Spring til hovedindhold

Forslag

Ofte stillede spørgsmål om våben

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om våben.

Spørgsmål og svar

Hvis du har modtaget et brev om, at din tilladelse udløber, kan der være flere forskellige spørgsmål, du søger svar på. Find dem herunder.

 

Hvad gør jeg hvis jeg har fået et brev om, at min tilladelse snart udløber, men jeg allerede har søgt eller fået en ny tilladelse?

Har du modtaget et brev om, at din tilladelse snart udløber, og du allerede har søgt eller modtaget en ny tilladelse, skal du set bort fra brevet.

 

Jeg har en bære- og anvendetilladelse til et våben, som en anden ejer – jeg ønsker ikke at have min tilladelse længere. Hvad gør jeg?
Du skal annullere din bære- og anvendetilladelse, og vedkommende skal ikke foretage sig yderligere.

Læs mere om, hvordan du annullerer din tilladelse

 

Vi er flere ejere af et våben, og jeg ønsker ikke at søge en ny tilladelse. Hvad gør jeg?

Du skal annullere din egen ejertilladelse. Er der kun én anden ejer, blive denne automatisk til eneejer af våbnet. 

Læs mere om, hvordan du annullerer din tilladelse

 

Hvad skal jeg gøre hvis jeg ønsker at skille mig af med mit våben?

Hvis du ikke ønsker at forny din tilladelse, når den udløber, skal du skille dig af med dit våben. 
Læs mere om bortskaffelse af våben

 

Hvordan kan jeg få et våben destrueret?

Du må ikke selv destruere våben. Hvis du ønsker at få destrueret et våben, kan du aflevere det hos lokalpolitiet.
 
Kontakt politiet på tlf. 114 og bed dem om at stille dig om til din nærmeste lokalstation. Informér herefter lokalpolitiet om, hvornår du kommer med dine våben. Tildæk våbnene, så de ikke vækker unødig opsigt.

 

Hvorfor har jeg fået en orientering om, at jeg skal forny tilladelsen til min lyddæmper?

Den 1. juli 2020 kom der ny lovgivning for våbenområdet. Denne lov beskriver bl.a., at lyddæmpere til rifler, ikke længere skal registreres særskilt. I stedet gives tilladelsen til lyddæmpere sammen med tilladelse til rifler, såfremt der er tale om jagtbrug.  

Skal jeg så søge om tilladelse, hvis jeg bagefter køber en lyddæmper? Nej. Du skal i stedet kun søge om tilladelse til en lyddæmper, hvis lyddæmperen er til andre våben, end din jagtriffel.

Det betyder også, at hvis du har fået en skrivelse om, at du skal søge en ny tilladelse til din lyddæmper til din jagtriffel, så skal du blot annullere den eksisterende tilladelse

 

Dette gælder eksempelvis genopladning, blankvåben samt godkendelse af medarbejdere og både for private og erhvervsdrivende. 

Læs hvordan du annullerer din tilladelse

Hvis du ikke ønsker at forny din tilladelse, når den udløber, skal du skille dig af med dit våben. 
Se afsnittet bortskaffelse af våben

En tilladelse til at erhverve, besidde, bære og/eller anvende blankvåben er ikke begrænset på antallet af blankvåben. Det betyder, at du med din tilladelse må have et ubegrænset antal blankvåben til brug i en forening, i en loge, eller som en del af uniform ved private arrangementer, hvis du er ansat i Forsvaret eller Hjemmeværnet.

 

Hvis du er medlem af mere end én forening, hvori du bærer eller anvender blankvåben, skal du have en tilladelse pr. forening.

Hvis du ikke længere ønsker at have tilladelse til våbnet, er der mulighed for enten af afhænde våbnet til en våbenhandler eller til en person der lovligt kan besidde våbnet. Der skal foreligge en gyldig tilladelse før våbnet må udleveres. Du kan også aflevere våbnet til politiet med henblik på destruktion. Se afsnittet bortskaffelse af våben 
Som medejer af et våben vil du ikke længere kunne bære og anvende våbnet, hvis din tilladelse er udløbet. Våbnets ejer vil dog fortsat kunne benytte våben på hans/hendes egen gældende tilladelse. 

Følgende våbentyper kræver en tilladelse fra politiet:

 • Alle typer skydevåben, som ikke er deaktiveret – fx rifler, haglgeværer, pistoler, luft- og fjedervåben, gas- og signalvåben
 • Våbendele, herunder vekselpiber og aftagelige magasiner
 • Sigtemidler med elektronisk lysforstærkende udstyr eller lysstråle
 • Ammunition - fx krudt, blyhaglpatroner, patronhylstre og projektiler
 • Dolke og knive med en klinge over 12 cm., medmindre du benytter kniven til et anerkendelsesværdigt formål såsom erhverv, sportsudøvelse, jagt eller fiskeri
 • Peberspray
 • Armbrøster og slangebøsser
 • Salutkanoner
 • Appelsin- eller kartoffelkanoner og lignende hjemmelavede anordninger, der affyrer ved hjælp af lufttryk eller gas.
 • Eksplosivstoffer
 • Bemærk: hvis du er over 18 år, kan du have harpuner og hard- og paintballpistoler samt patroner hertil uden en tilladelse fra politiet. Er du under 18 år, kræver det en tilladelse.

