Spring til hovedindhold

Forslag

Tilbagebetaling af afgift i sager om bl.a. fremstilling af ammunition og lyddæmpere

Justitsministeriet har i en række tilfælde uberettiget opkrævet afgift for ansøgninger om tilladelser til bl.a. fremstilling af ammunition og lyddæmpere omfattet af våbenlovens § 6 b, stk. 1, nr. 1-12. I visse sager har Justitsministeriet tilbagekaldt tilladelsen som følge af manglende indbetaling af afgiften.

For ansøgning om tilladelse efter våbenloven betales en afgift, jf. lovens § 6 b, stk. 1, 1. pkt. Følgende tilladelser er dog fritaget for afgift, jf. bestemmelsens 2. pkt., nr. 1-12:

 1. Tilladelser til ammunition,
 2. tilladelser til piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler,
 3. tilladelser til lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr,
 4. ind- og udførselstilladelser,
 5. tilladelser til genopladning,
 6. tilladelser vedrørende de eksplosivstoffer, der er om-fattet af forbuddet i § 1,
 7. tilladelser til handlende,
 8. tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og sig-nalvåben,
 9. tilladelser til salutkanoner,
 10. tilladelser til tilskudsberettigede museer i henhold til museumsloven,
 11. tilladelser til udenlandske embedsmænd, der udfører opgaver i Danmark efter artikel 17 og 18 i Rådets afgø-relse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, eller
 12. tilladelser til at erhverve, besidde og bære peber-spray for personer med et særligt behov for beskyttelse.

Justitsministeriet er blevet opmærksom på, at ministeriet beklageligvis i en række tilfælde uretmæssigt har opkrævet afgift for de tilladelser, som er afgiftsfritaget efter § 6 b, stk. 1, 2. pkt., nr. 1 - 12.

 

Sådan søger du tilbagebetaling

Hvis du har ansøgt om en af de nævnte tilladelser forud for den 1. april 2021, og du i den forbindelse har indbetalt en afgift for din ansøgning, opfordres du til at kontakte Justitsministeriet på jm@jm.dk og i emnefeltet skrive “Politikontoret”. Du bedes – så vidt muligt – angive dit navn, adresse, CPR-nummer/CVR-nummer, Justitsministeriets journalnummer og dokumentation for indbetaling af det beløb, du ønsker tilbagebetalt.

Justitsministeriet vil herefter vurdere, om der er grundlag for at genoptage sagen med henblik på tilbagebetaling af afgiften. Det bemærkes i den forbindelse, at forældelsesloven indeholder regler for, hvor længe man kan vente med at gøre sit krav gældende, inden kravet bortfalder. 

 


Forældelse af krav 

Efter forældelsesloven er den almindelige forældelsesfrist 3 år. Fristen regnes som udgangspunkt fra forfaldstidspunktet, som er det tidligste tidspunkt, fordringen kan kræves betalt.

Begyndelsestidspunktet kan i visse tilfælde suspenderes, hvis fordringshaveren var ubekendt med fordringen eller skyldneren. Det betyder, at fristen i så fald først regnes fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil.

Ved siden af den almindelige 3-årige forældelsesfrist gælder der en 10-årig – absolut – forældelsesfrist. Det betyder i forhold til den konkrete sag, at tilbagesøgningskrav forældes senest 10 år efter forfaldstidspunktet, uanset om der måtte være sket suspension.


 

Hvis du har fået tilbagekaldt en af de nævnte tilladelser som følge af manglende indbetaling af afgift forud for den 1. april 2021, kan du også kontakte Justitsministeriet på jm@jm.dk og i emnefeltet skrive “Politikontoret” med henblik på, at ministeriet vurderer, om der er grundlag for at genoptage sagen.

Eventuel tilbagebetaling vil ske via din Nemkonto.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Justitsministeriet på jm@jm.dk eller tlf.nr. 72 26 84 00.

Justitsministeriet beklager fejlen og den ulejlighed, det måtte medføre.