Spring til hovedindhold

Forslag

Bestil offentligt straffeattest

Bestil en offentlig straffeattest på en privatperson på vegne af en offentlig myndighed.

 

Hvis du oplever tekniske problemer ved bestilling af børne- og straffeattester, anbefaler vi, at du prøver i en anden browser.

Sådan bestiller du

Log ind med din medarbejdersignatur (NemID Erhverv)

Angiv årsag til bestilling af attesten

Vælg, om der skal bestilles en attest på en eller flere personer

Angiv person(er), attesten bestilles på (navn og personnummer)

Angiv kontaktoplysninger og evt. rekvirent

Gennemse bestillingen

Underskriv med din medarbejdersignatur (NemID Erhverv)

Bestillingen sendes til politiet

Udskriv evt. kvittering

Der sendes anmodning om samtykke til den/de angivne person(er)

Attesten bliver sendt til myndighedens digitale postkasse

Kriminalregisteret udsteder ikke en attest, før personen har givet samtykke.

Om offentlig straffeattest
Offentlige myndigheder kan i bestemte situationer bestille en offentlig straffeattest på en privatperson, hvis personen har givet samtykke til det. 
Attesten kan kun blive udstedt, hvis det fremgår af reglerne, at der må udstedes en offentlig straffeattest i den konkrete situation.
 
En offentlig straffeattest kan kun blive udstedt til offentlige myndigheder. Du kan ikke få en offentlig straffeattest på dig selv.
 
Straffeattesten er gratis, og vi sender den inden for fem hverdage regnet fra personens digitale samtykke eller fra Kriminalregisterets har modtaget skriftligt samtykke.
 
Det er kun i bestemte situationer, der særligt fremgår af reglerne om Kriminalregisteret, at der kan blive udstedt en offentlig straffeattest med samtykke. Den offentlige myndighed, der bestiller attesten, har ansvaret for, at myndigheden må indhente attesten i den konkrete situation.
I særlige situationer, der fremgår af reglerne om Kriminalregisteret, kan der udstedes en offentlig straffeattest uden samtykke. Den offentlige myndighed, der bestiller attesten, har ansvaret for, at myndigheden må indhente attesten i den konkrete situation.
 
En offentlig straffeattest uden samtykke kan kun bestilles ved at skrive til Kriminalregisteret. Det skal hvad fremgå, hvad grundlaget (hjemlen) er for at indhente attesten. Straffeattesten er gratis, og vi sender den inden for fem hverdage, fra vi har modtaget anmodningen.
 
Send din anmodning til Kriminalregisteret under Politiets Administrative Center.

En offentlig straffeattest indeholder oplysninger om:

 

  • Domme for overtrædelse af straffeloven
  • Bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven
  • Domme, tiltalefrafald med vilkår og frakendelser for overtrædelse af andre love end straffeloven, herunder lov om euforiserende stoffer og færdselsloven. (Vilkår kan for eksempel være ikke at begå nyt strafbart forhold, at betale en bøde, at tage ophold og følge undervisning et bestemt sted eller at følge en behandling).

 

Oplysningerne om en begået lovovertrædelse fremgår af den offentlige straffeattest i mindst 10 år regnet fra dommen, løsladelsen eller frakendelsens udløb. Læs mere om, hvor længe afgørelser står på straffeattesten.

 

Der gælder særlige regler for unge, der på gerningstidspunktet var under 18 år: 

 

  • Den første strafferetlige afgørelse for en lovovertrædelse, der er begået, før personen fyldte 18 år, fremgår som udgangspunkt ikke af straffeattesten
  • Ordningen kaldes betinget notering

 

Hvis den unge ikke begår et nyt strafbart forhold inden for tre år fra den første afgørelse, kommer den første afgørelse ikke til at fremgå af straffeattesten.
 
