Spring til hovedindhold

Forslag

Organisationen

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) blev etableret den 1. januar 2022 og skal håndtere indsatsen mod de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet.

NSK-logo på væg

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende specialenhed i dansk politi med ca. 1.100 medarbejdere. Enheden blev etableret den 1. januar 2022 og ledes af politidirektør Lasse Boje Nielsen.

 

NSK håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet.
 
NSK understøtter desuden dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning, analyser og efterretninger. 
 
NSK har egen anklagemyndighed, der fører de straffesager, hvor efterforskningen har udgangspunkt i NSK’s politiarbejde. Efterforskning og strafforfølgning i NSK er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet.
 
De komplekse kriminalitetsområder, hvor NSK ofte vil have ansvar for sagerne, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.

 

National enhed for Særlig Kriminalitet

Ejby Industrivej 125-135
2600 Glostrup

Sådan sender du en sikker e-mail

 

Du kan læse mere om de enkelte dele af NSK nedenfor.

National enhed for Særlig Kriminalitets organisation

Efterforskning VEST foretager efterforskning i Danmark af den komplekse organiserede kriminalitet med fokus på indsatsen i Jylland og på Fyn. Linjen består af Center for Organiseret og Økonomisk Kriminalitet, hvorunder hører Afdelingen for organiseret kriminalitet samt fire sektioner for organiseret kriminalitet.

 

Center for Organiseret og Økonomisk Kriminalitet arbejder med pro- og reaktive efterforskninger, og har som særlige indsatsområder:

 

 • Indsatsen mod organiseret kriminalitet, herunder bandemiljøet og de voldelige konflikter i dette
 • It-kriminalitet forøvet af centrale bagmænd, der står bag organiseret kriminalitet på tværs af politi- og landegrænser og som udnytter den stigende digitalisering til uberettiget økonomisk vinding
 • Efterforskning rettet mod organiserede netværk, der udgør en særlig udfordring og som kræver en proaktiv indsats.

 

NSK overtager i løbet af 2022 de såkaldte gråzonesager fra kredsene. Gråzonesager er mellemstore sager omhandlende økonomisk kriminalitet. I takt med at dette sker, skal Efterforskning VEST også beskæftige sig med økonomisk kriminalitet.

Efterforskning Øst består af Center for Organiseret Kriminalitet, Center for Økonomisk Kriminalitet og Nationalt Center for It-Kriminalitet.

 

Center for Organiseret Kriminalitet

Center for Organiseret Kriminalitet foretager efterforskning af den komplekse organiserede kriminalitet med fokus på Østdanmark. Centret består af omkring 100 medarbejdere og ledere. Center for Organiseret Kriminalitet arbejder med pro- og reaktive efterforskninger, og har som særlige indsatsområder:

 

 • Indsatsen mod bandemiljøet og de voldelige konflikter i dette
 • It-kriminalitet forøvet af centrale bagmænd, der står bag organiseret kriminalitet på tværs af politi- og landegrænser og som udnytter den stigende digitalisering til uberettiget økonomisk vinding
 • Efterforskning rettet mod organiserede netværk, der udgør en særlig udfordring og som kræver en proaktiv indsats.

Derudover beskæftiger centret sig også med grænseoverskridende kriminalitet i Øresundsregionen. Det gøres ved at bygge bro til svensk politi og bekæmpe smugling af sprængstof og våben mv. på tværs af grænsen. Centret skal dæmme op for kriminelle, der opererer på tværs af den dansk-svenske grænse, og indsatsen sker i et tæt og koordineret samarbejde med svensk politi og øvrige myndigheder i regionen.

 

Center for Økonomisk Kriminalitet

Center for Økonomisk Kriminalitet varetager for det første behandlingen af sager om den mest komplekse økonomiske kriminalitet. Det vil navnlig sige sager, hvor der formodes at være begået en økonomisk forbrydelse

 

 • af et betydeligt omfang,
 • som led i organiseret kriminalitet,
 • ved anvendelse af særegne forretningsmetoder eller
 • som på anden måde er af særlig kvalificeret karakter.

 

For det andet varetager centret behandlingen af internationale straffesager, hvor efterforskningen og strafforfølgningen forudsætter

 

 • særlig viden og indsigt i forholdene i udlandet, og
 • at der etableres et samarbejde med myndigheder institutioner, organisationer mv. i andre lande.

 

Center for Økonomisk Kriminalitet varetager desuden følgende opgaver:

 

 • Opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra kriminalitet
 • Visitation af straffesager, herunder af anmeldelser vedrørende krænkelser af intellektuelle rettigheder, børskriminalitet og overtrædelser af konkurrence- og hvidvasklovgivningen.

 

Medarbejderne i Center for Økonomisk Kriminalitet består af polititjenestemænd, civile efterforskere, analytikere og administrative medarbejdere.

 

Nationalt Center for It-Kriminalitet

Nationalt Center for It-kriminalitet (NCIK) arbejder med at give bedre muligheder for at bryde udviklingen med stigende kriminalitet på nettet og skabe overblik over omfanget af it-relateret økonomisk kriminalitet.

 

NCIK har den nationale opgave med forebyggende indsats og for anmeldelse, visitation og indledende efterforskning af it-relateret økonomisk kriminalitet. Specifikt varetager centeret denne centrale drifts- og forebyggelsesfunktion inden for følgende syv sagskategorier af it-relateret økonomisk kriminalitet:

 

 • Samhandel
 • Bedrageri mod finansielle institutioner og kreditgivere
 • Kontaktbedrageri mod borgere
 • Kontaktbedrageri mod virksomheder/foreninger
 • Misbrug af betalingskort
 • Misbrug af adgang til netbank/betalingstjenester
 • Ransomware og masseafpresning.

Efterretning og Analyse og Kriminalteknik består af Efterretnings- og Analysecenter (EAC), Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) og Nationalt Cyber Crime Center (NC3).

 

Efterretnings- og AnalyseCenter (EAC)

I EAC er efterretnings- og analysekompetencer i NSK samlet. EAC har til formål at understøtte efterforskningen i NSK og er således fysisk placeret tæt herpå i både Øst- og Vestdanmark, men er organisatorisk samlet for at skabe et stærkt fagligt fællesskab. EAC består af tre afdelinger; Indhentningsafdelingen, Analyseafdelingen og Afdelingen for Økonomisk Analyse.

 

EAC varetager indhentning, monitering og analyse af kompleks organiseret kriminalitet og kompleks økonomisk kriminalitet, herunder nye trends, modi og miljøernes udvikling inden for de nationale kriminalitetsområder som NSK er ansvarlige for. Derudover varetager EAC operationalisering af efterretninger og analyser, så relevante brugere i NSK orienteres i tide og kan omsætte det til konkrete efterforskninger og efterretningsoperationer.

 

EAC udarbejder bl.a. trusselsvurderinger og politifaglige statusrapporter inden for de kriminalitetsområder, som NSK beskæftiger sig med. Endeligt yder EAC bistand til politikredsene og NSK's egne efterforskninger på områderne for observation, teknisk understøttelse og kildeføring.

 

Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC)

NKC understøtter på landsplan politikredsene med den specialiserede del af bevissikringen, som kræver særlig kriminalteknisk ekspertise, rutine og udstyr. NKC er fysisk placeret i både Øst- og Vestdanmark. NKC yder efter anmodning bistand til politikredsene med bl.a. ydelser i forbindelse med gerningsstedsundersøgelser, sporsikring, bombe- og ammunitionsfund, og identifikation af døde.

 

Endvidere leverer NKC laboratorieundersøgelser vedrørende fingeraftryk, DNA, våben, spor, dokumenter, rekonstruktioner og foto- og videodokumentation. NKC udfærdiger på baggrund af gennemførte undersøgelser tekniske erklæringer til brug for straffesagsbehandlingen i politikredsene og med henblik på bevisførelse i retten. Herudover er NKC ansvarlig for driften af registrene vedrørende fingeraftryk, dna og Nationalt Fotoregister.

 

Endeligt rådgiver NKC politikredsene om kriminaltekniske spørgsmål af både konkret og generel karakter og varetager derudover en række opgaver af uddannelsesmæssig karakter, ligesom NKC indsamler, systematiserer og vurderer viden og udviklingsmuligheder inden for det kriminaltekniske område.

 

Nationalt Cyber Crime Center (NC3)

Nationalt Cyber Crime Center (NC3) har det overordnede politifaglige ansvar for håndteringen af kompleks af it-relateret kriminalitet. NC3 skal i den forbindelse sikre udmøntningen af visionen og de nationale strategiske målsætninger for politiets indsats på cybercrime området. NC3 har desuden en kredsunderstøttende funktion ift. it-kriminalteknik. NC3 yder assistance til politikredsene inden for følgende områder:

 

 • Ransagninger i it-miljøer
 • Understøttelse af efterforskninger med specialistkompetencer
 • Datasikring, processering og analyse af databærende medier, herunder mobiltelefoner, computere, USB, car-infotainment-systemer mv. i komplekse og alvorlige sager
 • Dekryptering.

