Spring til hovedindhold

Forslag

Sejlads

Reglement for sejlads med motordrevne fartøjer (motorbåde) og for brætsejlads ud for kyststrækningerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Maritim patrulje

Foto: Connie Maria Westergaard

I medfør af bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden mv. (ordensbekendtgørelsen) § 14, stk. 3 bestemmes følgende:

§ 1. Reglementet gælder for sejlads med motorbåde, herunder vandscootere, jetski og lignende fartøjer samt for brætsejlads indtil 300 meter ud fra kyststrækningerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds.

 

Stk. 2. Reglementet gælder ikke for 
1. færger og andre fartøjer i rutefart, 
2. fartøjer i handelsflåden, 
3. registrerede fiskefartøjer.
4. offentlige myndigheders sejlads med livrednings- eller kontrolformål og 
5. følgebåde ved organiseret trænings- og kapsejlads.

 

Stk. 3. Sejlende skal udover dette reglement iagttage lovgivningen og anden fastsat regulering af sejladsen af hensyn til naturbeskyttelse, vildtpleje, fredning, havnereglementer mv. For sejlads med vandscootere, jetski og lignende fartøjer henvises særligt til reglerne i bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. 1)

§ 2. Føreren er ansvarlig for, at fartøjet føres i overensstemmelse med dette reglement.  

 

Stk. 2. Fartøjet skal føres af en person, der kan føre fartøjet på betryggende måde.

§ 3. Sejlads med vandscootere, jetski og lignende fartøjer fra og til kystlinjen må ikke ske fra og til kystområder, der er udlagt som kommunale badestrande.

 

Stk. 2. Såfremt en kommune for vandscootere, jetski og lignende fartøjer har anlagt faste landingspladser eller ved markering har fastlagt særlige ruter eller korridorer ud til en afstand af 300 m fra kystlinjen, skal disse anvendes under sejladsen.

 

Stk. 3. Den enkelte kommune kan efter en konkret vurdering dispensere fra stk. 1 og 2 til arrangementer af interesse for almenheden, som afvikles i kommunen.

§ 4. Indenfor en afstand af 300 meter fra kystlinjen må sejlads med motorbåd og brætsejlads kun foregå med en fart af højst 5 knob, jf. dog stk. 2, § 5 og § 6, stk. 1. Sejladsen må ikke være til fare, hinder eller ulempe for badende eller for anden sejlads, ligesom sejlads ikke må medføre unødig støj til ulempe for andre.

 

Stk. 2. Hvis strøm- eller vindforhold medfører, at fartøjet ikke kan manøvreres sikkert ved en fart på højst 5 knob, må farten øges til den laveste fart, der er nødvendig for sikker manøvrering. 

 

Stk. 3. Medmindre der fra fartøjet udøves fiskeri eller lignende aktivitet, må sejlads indenfor en afstand af 300 meter fra kystlinjen med fartøjer, der er omfattet af bekendtgørelsen om speedbådskørekort 2), kun foregå ved direkte gennemsejling fra og til en landingsplads eller en ankerplads. Sejladsen skal ske vinkelret på kystlinjen, medmindre sejladsen foregår i en afmærket sejlrende.

 

Stk. 4. Sejlads med motorbåd, herunder vandscootere, jetski og lignende fartøjer samt brætsejlads må under ingen omstændigheder finde sted inden for en afstand af 300 meter fra kystlinjen ved Sønderstrand i Aabenraa, jf. dog § 5. Aabenraa Kommune kan efter en konkret vurdering dispensere herfra med henblik på afvikling af arrangementer af interesse for almenheden.

§ 5. Indenfor en afstand af 300 meter fra kystlinjen i de nedennævnte områder er følgende former for sejlads tilladt uden begrænsning af hastigheden:

a. Brætsejlads ud for det afmærkede område, der på vestsiden af Fanø er udlagt til kørsel med blokarts og kitebuggies. 

b. Kitesurfing ud for den strækning af Flensborgvej, der i Aabenraa forløber mellem krydset med Kallemosen og krydset med Rugkobbel. 

§ 6. Motorbåde, der benyttes som trækkraft ved start og afsætning af vandskiløbere og lignende fra og til kysten, må under iagttagelse af særlig agtpågivenhed sejle med den til formålet nødvendige fart.

 

Stk. 2. Det trækkende fartøj, skal være bemandet med 2 personer på 18 år eller derover til udkig henholdsvis for og agter ud. Den ene af de to personer kan være føreren af fartøjet.

 

Stk. 3. Start og afsætning af vandskiløbere og lignende skal indenfor en afstand af 300 m fra kystlinjen foregå vinkelret på kystlinjen og må ikke finde sted, såfremt der befinder sig badende eller andre sejlende i sejlretningen.

 

Stk. 4. Ved afsætning af vandskiløbere og lignende ind mod kysten skal motorbådens fart være nedsat til højst 5 knob, før der foretages drej.

§ 7. Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde.

§ 8. Reglementet træder i kraft den 1. juli 2019. 

 

Stk. 2. Syd- og Sønderjyllands Politis sejladsreglement af 1. juli 2012 ophæves fra denne dato.

 

Syd- og Sønderjyllands Politi, den 19. juni 2019.

 

Jørgen Meyer
Politidirektør

/Poul Fischer
Politiassessor

 

1) Aktuelt bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012

2) Aktuelt bekendtgørelse nr. 1724 af 18. december 2017