Hvis den unge inden for en periode på tre år fra den første afgørelse begår et nyt strafbart forhold, der efter de almindelige regler vil fremgå af straffeattesten, vil den første afgørelse også komme til at fremgå af straffeattesten.
 
Ordningen gælder ikke i sager, hvor den unge er idømt en ubetinget frihedsstraf, en ungdomssanktion (straffelovens § 74a) eller en behandlingsdom (retsfølge efter straffelovens §§ 68-70). I disse situationer vil dommen fremgå af straffeattesten, selvom det er den første strafferetlige afgørelse.
 
Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke på en straffeattest, uanset om det ikke er den første strafferetlige afgørelse.

 

Offentlige straffeattester med samtykke

Det fremgår af reglerne om Kriminalregisteret, at der må indhentes en offentlig straffeattest med samtykke i følgende tilfælde:
 

1.

Til offentlige myndigheder til brug ved afgørelse af, om en ansøger efter straffelovens § 78 eller anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til lov er udelukket fra at opnå en under vedkommende myndigheds forretningsområde særlig offentlig autorisation eller godkendelse (kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 1).
På nogle områder skal du have en særlig offentlig autorisation eller godkendelse for at kunne udøve et bestemt hverv. Du kan udelukkes fra at udøve disse hverv, hvis du bliver dømt for visse strafbare forhold. Det fremgår af straffelovens § 78, stk. 2. Det gælder fx, hvis du skal være taxachauffør, vagt eller dørmand.
 
Myndigheder, der administrerer særlige offentlige autorisationer eller godkendelser, hvor der kan ske udelukkelse fra hvervet som følge af pådømte strafbare forhold, kan derfor få udstedt en offentlig straffeattest.
 
Det drejer sig bl.a. om taxinævnet vedrørende vognmænd, ankestyrelsen vedrørende personer, der skal godkendes til at have vielsesbemyndigelse og trafikstyrelsen vedrørende synsledere.
 
Udstedelse af en offentlig straffeattest i denne situation kræver altid samtykke fra den person, den offentlige straffeattest vedrører.
 

2.

Til ankestyrelsen, de sociale nævn og kommunerne for personer, der søger tilladelse til at have børn i døgnophold, i privat døgnpleje eller i privat dagpasning mod betaling og disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene (kriminalregisterbekendt-gørelsens § 22, stk. 1, nr. 4).
 
Bestemmelsens hovedområde er pasning af børn under 18 år i private hjem. Bestemmelsen omfatter kun børn under 18 år, der skal i døgnophold, privat døgnpleje eller privat dagpasning. Bestemmelsen omfatter endvidere kun situationer, hvor der sker offentlig betaling for døgnopholdet, den private døgnpleje eller den private dagpasning.
 
Bestemmelsen omfatter også ægtefælle, samlever og andre, der skal bistå i pasningen af børnene. Andre kan eksempelvis være hjemmeboende børn, der er fyldt 15 år og logerende. Med bistå menes alene, at den pågældende har mulighed for at opnå direkte kontakt med barnet og opbygge et tillidsforhold. Personen skal således færdes fast sammen med barnet, i et omfang så vedkommende kan siges at være et kendt ansigt for barnet.
 
Det er kun ankestyrelsen, de sociale nævn og kommunerne, der kan få udstedt offentlige straffeattester i de nævnte situationer. Udstedelse af en offentlig straffeattest i denne situation kræver altid samtykke fra den person, straffeattesten vedrører.
 

3.

Til Familieretshuset for personer, som ønsker at adoptere børn, samt for forældre til børn, der ønskes bortadopteret (kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 5).
 
Begrebet "adoptere" dækker over stedbarnsadoption, familieadoption og fremmedadoption. Det er kun den/de personer, der søger om adoption, som Familieretshuset kan indhente straffeattester på. Der kan altså ikke indhentes straffeattester på andre nærtstående til disse ansøgere.
 
