Spring til hovedindhold

Forslag

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Følgende er resultatet af afrapportering fra den fælles myndighedsindsats for første halvår 2023.

Politiets indsats mod social dumping

Politiets opgaver består i at yde bistand til Skattestyrelsens og Arbejdstilsynets administrative kontrolarbejde, foretage kontrol af udlændinges opholds- og arbejdsgrundlag samt efterforske potentielle strafbare forhold. Politiets indsats udmøntes ved deltagelse i de fælles kontrolaktioner samt ved sagsbehandling i sager om overtrædelse af anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

I forbindelse med indsatsen mod social dumping har politiet i perioden fra 2012 til første halvår 2023 registreret følgende:

 

Tabel 1 - Sager vedr. Registret for Udenlandske Tjenesteydere – anmeldelser

  2012-2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1. halvår 2023 I alt
Tjenesteyder
992 122 130 135 138 106 71  163 128 1.985
Hvervgiver 459 80 103 66 77 63 80  74 37 1.039

 

Tabel 2 - Sager vedr. Registret for Udenlandske Tjenesteydere - sigtelser


2012-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022  1. halvår 2023 I alt
Tjenesteyder 839 93 95 117 96 133 80

137

58 1.648
Hvervgiver 398 64 63 89 37 71 66  57 27 872

 

Tallene for 2012 til første halvår af 2023 er baseret på antal registrerede sager i Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS) i perioden.

Rigspolitiet har siden den 1. januar 2012 anvendt POLSAS som grundlag for udarbejdelse af statistikker mv. Tallene kan være behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem, og datamaterialet bygger på manuelle opdateringer. Der kan forekomme efterregistreringer.

Tallene i tabel 1 er et udtryk for de sager, som er anmeldt til politiet i perioden. Tallene i tabel 2 er et udtryk for antallet af sigtelser, som er rejst det pågældende år. Der kan være overlap mellem sagerne i tabel 1 og 2, idet en anmeldelse kan føre til en eller flere sigtelser samme år. Samme sag vil dermed blive talt med i opgørelsen for både anmeldelser (tabel 1) og sigtelser (tabel 2) i samme år. Der kan også forekomme sigtelser i et år, som er resultat af anmeldelse året før, hvorfor der ikke kan laves en direkte sammenstilling af tallene i de to tabeller.

 

Tabel 3 - Øvrige sager i forbindelse med de nationale og regionale aktioner i perioden fra 2012 til 2022 – anmeldelser

Øvrige sager 2012-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022
Frihedsberøvelse
129 30 58 48 119 69 68 57
Ulovligt arbejde/arbejdstager
115 29 67 48 115  74 77 61
Ulovligt arbejde/arbejdsgiver
53 19 26 17 35 21 17 23
Ulovligt ophold
38 9 10 16 23 10 15 16
Andre sagskategorier
94 10 18 13 32 15 17 3

 

Tallene er baseret på manuelle indberetninger foretaget af politikredsene umiddelbart efter aktionernes gennemførelse.

Andre sagskategorier omfatter de tilfælde, hvor politiet har konstateret en mulig overtrædelse af anden gældende lovgivning end manglende anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere og ulovligt ophold, fx overtrædelse af straffeloven, ligesom tallene kan omfatte eftersøgninger til fremstilling i fogedretten mv. Frihedsberøvelse omfatter alle de tilfælde, hvor det har været nødvendigt for politiet at foretage en frihedsberøvelse i sagen.

Tabel 3 vil fra 2023 ikke længere blive opdateret, da den manuelle indberetningsordning til Rigspolitiet er indstillet. Der henvises i stedet til landets politikredse.

Baggrund for indsatsen

Indsatsen mod social dumping er finansieret af midler fra Finansloven (2020) og aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold (2019). Der er afsat midler til indsatsen til og med 2023:

Samlede afsatte midler til den fælles myndighedsindsats fra 2019-2023 i mio. kr.

  2019 2020 2021 2022 2023
I alt 73,9
123,7
121,7
121,7
121,7

  
Politiets del af indsatsen finansieres inden for rammerne af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023. Politiet fik dog i med finansloven 2020 tildelt 9,1 mio. kr., som indgår i indsatsen. Tallene er pl-reguleret til 2020.

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping tager afsæt i en samarbejdsaftale fra 2012 mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet.