Spring til hovedindhold

Forslag

Bestil børneattest

Bestil en børneattest på vegne af en virksomhed, en myndighed eller en forening. Det kan være for medarbejdere og frivillige, der har med børn og unge at gøre.

Hvis du oplever problemer

Hvis du oplever tekniske problemer i forbindelse med underskriften, eller når du skal give dit samtykke, kan det skyldes dit internetprogram. Du kan enten prøve i et andet internetprogram (skift browser), eller prøve at slette din historik og dine gemte data inklusiv cookies.
Om børneattest

En børneattest indeholder oplysninger om domme, bøder m.v. for visse overtrædelser af terrorlovgivningen, samt overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:

 

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
  • Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

 

Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.
 
Medarbejderen eller den frivillige skal give samtykke til udstedelse af attesten. Som privatperson kan du ikke bestille en børneattest på dig selv.
 
Børneattesten er gratis, og den vil sædvanligvis blive sendt inden for ti hverdage, regnet fra borgerens digitale samtykke eller Kriminalregisterets modtagelse af skriftligt samtykke.
 
Hvis du bestiller børneattesten, er det dit ansvar, at der må indhentes en børneattest i den konkrete situation.
 
Børneattesten adskiller sig blandt andet fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest fremgår i længere tid. Hvor længe, oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen for den.
 
Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgå af børneattesten i mindst 10 år regnet fra dommen, løsladelsen eller bødens betaling. Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes tidligst efter 20 år regnet fra dommen eller løsladelsen.
 
Domme for grove sædelighedsforbrydelser og terrorlovgivningen vil fremgå til den registrerede fylder 80 år og i nogle tilfælde til den registrerede dør.

 
Myndigheder, virksomheder og foreninger kan bestille en børneattest på en person digitalt. Attesten bliver kun udstedt, hvis personen giver samtykke til, at børneattesten må sendes til virksomheden, myndigheden eller foreningen.
En børneattest er kun gældende i Danmark samt i Grønland og på Færøerne (pr. 1. juni, 2022). Det betyder, at udenfor Danmark vil det være det enkelte lands egen lovgivning, der bestemmer, hvilke attester m.v. der eventuelt skal indhentes i et ansættelsesforhold. Dette gælder også ved frivilligt arbejde. 
Der kan indhentes en børneattest, når myndigheder, virksomheder, foreninger og andre skal ansætte eller beskæftige personer, der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år som led i deres ansættelse eller beskæftigelse.
 
Det kan fx være skolelærere, fodboldtrænere, spejderledere, dagplejemødre, livreddere i en svømmehal eller pedeller på skoler. 
 
Der kan også indhentes børneattester på familiemedlemmer m.v. over 15 år med en relation til den ansatte eller beskæftigede, der indebærer, at også de har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år. Det kan fx være tilfældet for personer med bopæl sammen med en dagplejemor.
I en række situationer er det arbejdsgiverens eller foreningens pligt at indhente en børneattest. Pligten omfatter i visse situationer også familiemedlemmer m.v. over 15 år. Hvem, der er pligt til at indhente børneattester på, er reguleret i en række bekendtgørelser udstedt i medfør af børneattestloven.
 
En børneattest kan ikke blive indhentet i situationer, hvor den ansatte eller beskæftigede ikke som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år. 
 
Hvis en børneattest ikke er ren, betyder det ikke nødvendigvis, at borgeren ikke kan blive ansat eller beskæftiget. Myndigheden, virksomheden eller foreningen skal vurdere, om oplysningerne er til hinder for ansættelsen eller beskæftigelsen.

Sagsbehandlingstiden på levering af børneattester er op til 5 arbejdsdage.
Du vil dog i langt de fleste tilfælde opleve at du modtager attesten samme dag eller dagen efter din bestilling.

 

Hvis du bestiller en børneattest, skal du indhente samtykke hos personen, du henter den for. Uden samtykke kan Kriminalregisteret ikke udstede attesten. Det gælder både attester, der bestilles digitalt, og attester, der bestilles skriftligt.
 
For at give eller afvise samtykke skal du have adgang til din digitale postkasse og have accepteret at modtage post fra det offentlige i din digitale postkasse.
 
Når du skal give samtykke til, at der må udstedes en straffe- eller børneattest, skal du sikre dig, at du kender den person, der har bestilt den, og ved, i hvilken sammenhæng attesten skal udstedes.
 
Hvis du ikke har givet samtykke inden for 14 dage, bliver bestillingen afvist. Et skriftligt samtykke til Kriminalregisteret er gyldigt i et år. Hvis attesten endnu ikke er udstedt, kan du tilbagekalde dit samtykke.

Samtykkeerklæring til udstedelse af en børneattest

Hvis du ønsker at bestille en børneattest skriftligt, skal du sende din anmodning og en samtykkeerklæring til Kriminalregisteret under Politiets Administrative Center.

 

Vær opmærksom på, at den person, som børneattesten vedrører, skal have underskrevet en samtykkeerklæring. Samtykket giver tilladelse til, at der udstedes en børneattest til en angivet myndighed, forening eller virksomhed. Det skal også fremgå, hvad grundlaget (hjemlen) for at indhente attesten er.

 

Bemærk nyt design af samtykkeerklæringen.

Samtykkeerklæring til udstedelse af en børneattest