Familieretshuset kan ligeledes indhente en offentlig straffeattest på forældre til børn, der ønskes bortadopteret. Straffeattesten på bortadopterende forældre kan dog først indhentes, når forældrene til barnet har givet deres endelige samtykke til bortadoption.
 
Det er kun statsforvaltningen og i forbindelse med anden instansbehandling af adoptionssager også ankestyrelsen, der kan indhente en offentlig straffeattest. Udstedelse af en offentlig straffeattest i denne situation kræver altid samtykke fra den person, straffeattesten vedrører.
 

4.

Til regionerne, kommunerne og institutioner omfattet af den offentlige forvaltning for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, og disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasning af børnene (kriminalregi-sterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 6).
 
Bestemmelsen finder kun anvendelse for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge under 18 år. Det gælder fx ansættelse i børnehaver, vuggestuer, skole-fritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber. Selvejende institutioner, der er under tilsyn af kommunerne, er også omfattet af bestemmelsen.
 
Bestemmelsen omfatter også ægtefælle, samlever og andre, der skal bistå i pasningen af børnene. Andre kan eksempelvis være hjemmeboende børn, der er fyldt 15 år og logerende. Med bistå menes alene, at den pågældende har mulighed for at opnå direkte kontakt med barnet og opbygge et tillidsforhold. Personen skal således færdes fast sammen med barnet, i et omfang så vedkommende kan siges at være et kendt ansigt for barnet.
 
Udstedelse af en offentlig straffeattest i denne situation kræver altid samtykke fra den person, straffeattesten vedrører.
 

5.

Til regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne og for personer, der er ansat ved eller driver private botilbud, og for personer, der søger ansættelse til at yde en indsats efter servicelovens §§ 83 og 85. Bestemmelsen omfatter bl.a. ældreplejen, hjemmeplejen og institutioner for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. (Kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 7).

Det er kun regionerne og kommunerne, der kan få udstedt attesterne i de nævnte situationer. Udstedelse af en attest i denne situation er altid betinget af et samtykke fra den person, straffeattesten vedrører.
 

6.

Kommunerne for personer, der i medfør af lov om social service §§ 52, 54 og 74 skal virke som personlig rådgiver, fast kontaktperson eller støtteperson (kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 8). Der skal være tale om personer, der ansættes eller beskæftiges til at udføre arbejde uden for privathjemmet.
 
Bestemmelsen omfatter fx personer, der skal ansættes eller beskæftiges som kontaktpersoner i forbindelse med anbringelser af børn og unge under 18 år samt støttepersoner til de på-gældendes forældremyndighedsindehavere.
 
Det er kun kommunerne, der kan få udstedt offentlige straffeattester i medfør af bestemmelsen. Udstedelse af en offentlig straffeattest i denne situation kræver altid samtykke fra den person, straffeattesten vedrører.
 

7.

Til regionerne for personer, der søger ansættelse ved regionernes rådgivning og konsulentstøtte samt revalideringsindsats (kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 9). Personer, der skal ansættes ved regionernes rådgivning og konsulentstøtte og revalideringsindsats, kan der indhentes en offentlig straffeattest i medfør af denne bestemmelse.
 
Det er kun regionerne, der kan få udstedt offentlige straffeattester i medfør af denne bestemmelse. Udstedelse af en offentlig straffeattest i denne situation kræver altid samtykke fra den person, straffeattesten vedrører.
 

8.

Til regionsrådene for personer, der søger ansættelse ved psykiatriske institutioner (kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 10). Bestemmelsen omfatter kun ansættelse ved psykiatriske institutioner. Psykiatriske institutioner er psykiatriske behandlingssteder, fx psykiatriske behandlingscenter og psykiatriske hospitalsafdelinger.
 
Steder, der ikke er omfattet af bestemmelsen er fx bosteder for psykiske syge og ikke-psykiatriske afdelinger på hospitaler, selvom der er psykisk syge indlagt på disse. Det er kun regionerne, der kan indhente offentlige straffeattester med hjemmel i denne bestemmelse. Udstedelse af en offentlig straffeattest i denne situation kræver altid samtykke fra den person, straffeattesten vedrører.
 

