Spring til hovedindhold

Forslag

Våben til og fra udlandet

Hvis du skal have våben over den danske landegrænse, kræver det en tilladelse fra politiet. Det gælder både ved rejser, international flytning, våbenhandel med en udenlandsk part og reparation af våben i udlandet.

Værd at vide
I forbindelse med midlertidig ind- og udrejse med våben kan du deklarere våben, våbendele, våbentilbehør og ammunition. Du kan anvende våbendeklaration ved rejser i hele verden. Du skal selv undersøge lovgivningen i det land, du rejser til, og de lande, du rejser igennem. 
 
Deklaration skal også anvendes, hvis du medbringer ammunition og våbentilbehør, som ikke kan registreres i et våbenpas, på din rejse – fx lyddæmper og sigtemiddel til montering på din riffel.

Vær opmærksom på, at våben, våbendele og ammunition, som du deklarerer på deklarationsblanketten, skal genindføres inden for tre måneder. Jægere og konkurrenceskytter kan dog genindføre våben og ubrugt ammunition i op til 24 måneder.

Hvis du vil deklarere våben, skal du udfylde deklarationen og aflevere den til nærmeste toldekspedition ved ud- og hjemrejse. Du kan finde en oversigt over Toldstyrelsens toldekspeditionssteder på Toldstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).
 

En tilladelse til ind- eller udførsel af våben er relevant, hvis et våben skal til et andet land permanent eller i en længerevarende periode på mindst 3 måneder.

Hvis et våben skal ud af landet i mere end tre måneder, kræver det en udførselstilladelse – fx hvis du flytter til udlandet og gerne vil have dit våben med, eller hvis du sælger et våben til en køber i udlandet.

Tilsvarende skal du ansøge om indførselstilladelse, hvis du flytter hertil med dine våben fra udlandet eller køber et våben i udlandet. Ud over indførselstilladelsen skal du samtidigt søge om en separat tilladelse til selve våbnet, medmindre våbnet er omfattet af en generel tilladelse til at besidde det.

 

De følgende våben og våbendele er undtaget fra at skulle have en indførselstilladelse (men skal fortsat have en udførselstilladelse)

 • Ikke-væsentlige våbendele
 • forladevåben fra før 1870
 • bagladevåben, der ikke kan anvende patroner
 • hard- og paintballvåben
 • luft- og fjedervåben i kaliber 4,5 mm og mindre
En indførselstilladelse dækker dit våbens væsentlige dele. Ved en riffel er det eksempelvis pibe, låsestol og bundstykke. Der er våbentyper, der er undtaget fra denne regel – se afsnittet ”Hvad er en tilladelse til ind- og udførsel”.   Udover en indførselstilladelse skal du også have en våbentilladelse til selve våbnet eller våbendelen(e).

En udførselstilladelse dækker flere dele af dit våben. Det er både de væsentligste våbendele samt forskellige løsdele, hvilke afhænger af våbentypen. Der skal altid søges en udførselstilladelse uanset våbentype.

Ydermere er det et krav, at du kan fremvise en indførselstilladelse for at søge en udførselstilladelse, hvis din våben er omfattet af reglerne for indførselstilladelse – se afsnittet ”Hvad er en tilladelse til ind- og udførsel”.  Dog kan et officielt dokument, som angiver at landet du udfører våbnet til, ikke har nogle indvendinger mod indførslen, bruges i stedet for en konkret indførselstilladelse fra modtagerlandet. 

Et våbenpas er en rejselegitimation, der giver dig mulighed for at rejse med de registrerede rifler, piber, haglgeværer, kombinationsvåben, pistoler og revolvere samt ammunition i rimeligt omfang i forbindelse med jagt eller konkurrenceskydning i Europa.

Du kan registrere op til i alt 14 våben eller våbendele i et våbenpas. Et riffelsystem og en vekselpibe tæller som to våben i våbenpasset.

Det land, du rejser til, kan have forbud mod visse typer våben eller kræve, at du på forhånd indhenter en tilladelse fra landet. Når du udfylder ansøgningen om våbenpas, vil dine oplysninger om våbnet danne grundlag for en våbenklassificering, som er afgørende for, hvorvidt våbnet er tilladelsespligtigt eller forbudt i de øvrige EU-lande. Det vil fremgå af det fysiske våbenpas, som du modtager.

Jægere og konkurrenceskytter med fast bopæl i Danmark kan få et våbenpas. Det er en betingelse, at du har en gyldig tilladelse til at besidde og anvende et skydevåben til jagt eller konkurrenceskydning. Du skal altså have en særskilt tilladelse til våbnet eller en registrering, hvis det er et haglgevær, før du kan få våbnet optaget i et våbenpas. Bemærk dog at der er særlige regler for haglgeværer, som er erhvervet før 10. februar 2000.

Et våbenpas er gyldigt i 5 år og kan derefter forlænges i højst 5 år fra udløbsdatoen. Vær opmærksom på, at tilladelsen for våbnene i våbenpasset kan have en anden gyldighed. Hvis du fornyr en våbentilladelse, skal våbnet også fornys i våbenpasset.

Et våbenpas gælder for rejser inden for EU. Hvis du skal rejse uden for EU, skal du i stedet deklarere dine våben. Det gælder også, hvis du skal medbringe våbendele, som ikke kan registreres i våbenpasset – fx lyddæmper eller natkikkert til montering på din riffel.
Dit våbenpas viser en oversigt over de våben, som du i kraft af dit våbenpas har tilladelse til at rejse med. Dit våbenpas indeholder skydevåben samt vekselpiber, men ikke våbentilbehør (fx lyddæmpere). Hvis du for eksempel har både riffelsystem og vekselpibe, vil begge dele optræde i dit våbenpas – en linje til hver.

