Spring til hovedindhold

Forslag

Risikovirksomheder

En risikovirksomhed er en virksomhed, som opbevarer farlige stoffer over en vis mængde.

Overblik over risikovirksomheder i Midt- og Vestsjællands politikreds

 

Ifølge risikobekendtgørelsen (”Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer”, Bekendtgørelse nr. 372, udgivet den 26. april 2016) skal virksomheder og myndigheder samarbejde for at forebygge større uheld på og omkring virksomheder, hvor farlige stoffer kan forekomme. Politiet er pålagt regelmæssigt at informere offentligheden omkring risikovirksomheder i politikredsen. 

 

Du finder information om risikovirksomheder i Midt- og Vestsjællands politikreds her på siden.

 

Information til offentligheden

Informationen har som formål at informere offentligheden og herunder særligt personer, der bor i nærheden af en risikovirksomhed, samt personer og institutioner, der betjener offentligheden, fx skoler, institutioner og hospitaler. 

 

Nederst på siden finder du en generel beskrivelse af hver enkelt virksomhed, hvilke risici der vurderes at være, hvilke sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler der er i øvrigt samt vejledning om hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af uheld. Af forskellige årsager kan alle oplysninger ikke offentliggøres. 

Politiet har vurderet, at oplysningerne på denne webside med tilhørende links til fulde indeholder de oplysninger, som vi jævnfør ”Risikobekendtgørelsen” er forpligtiget til at offentliggøre.

 

Særlige regler for risikovirksomheder 

En risikovirksomhed er en virksomhed, hvor der anvendes eller opbevares farlige stoffer over en vis mængde. Administrationen af regler om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer foretages i samarbejde mellem miljømyndigheden, kommunalbestyrelsen og Arbejdstilsynet. En risikovirksomhed skal godkendes af myndighederne, før den etableres eller foretager væsentlige udvidelser eller ændringer.

For sådanne virksomheder gælder særlige regler, der er fastsat for at forebygge fare for eller skade på mennesker og miljøet, både under almindelig drift og i forbindelse med utilsigtede hændelser eller egentlige ulykker.

 

Der skal bl.a. være udarbejdet beredskabsplaner, der er klar til iværksættelse i tilfælde af, at der opstår behov for det.

 

Kolonne 2 og kolonne 3 virksomheder

Risikovirksomheder inddeles i såkaldte kolonne 2 og kolonne 3 virksomheder - afhængig af mængden af farlige stoffer. Du finder en nærmere beskrivelse af kriterierne i ”bilag 1 til Risikobekendtgørelsen”.

Kolonne 3 virksomheder har en større mængde af farlige stoffer end kolonne 2 virksomheder, og for kolonne 3 virksomheder er politiet lovgivningsmæssigt forpligtet til at offentliggøre visse informationer jævnfør ”Risikobekendtgørelsen”.

Herunder finder du flere oplysninger om hver enkelt kolonne 3 risikovirksomhed i Midt- og Vestsjællands politikreds – bl.a. kan du finde information om, hvad man som borger skal gøre, hvis uheldet er ude, mens man er i nærheden af en risikovirksomhed.

Hvis du klikker på virksomhedens navn, vil du se de oplysninger, der efter lovgivningen skal offentliggøres for kolonne 3 virksomheder. 

 
Risikovirksomheder - kolonne 3