9.

Til regionsrådene og kommunalbestyrelserne for personer, der søger ansættelse i folkeskolen og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever ((kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 11). Bestemmelsen omhandler kun folkeskolen. Ved ansættelse på privatskoler, friskoler, efterskoler og gymnasier m.m. er der ikke mulighed for at indhente en offentlig straffeattest.
 
Det er kun muligt at indhente offentlige straffeattester på personer, der søger ansættelse og som led i ansættelsen skal have direkte kontakt med elever. Det afgørende er, om den enkelte person konkret har direkte kontakt. Den pågældendes stilling, titel eller arbejdsplads er ikke afgørende.
 
En lang række fagpersoner vil som udgangspunkt have direkte kontakt med elever, fx lærere, skoleinspektører, skoletandlæger og sundhedsplejersker o.l.
 
Du kan også have direkte kontakt med elever, hvis du fx er pedel, gårdvagt e.l., men der skal foretages en konkret vurdering i den enkelte situation om, hvorvidt den pågældende stilling indebærer en direkte kontakt med elever. Du vil typisk ikke have direkte kontakt med elever som fx rengøringsassistent.
 
Det er kun regioner og kommuner, der kan indhente offentlige straffeattester efter denne bestemmelse. Udstedelse af en offentlig straffeattest i denne situation kræver altid samtykke fra den person, straffeattesten vedrører.
 

10.

Til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fiskeridirektoratet for personer, der søger ansættelse som fiskeribetjente (kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 12). Bestemmelsen omfatter alene personer, der søger ansættelse som fiskeribetjente.
 
Det er kun Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt NaturErhvervstyrelsen, der kan indhente offentlige straffeattester efter bestemmelsen. Udstedelse af en offentlig straffeattest i denne situation kræver altid samtykke fra den person, straffeattesten vedrører.
 

11.

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for personer, der søger ansættelse som embedslæge (kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 16). Bestemmelsen omfatter alene personer, der søger ansættelse som embedslæge.
 
Det er kun Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der kan indhente offentlige straffeattester efter denne bestemmelse. Udstedelse af en offentlig straffeattest i denne situation kræver altid samtykke fra den person, straffeattesten vedrører.
 

12.

Til kulturministeriet for personer, der søger ansættelse ved museer og samlinger (kriminalregi-sterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 17)) 

Bestemmelsen omhandler ud over ansættelser ved museer og samlinger også fx ansættelser ved Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek. Bestemmelsen omfatter ikke ansættelse ved museer og samlinger som udelukkende er finansieret privat.
 
Det er kun Kulturministeriet, der kan indhente offentlige straffeattester efter denne bestemmelse. Udstedelse af en offentlig straffeattest i denne situation kræver altid samtykke fra den person, straffeattesten vedrører.
 

13.

Til Den Kongelige Mønt for personer, der søger ansættelse ved den pågældende institution (kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 18). Bestemmelsen omfatter alle ansættelser ved Den Kongelige Mønt, herunder også fx rengøringspersonale, og den omfatter både faste stillinger og vikariater.
 
Bestemmelsen gælder personer, der søger ansættelse ved Den Kongelige Mønt, og finder således ikke anvendelse på fx håndværkere e.l., som udfører et stykke arbejde for Den Kongelige Mønt, men som ikke har søgt ansættelse ved Den Kongelige Mønt.
 
Det er kun Den Kongelige Mønt og Nationalbanken, der kan indhente offentlige straffeattester i medfør af denne bestemmelse. Udstedelse af en offentlig straffeattest i denne situation kræver altid samtykke fra den person, straffeattesten vedrører.
 

14.