Våben, som ikke kræver tilladelse men registrering

Det kræver ikke tilladelse at anskaffe haglgeværer, hvis du har et gyldigt jagttegn, men du skal altid registrere dine våben ved politiet.

Du behøver desuden ikke have tilladelse til historiske forladevåben, der er fremstillet før 1870, bagladevåben, der er fremstillet før 1870, og som ikke kan anvende enhedspatroner, luft og fjedervåben med en kaliber på højst 4,5 mm. samt skydevåben, der er deaktiveret korrekt. Læs mere om deaktivering af skydevåben

 

Slagvåben, knive og blankvåben

Strømpistoler, laservåben, knojern, totenschlægere, gummiknipler samt en række knive og blankvåben, fx halsknive, springknive, butterflyknive, kasteøkser mv.,kræver en tilladelse fra politiet. En tilladelse gives kun undtagelsesvist og under ganske særlige omstændigheder. 

Du kan læse mere om hvilke slag- og blankvåben, der kræver tilladelse i våbenloven og knivloven på Retsinfo.dk.

Når du ansøger om våbentilladelse, vil politiet bede dig om en række oplysninger. Det kan fx være hvad du skal bruge våbnet til, hvor du vil opbevare våbnet og hvilken type våben, der er tale om. Ved skydevåben skal du også oplyse en række specifikke våbendata, eksempelvis våbennummer, pibelængde og ladesystem.

 

Det er en forudsætning for, at du kan få tilladelse, at du leverer de oplysninger og den dokumentation, vi beder om.Ansøgning om nogle typer tilladelser kræver desuden betaling. For blankvåben er det gratis at ansøge om våbentilladelse, mens det for skydevåben koster 1.085 kr. at ansøge om våbentilladelse – uanset om du opnår tilladelse eller får afslag. Det koster ikke noget at registrere luftgevær med en kaliber større end 4,5 mm. eller et haglgevær, som du må have i kraft af dit jagttegn, eller at ansøge om tilladelse til bl.a. ammunition, genopladning, piber, aftagelige magasiner, baskyler, lyddæmpere, optiske sigtemidler, signalvåben, kombinerede gas- og signalvåben, salutkanoner m.v.

 

Når du har indsendt din ansøgning, bliver den sendt til behandling ved politiets våbenafdeling, som vil foretage et persontjek af dig med henblik på at vurdere, om det er forsvarligt, at du får adgang til våben. Persontjekket afdækker oplysninger om dig i politiets registre. Hvis våbenafdelingen på den baggrund finder det betænkeligt, at du får adgang til våben, vil du få mulighed for at kommentere på oplysningerne, før våbenafdelingen tager stilling til din ansøgning. Læs mere om persontjek

For hver våbentilladelse til skydevåben, du ansøger om, koster det 1.085 kr. at indgive ansøgningen – uanset om du opnår tilladelse eller får afslag.

Det koster ikke noget at registrere et haglgevær, som du må have i kraft af dit jagttegn, eller at ansøge om tilladelse til bl.a. blankvåben, ammunition, genopladning, piber, aftagelige magasiner, baskyler, lyddæmpere, optiske sigtemidler, signalvåben, kombinerede gas- og signalvåben, salutkanoner m.v.

Bestemmelserne om betaling fremgår af våbenlovens § 6b, som du kan finde på retsinfo.dk (åbner i et nyt vindue). Vær opmærksom på, at afgiftssatsen efterfølgende er blevet ændret, se § 2 i Lov nr. 124 af 30.01.2021
Du kan læse reglerne for ind- og udførsel på siden om "Våben til og fra udlandet".
Du skal som udgangspunkt have et gyldigt jagttegn for at kunne få politiets tilladelse til jagtrifler og tilhørende våbendele. Med jagttegnet kan du anskaffe haglgeværer uden våbentilladelse, men du skal dog registrere våbnet hos politiet.

Du skal søge om jagttegn via Mit jagttegn på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det er en forudsætning for, at du kan få jagttegn, at politiet kan give samtykke til det. Du vil derfor blive bedt om at give tilladelse til, at Miljøstyrelsen må indhente samtykke fra politiet i forbindelse med behandlingen af din ansøgning. 

For at få politiets samtykke til jagttegn skal det være forsvarligt, at du får adgang til våben. Våbenafdelingen vil derfor lave et persontjek af oplysninger om dig i politiets registre. Læs mere om persontjek

Hvis våbenafdelingen vurderer, at du ikke kan få udstedt jagttegn, vil du blive orienteret om det i et brev fra våbenafdelingen, og du vil få mulighed for at kommentere på politiets oplysninger, før våbenafdelingen træffer en afgørelse. Hvis våbenafdelingen beslutter at give afslag på anmodningen om samtykke til jagttegn, vil våbenafdelingen også informere Miljøstyrelsen om afgørelsen, men ikke begrundelsen for den. 
 
For de mest almindelige våben er gyldighedstiden:

Jagtvåben, vekselsæt og piber: 10 år
Optiske sigtemidler: 5 år
Genopladning, sortkrudt og flugtskyttevåben: 5 år.
Samling af skydevåben, gas- og signalvåben, aftagelige magasiner, ladte og afladte patroner: 5 år
Samling af blankvåben: 10 år
Blankvåben til brug: 5 år

Det fremgår af din tilladelse, hvor længe den gælder, og det er dit eget ansvar, at du får søgt en ny tilladelse i rette tid inden den udløber. Vi sender en påmindelse om fornyelse et par måneder før tilladelsen udløber. Læs mere om udløb af tilladelser 

Det en forudsætning for enhver våbentilladelse, at du gennem hele tilladelsens løbetid kan bestå et persontjek af oplysningerne om dig i politiets registre. Hvis du begår kriminalitet eller udviser anden bekymrende adfærd, som efter vores vurdering kan udgøre en risiko, kan vi tilbagekalde din tilladelse før den udløber.
 
Våben, våbendele og ammunition skal altid opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. Det betyder, at du som indehaver af et våben har ansvar for, at våbnet bliver opbevaret på en måde, så det ikke falder i hænderne på de forkerte – eksempelvis et barn eller en indbrudstyv.

Der er krav om godkendt våbenskab eller boks ved opbevaring af skydevåben, men politiet anbefaler, at også andre våbentyper opbevares bag lås for en sikkerheds skyld. Reglerne står beskrevet i Bekendtgørelse om våben og ammunition § 24. 

Reglerne om opbevaring i våbenskab gælder ikke for midlertidig opbevaring af skydevåben, fx ved jagt, skydekonkurrence eller andet anerkendelsesværdigt formål. Midlertidig opbevaring af skydevåben må kun finde sted fra dagen før til dagen efter den dag, hvor du skal bruge våbnet. Ved midlertidig opbevaring skal skydevåben og ammunition enten være under konstant opsyn eller opbevares forsvarligt på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. Det kan være i et aflåst rum, i et våbenskab eller fastlåst til en mur. Sørg for at opbevare våben og ammunition hver for sig, medmindre du kan benytte et godkendt våbenskab.

For virksomheder og foreninger gælder det, at opbevaringsforholdene skal godkendes af politiet, før de tages i brug. Ved opbevaring af eksplosivstoffer er der krav til sikringsniveau, sikkerhedsafstande og opstilling af brandslukningsudstyr. Reglerne fremgår i Eksplosivstofbekendtgørelsens § 5-7.

Når du skal transportere dit våben, skal du sørge for at transporten sker forsvarligt. Det betyder bl.a. at du skal sørge for, at uvedkommende ikke får adgang til våbnet, og at våbnet ikke kan forvolde skade.

 

Du må transportere skydevåben og ammunition fra det sted, du normalt opbevarer dit våben, direkte til det sted, hvor du skal bruge våbnet – fx et jagtområde eller skydebanen. Du må altså ikke gøre stop på vejen. Du må også transportere skydevåben i forbindelse med fx køb, salg, reparation og andre lignende anerkendelsesværdige formål. Igen gælder det, at det skal være direkte fra dit opbevaringssted til det sted, hvor du har et legitimt ærinde med dit våben.

 

Når du skal transportere skydevåben og ammunition, skal du føre konstant opsyn med våbnet. Skydevåbnet skal være indpakket i et lukket etui eller lignende, og det må ikke indeholde ammunition under transporten. Skydevåben må ikke transporteres i side- eller skulderhylstre på kroppen.

 

Lovgivningens regler for transport af våben står beskrevet i Våbenbekendtgørelsens § 11 (åbner i nyt vindue).

Hvis du opbevarer dit våben på din folkeregisteradresse og flytter til en ny adresse i Danmark med dit våben, er det ikke nødvendigt at registrere ændring til din våbentilladelse. Du skal kun registrere ændringer i forbindelse med en flytning, hvis: 

 • du hidtil har opbevaret dit våben hjemme, men fremover kommer til at opbevare våbnet på en anden adresse end din folkeregisteradresse.
 • du hidtil har opbevaret dit våben uden for hjemmet og nu flytter våbnet til et andet sted.

Hvis du flytter til udlandet og ønsker at tage dit våben med, skal du ansøge om tilladelse til udførsel af våben. Hvis du flytter til Danmark fra udlandet og ønsker at medbringe dit våben, skal du tilsvarende ansøge om tilladelse til indførsel af våben. Læs mere om våben til og fra udlandet

 

Leder du efter selvbetjeningen?

Du kan ansøge om forskellige typer våbentilladelse på selvbetjeningen

Gå til selvbetjeningen

Kontakt Tilladelser

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din ansøgning, kan du kontakte enheden for Tilladelser

Se kontaktoplysninger