 

NC3 har desuden følgende specialområder:

 

 • Cyberrelaterede seksualforbrydelser, herunder sager om seksuelt misbrug af børn
 • Avanceret digital kriminalitet, herunder sager om hacking, DDoS-angreb, Ransomware mv.

Anklagersøjlen har ansvaret for de straffesager, hvor efterforskningen er forankret i NSK. Anklagermyndigheden er organiseret i fem advokaturer med hver sit fokusområde.

 

Advokaturen for Kvalitet og Udvikling har det overordnede ansvar for tilsyn med og kvalitets- og legalitetssikringen af straffesagerne i NSK. Advokaturen for Kvalitet og Udvikling har derudover det anklagerfaglige ansvar for NCIK. Endelig arbejder Advokaturen for Kvalitet og Udvikling tæt sammen med ledelsessekretariatet og udviklingsafdelingen i staben om tværgående opgaver.

 

Advokaturen for Organiseret og Økonomisk Kriminalitet VEST er placeret i Vestdanmark og behandler straffesager om organiseret og økonomisk kriminalitet med fokus på Vestdanmark.

 

Advokaturen for Organiseret Kriminalitet ØST er placeret i Østdanmark og behandler straffesager om organiseret og grænseoverskridende kriminalitet med fokus på Østdanmark og Øresundsregionen.

 

Advokaturen for Økonomisk Kriminalitet 1 er placeret i Østdanmark og behandler straffesager inden for følgende sagsområder:

 

 • IPR
 • Konkurrence
 • Sporing af udbytte
 • Finans/Børs
 • Hvidvask

 

Advokaturen for Økonomisk Kriminalitet 2 er placeret i Østdanmark og behandler straffesager inden for følgende sagsområder:

 

 • Bedrageri, bl.a. udbyttesagerne
 • Internationale straffesager og korruption
 • Skatte- og afgiftssager

Stabssøjlen har overordnet til opgave at understøtte forretningen i NSK og er organiseret i fire centre: Kommunikation, ledelsessekretariatet, HR og økonomi.

 

I staben er afdelingen Udvikling og projekter også organisatorisk placeret. Udvikling og projekter er en tværgående afdeling, der har ansvaret for at sikre implementeringen af initiativer i flerårsaftalen. I 2022-2023, hvor NSK stadig er under etablering, koordineres projektarbejdet med etableringen også af Udvikling og projekter. Endeligt har afdelingen til opgave at understøtte fagligt udviklingsarbejde og projektarbejde i NSK.

 

Stabssøjlen vil være under opbygning i store dele af 2022.


Hvidvasksekretariatet fungerer som Danmarks Financial Intelligence Unit (FIU) og har til opgave at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme. Underretningerne modtages bl.a. fra de i hvidvaskloven underretningspligtige virksomheder og personer.

 

Herudover kan Hvidvasksekretariatet modtage underretninger fra andre myndigheder, virksomheder og personer, der i Hvidvasklovens forstand ikke er underretningspligtige. Hvidvasksekretariatet modtager desuden andre typer af informationer fra indenlandske og udenlandske myndigheder, herunder fra politikredsene, tilsynsmyndighederne og andre landes FIUs.

 

I 2021 modtog Hvidvasksekretariatet ca. 75.000 underretninger. Underretningerne fordeler sig typisk på tre forskellige rapporttyper:

 

 • Suspicious Transaction Report (STR): Underretning om mulig hvidvask med transaktioner mellem personer eller selskaber, kontanthævninger eller kontantindsættelse
 • Suspicious Activity Report (SAR): Underretning om mistænkelig aktivitet, adfærd eller hændelse, hvori der ikke indgår transaktioner
 • Terror Financing Report (TFR): Underretning om mulig terrorfinansiering indeholdende mistænkelige transaktioner eksempelvis til og fra højrisikolande.

 

Kategoriseringen af underretninger foretages af de underretningspligtige ud fra deres umiddelbare vurdering af mistanken. Ved modtagelse i Hvidvasksekretariatet foretages der screeninger på tværs, og selv om kategoriseringen er meget væsentlig for Hvidvasksekretariatets arbejde, er den ikke afgørende for oplysningernes anvendelse i forskellige typer sager.