-33)" for hvert af de våben, du vil have i dit våbenpas (højst 14). Der skal udfyldes to våbenbilag til en riffel bestående af et system og en vekselpibe. Våbenbilaget er dog ikke nødvendig for de våben i våbenpasset, som fortsat er gyldige. Du kan se våbens gyldighed på side 8-13 i våbenpasset.

Du skal sende det hele til våbenafdelingen.


Når du ansøger om en ændring på et våben i et våbenpas (fx ændring i et pasvåbens gyldighed), skal du:

  • Udfylde blanketten ”Våbenbilag vedrørende europæisk våbenpas” for hvert af de våben, du ønsker nyopført i dit våbenpas, eller for hvert våben, der skal have ændret gyldighedsperiode. Du kan maksimum få opført 14 våben i dit våbenpas. Der skal udfyldes to våbenbilag til en riffel bestående af et system og en vekselpibe

Du skal sende det hele til våbenafdelingen.


Du skal sende dit våbenpas ind til våbenafdelingen sammen med en besked om, hvilke våben (angiv våbennumre), du ønsker slettet fra dit våbenpas. 

 
Det er gratis at søge om et våbenpas eller om forlængelse eller ændring i et eksisterende våbenpas. 
 

Et våbenpas gælder i 5 år fra det er udstedt.

 

Et våbenpas kan forlænges én gang med en gyldighed til højst 10 år efter første udstedelsesdato.

 

Vær særligt opmærksom på, at våbnene i våbenpasset kan have en anderledes gyldighed.

 

Feltet ”Opført den” på side 5 i våbenpasset er den dato, våbnet er opført i våbenpasset første gang. Der kan derfor stå en dato, der er 10 år gammel, hvis våbnet har været optaget i et tidligere våbenpas.

 

Våbnene har en gyldighed, der svarer til den periode, der står på våbentilladelsen, jagttegnet eller våbenpåtegningen.

 

Hvis du eksempelvis fornyer en våbentilladelse, så skal våbnet også fornys i våbenpasset.

 

Du kan se gyldighedsdatoen for de våben, der er i våbenpasset på side 8-13.


Våbenafdelingen kan ikke hjælpe med øvrige landes love og regler.

 

Du kan evt. søge oplysninger hos den rejse-, jagt- eller konkurrencearrangør, du har bestilt en rejse hos. Arrangøren kan måske hjælpe med oplysninger om, hvortil en ansøgning om tilladelse skal sendes, eller om der i øvrigt gælder andre nationale regler, end hvad der fremgår af våbenpasset.

 

Du kan også søge på internettet eller kontakte tilsvarende myndigheder i det pågældende land.

 

I nødstilfælde kan du henvende dig til det pågældende lands ambassade her i landet.


Du kan godt rejse uden et våbenpas. Du har mulighed for at deklarere dine våben ifm. midlertidig ud- og indrejse af Danmark.

Du skal selv undersøge reglerne for deklaration i evt. transitlande, og lande du rejser til med dine våben.

Læs mere om rejse og transit med våben


Et våbenpas gælder for rejser indenfor EU. Hvis du skal rejse udenfor EU kan du deklarere dine våben.

Læs mere omrejse og transit med våben


Våbenpasset kan ikke indeholde fx lyddæmpere og natkikkerter konstrueret til montering på skydevåben. Det er muligt i stedet at deklarere disse. Luftvåben, som ikke anvendes til jagt eller konkurrenceskydning, kan heller ikke optages i passet.
Læs mere om deklaration

 


Oplysninger fra våbenbilaget føres over i våbenpasset, og de danner grundlag for en våbenklassifikation, som er afgørende for, hvorvidt våbnene er tilladelsespligtige eller forbudte i de øvrige EU-lande.

Inden afrejse bør du tjekke feltet ”Kategori ifølge direktivet”.

Visse våben kan være forbudte at medbringe i et eller flere EU-lande, eller der kan være krav om forudgående tilladelse, før de kan medbringes.
På siderne 20-27 kan du se i hvilke lande, det er tilladt at indrejse med det angivne våben, ligesom du også her kan se forbud eller krav om tilladelse til et specifikt våben.

Begrænsninger og forbud vedrørende indrejse med skydevåben i et EU-land på baggrund af våbenpas gælder også transitophold.

 

Du skal altid søge tilladelse, hvis et kategori B-våben skal anvendes til jagt (se våbenpasset side 4-7).


Våbenpasset bliver sendt til dig med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne.

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning, til vi sender dit våbenpas herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oveni sagsbehandlingsdagene.

 

Du kan forkorte leveringstiden for våbenpas, hvis du indsender din ansøgning som ”hurtig post”/quick-brev eller lignende, ligesom du kan vedlægge en frankeret svarkuvert med quick-brevs-porto. 

 
Man kan højst have ét våbenpas.

Politiet påtager sig intet ansvar for eventuelle konsekvenser af ukorrekte eller unøjagtige oplysninger afgivet i forbindelse med pasansøgningen.

 

Du skal henvende dig til våbenafdelingen, hvis der er fejl i våbenpasset.


I våbenpasset kan der optages skydevåben som salonrifler, rifler, riffelsystemer samt vekselsæt/pibe hertil og haglgeværer.

Et våbenpas kan maksimalt indeholde 14 våben.

 

Et riffelsystem og en vekselpibe fylder to linjer/våben i våbenpasset.


Du skal tjekke, at oplysningerne i våbenpasset er korrekte.

 

Du skal også underskrive passet på side 2 i punkt 1.5.

 
Der er ikke krav om samtykke fra forældre-/værge ifm. ansøgning om våbenpas.
Læs mere

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser, hvis fx din ansøgning ikke bliver imødekommet.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når der er truffet afgørelse i sagen.

 
Afvis cookies