Hvis du som privatperson bosiddende udenfor Danmark skal rejse gennem Danmark med våben, skal du benytte et våbenpas eller en deklaration, hvis der er tale op et midlertidigt ophold af højst 3 måneders varighed i det land, du rejser til. Hvis våbnet skal blive i udlandet i længere tid end 3 måneder, skal du have en ind- og udførselstilladelse for at komme igennem Danmark (transit).

 

Du skal være opmærksom på, at lovgivningens bestemmelser om transport af våben også gælder ved gennemrejse og transit i Danmark. Reglerne fremgår af Våbenbekendtgørelsens § 11, som du kan finde på retsinfo.dk (åbner i nyt vindue).

 

Hvis du som virksomhed skal have våben i transit gennem Danmark, betragter vi det som en indførsel efterfulgt af en udførsel. Ansøgninger om transit bliver behandlet af Våbenafdelingen i Politiets Administrative Center eller af Rigspolitiet alt efter våbentype og destinationsland.

 

Transit med almindelige våben inden for EU, EØS og Norden

Du skal ansøge om tilladelse til ind- og udførsel ved Våbenafdelingen i Politiets Administrative Center, hvis du rejser gennem Danmark til et andet EU- eller EØS-land eller til Færøerne og Grønland med disse våben:

 • paint- og hardballvåben
 • signalvåben
 • luft- og fjedervåben
 • våben konstrueret til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning og dele og ammunition hertil
 • forladevåben, der er fremstillet før 1870
 • bagladevåben, der er fremstillet før 1870, som ikke kan anvende enhedspatroner.

Tilladelsen gælder i 6 måneder. Gå til selvbetjeningen

 

Transit med særlige våben og transit til land uden for EU, EØS og Norden

Du skal ansøge om transittilladelse ved Rigspolitiet, hvis du rejser gennem Danmark til destinationslande uden for EU, EØS og Norden, og hvis du vil have andre typer af våben end de ovenfor nævnte, eksplosivstoffer og militært udstyr i transit. Gå til selvbetjeningen

 

Det er dit ansvar, at du har styr på de papirer, som myndighederne i det land, du rejser til eller igennem, kræver. Hvis ikke du selv kan finde den relevante information på nettet, kan du kontakte myndighederne i det pågældende land. 

Du kan også søge oplysninger hos den arrangør, du har bestilt en rejse hos. Arrangøren kan måske oplyse dig om, hvor du skal henvende dig. 

I nødstilfælde kan du kontakte det pågældende lands ambassade her i landet. 

Våbenafdelingen har desværre ikke mulighed for at vejlede om andre landes love og regler.

Du kan søge om at få optaget nye eller forlænget eksisterende våben i dit våbenpas gennem vores selvbetjeningsløsning og indsende dit våbenpas til os. Husk at indsende dit fysiske blå våbenpas til Tilladelser, da enhver ændring i passet kræver en fysisk opdatering.

 

Hvis du alene ønsker at få fjernet våben fra våbenpasset, skal du sende våbenpasset og anføre på en notits sammen med våbenpasset, hvilke våben du ønsker slettet.

Hvis et våben skal krydse Danmarks grænse – uanset om det skal ind i eller ud af landet – har du forskellige muligheder:

 • Våbenpas – en rejselegitimation til skydevåben og piber, som du kan bruge ved rejser af højst 3 måneders varighed til et land i EU.
 • Deklaration – en registrering af våben, våbendele, våbentilbehør og ammunition ved toldmyndighederne, som du kan bruge ved rejser af højst 3 måneders varighed i hele verden. Deklarationen, du laver i Danmark gælder kun for ind- og udrejse i/af Danmark. Derfor skal du sikre dig, at du opfylder reglerne i det land du rejser til/igennem.
 • Tilladelse til ind- og udførsel – en tilladelse til at føre genstande, som er omfattet af våbenlovgivningen, ind i eller ud landet permanent eller i en længerevarende periode på mere end 3 måneder.

Du kan få overblik over dine muligheder i oversigten her:

 

  Våbenpas Deklaration   Ind- og udførsel
 Geografi  Inden for EU Hele verden  Hele verden
 Opholdets varighed  Højst 3 måneder Højst 3 måneder  Mindst 3 måneder eller permanent
 Genstande  Skydevåben og piber Våben, våbendele, våbentilbehør og ammunition Læs mere ovenfor

 

Du skal være opmærksom på, at det land, du rejser til eller igennem, kan have andre love og dokumentationskrav, end vi har i Danmark. Sæt dig derfor grundigt ind i reglerne i god tid inden afrejse.


Dit våbenpas skal du medbringe ved ud- og indrejse af Danmark og ind- og udrejse i andre EU-lande, hvis du transporterer dine våben med dig. 

Du skal dog være opmærksom på, hvilke regler der gælder i det land, du rejser til eller igennem.

Leder du efter selvbetjeningen?

Du kan ansøge om forskellige typer våbentilladelse på selvbetjeningen

Gå til selvbetjeningen

Kontakt Tilladelser

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din ansøgning, kan du kontakte enheden for Tilladelser

Se kontaktoplysninger