Spring til hovedindhold

Forslag

Forsvaret

Forsvaret hjælper politiet med at løse en række specifikke opgaver.

Den 11. august 2017 meldte regeringen 12 nye initiativer ud under overskriften "Trygheden tilbage i gaderne".

I forbindelse med ét af initiativerne havde regeringen bedt rigspolitichefen og forsvarschefen om sammen at komme med en løsning på, hvordan forsvaret kunne bidrage til at frigøre politibetjente, der så kunne varetage andre vigtige opgaver.

På den baggrund har Rigspolitiet i samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando identificeret de opgaver, hvor forsvaret bistår politiet i opgaveløsningen i dag.
Spørgsmål og svar
Nej, der er ikke fastsat en slutdato for forsvarets bistand til politiet.
Forsvaret har siden den 29. september 2017 assisteret politiet med bevogtning af visse jødiske objekter i København og med en bevogtnings- og transportenhed ved den dansk-tyske grænse hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Forsvarets bistand sker i alle tilfælde under politiets ledelse.

I forbindelse med forsvarets assistance til politiet er der – for hver af de to opgaver – udarbejdet specifikke instruktioner for opgavens løsning.

Forsvarets personale er udrustet med håndjern/strips og peberspray.

 

Desuden er forsvarets personale udrustet med pistol til bevogtnings- og transportopgaven ved den dansk-tyske grænse og med gevær til bevogtningsopgaven i København.

Forsvarets personale kan anvende nødvendig, forsvarlig og proportional magt til at varetage de specifikke opgaver, de bistår politiet med, eller for at forsvare sig selv eller andre.

 

Forsvarets nærmere anvendelse af magtmidler sker efter samme retningslinjer som politiets anvendelse af samme magtmidler, men anvendelsesområdet er begrænset til og tilpasset de opgaver, som forsvaret assisterer politiet med.

Forsvarets bistand sker i alle tilfælde under politiets ledelse og i overensstemmelse med de regler, der gælder for politiets varetagelse af de pågældende opgaver.
Ja, hvis køretøjerne indgår i selve opgaveløsningen, må forsvarets køretøjer må parkeres efter samme retningslinjer som politiets.
Nej, forsvarets bistand til politiet omfatter ikke eftersættelse af mistænkte m.v. En sådan opgave vil skulle varetages af politiet.

Forsvarets personale må kun foretage civile anholdelser efter retsplejelovens almindelige regler for dette.

 

I forbindelse med en civil anholdelse vil soldaterne kunne foretage en sikkerhedsmæssig visitation af hensyn til deres egen eller andres sikkerhed, såfremt situationen tilsiger det. Herudover kan forsvarets personale ikke foretage visitation af borgere.

Hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt for forsvarets personale at foretage en civil anholdelse, skal dette ske så skånsomt og respektfuldt som muligt. Den anholdte skal snarest muligt overdrages til politiet med oplysning om anholdelsesgrund, anholdelsestidspunkt og identiteten på den soldat, der har foretaget anholdelsen.

Nej, forsvarets personale er alene tildelt politimæssige beføjelser i forhold til de specifikke opgaver, som forsvaret bistår politiet med.

 

Derudover vil forsvaret kun kunne gribe ind over for andre lovovertrædelser efter retsplejelovens almindelige regler om civil anholdelse.

Hvis forsvarets personale observerer en lovovertrædelse, der ligger uden for de opgaver, som de bistår politiet med, skal de anmelde lovovertrædelsen til politiet.

 

Herudover vil forsvarets personale kunne foretage en civil anholdelse efter retsplejelovens almindelige regler om dette.

Borgere er ikke forpligtet til at oplyse deres personoplysninger (fx navn, adresse, CPR-nummer eller uddannelse) til forsvarets personale, der yder politiet bistand.

Når de bistår politiet, har forsvarets personale ikke til opgave at håndhæve den almindelige lovgivning, fx færdselsloven, over for cyklister eller andre trafikanter.

 

Men forsvarets personale kan fx godt bede en borger om at stige af cyklen, hvis det i den konkrete situation er nødvendigt for løsningen af den specifikke opgave, som forsvarets personale bistår politiet med at løse.

Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvis en cykel kører direkte mod bevogtningspersonalet ved de jødiske objekter i København, hvor forsvaret bistår politiet med opgaveløsningen, og det af hensyn til en forsvarlig opgaveløsning, fx sikkerheden for bevogtningspersonalet eller andre personer, er nødvendigt at rette henvendelse til den pågældende.

Ja, forsvarets personale kan beordre personer til at fjerne sig fra området, hvis dette er nødvendigt for den opgave, som forsvaret bistår politiet med.
I forbindelse med en civil anholdelse kan forsvarets personale foretage en sikkerhedsmæssig visitation af hensyn til deres egen eller andres sikkerhed, såfremt situationen tilsiger det.

Herudover kan forsvarets personale ikke foretage visitation af borgere.
Forsvarets nærmere anvendelse af magtmidler sker efter samme retningslinjer som politiets anvendelse af de samme magtmidler. Men anvendelsesområdet er begrænset og tilpasset de opgaver, som forsvaret assisterer politiet med.
Ja, det må de i det omfang, det ligger inden for deres opgaveløsning i forbindelse med bevogtning af synagogen.
 

Klager over forsvarets personale behandles i forsvarets disciplinærsystem efter de gældende retningslinjer, også i forbindelse med bistanden til politiet.

 

Hvis en klage indgives til politiet, vil politiet videresende den til forsvaret.

Ja, i forbindelse med bistanden til politiet vil forsvarets personale være omfattet af straffelovens § 119 om vold eller trusler mod personer i offentlige tjeneste eller hverv.

Forsvarets personale en sekscifret identifikationskode på deres uniformer, når de assisterer politiet. Koden identificerer entydigt den enkelte soldat.

 

Hjemmeværnets folk anvender indtil videre navnestrips på deres uniformer, når de assisterer i forbindelse med grænsekontrollen.

 

 


Forslag