Til kommunerne for personer, der skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort (kri-minalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 19) 

Bestemmelsen omfatter kun de medarbejdere, der specifikt skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort i kommunerne. Andre ansatte i kommunen, som ikke direkte beskæftiger sig med udstedelse af pas og kørekort, er ikke omfattet af bestemmelsen.
 
Det er kun kommunerne, der kan indhente offentlige straffeattester i medfør af denne bestemmelse. Udstedelse af en offentlig straffeattest i denne situation kræver altid samtykke fra den person, straffeattesten vedrører.
 

Offentlige straffeattester uden samtykke

Det fremgår af reglerne om Kriminalregisteret, at der må indhentes en offentlig straffeattest uden samtykke i følgende tilfælde:
 

15.

Udenrigsministeriet til brug for sager om bistand til danske statsborgere, mod hvem der er indledt strafferetlig forfølgning i udlandet (kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 2).
 

16.

Ankestyrelsen, de sociale nævn og kommunerne for forældre til børn og unge, over for hvem der er spørgsmål om iværksættelse af særlig støtte efter lov om social service, kapitel 11(kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 3).
 

17.

Kommunalbestyrelserne og regionsrådene til brug ved indberetning til Valgbarhedsnævnet om den straf, kommunalbestyrelsesmedlemmer henholdsvis regionsrådsmedlemmer, er idømt, (kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 13).
 

18.

Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen for personer, der søger ansættelse ved forsvaret, eller som skal udnævnes til befalingsmænd samt i særlige tilfælde for personer, som agtes indkaldt til at aftjene værnepligt (kriminalregisterbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 14).
 

19.

Beredskabsstyrelsen for personer, der søger ansættelse i det statslige redningsberedskab eller ønskes optaget på skoler under samme, for personer, der ønskes udnævnt til befalingsmænd, og i særlige tilfælde for tjenstgørende værnepligtigt personel og hjemsendte befalingsmænd, og Militærnægteradministrationen i særlige tilfælde for civile værnepligtige (kriminalregisterbe-kendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 15).
 
Offentlige straffeattester uden samtykke skal bestilles på en særlig blanket, der kan fås ved henvendelse til Kriminalregisteret.
 
Straffeattesten bliver i langt de fleste tilfælde sendt til din digitale postkasse (e-Boks) inden for et døgn. I få tilfælde kan der gå op til cirka tre hverdage, fx hvis straffeattesten skal gennemgås manuelt, hvis den ikke er ren e.l.
Den offentlige straffeattest bliver kun udstedt på dansk.
Hvis du bestiller straffeattesten for en anden person, skal du indhente samtykke hos personen. Det gælder både attester, der bestilles digitalt, og attester, der bestilles skriftligt. Kun i særlige tilfælde er der et grundlag (hjemmel) til at udstede offentlige straffeattester uden samtykke.
 
For at give eller afvise samtykke, skal den pågældende person have NemID og have adgang til en digitale postkasse og have accepteret at modtage post fra det offentlige i den digitale postkasse.
 
Når en person skal give samtykke til, at der må udstedes en straffe- eller børneattest, skal personen sikre sig, at han/hun kender den person, der har bestilt den, og ved, i hvilken sammenhæng attesten skal udstedes.
 
Hvis der ikke er givet samtykke inden for 14 dage, bliver bestillingen afvist. Et skriftligt samtykke til Kriminalregisteret er gyldigt i et år. Hvis attesten endnu ikke er udstedt, kan du tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ønsker at bestille en offentlig attest via post, skal du sende din anmodning og en samtykkeerklæring til Kriminalregisteret under Politiets Administrative Center.

 

Vær opmærksom på, at den person, som straffeattesten vedrører, skal have underskrevet en samtykkeerklæring. Samtykket giver tilladelse til, at der udstedes en offentlig straffeattest til en angivet offentlig myndighed. Det skal også fremgå, hvad grundlaget (hjemlen) er for at indhente attesten.


Samtykkeerklæring til udstedelse af en offentlig straffeattest.