Spring til hovedindhold

Forslag

Vandel

Politiet godkender ansøgere, der ønsker jagttegn eller våbentilladelse til fx peberspray, skydevåben, blankvåben osv, inden en våbentilladelse eller et jagttegn kan udstedes.

 
Værd at vide

Politiet undersøger forud for udstedelse af tilladelser, samtykker og godkendelser, hvorvidt ansøgeren er straffet for fx personfarlig kriminalitet, besiddelse af euforiserende stoffer, overtrædelse af våbenloven.

 

Det vil også indgå i vurderingen, hvis politiet er bekendt med, at du færdes i fx bandemiljøer.

 

Et konkret skøn over summen af disse oplysninger vil herefter føre til en afgørelse af, hvorvidt våbenbesiddelse findes betænkeligt.

 

Reglerne er beskrevet i våbenbekendtgørelsen under Vandel.

 


Politiet foretager en konkret vurdering ud fra våbenbekendtgørelsen.

 

Tilladelser og godkendelser mv. kan ikke gives, hvis politiet finder det betænkeligt, at du har adgang til våben, og at der dermed kan være en begrundet mistanke om, at våben vil kunne blive misbrugt.

 

Du vil blive gjort bekendt med de oplysninger, politiet vil lægge til grund.

 

Du får mulighed for at give dine bemærkninger til de oplysninger, hvorefter våbenafdelingen vil træffe afgørelsen.

 

Ovenstående gælder også for fx tilladelse til at bære peberspray på offentlige steder.


Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser, hvis fx din ansøgning ikke bliver imødekommet.

 

Du skal indsende din klage til våbenkontoret. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når de har truffet afgørelse i sagen. 

Hvis du søger om jagttegn eller tilladelse til våben eller peberspray mv. skal du give dit samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dig fra fx kriminalregisteret.

 

Kun med dit samtykke, skriftligt eller via NemID (jagttegn), må politiet indhente ovennævnte oplysninger.

 

Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år skal du vedhæfte en samtykkeerklæring fra din værge/forældre.
Samtykkeerklæring

Dette gælder alene for ansøgninger, hvor der ikke er krav om, at du skal være over 18 år for at få tilladelse.


Inden et jagttegn kan udstedes eller fornyes, foretager Miljøstyrelsen en kontrol af din vandel hos politiet.

 

Hvis du har givet dit samtykke til, at politiet må undersøge din vandel ifm., at du har indgivet en ansøgning om jagttegn, så vil Politiet opstarte en sag, såfremt du ikke umiddelbart kan godkendes.

Læs mere om ansøgning om jagttegn på ww.jagttegn.dk


Afvis cookies