Spring til hovedindhold

Forslag

Kommunal tv-overvågning

Kommuner kan for at fremme trygheden under visse betingelser foretage tv-overvågning af en offentlig gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

Kommunen kan for at fremme trygheden under visse betingelser foretage tv-overvågning af en offentlig gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel efter TV-overvågningslovens § 2 a og 2 c. Kommunen skal forinden have drøftet spørgsmålet om tv-overvågning med politiet.

 

Det bemærkes, at § 2 a regulerer kommunens adgang til at foretage tv-overvågning i nær tilknytning til et boligområde eller foreninger mv., der med politiets tilladelse allerede har opsat tv-overvågning. § 2 c regulerer kommunens adgang til at foretage tv-overvågning i umiddelbar tilknytning til en restaurationsvirksomhed.

 

Opsætter kommunen tv-overvågning i overensstemmelse med TV-overvågningslovens §§ 2 a og c, er kommunen forpligtet til inden for rimelig tid (ca. to uger) at registrere tv-overvågningen i politiets register for tv-overvågning (POLCAM), jf. § 2 e, stk. 1, i TV-overvågningsloven.

TV-overvågningsloven

Efter TV-overvågningslovens § 2 a kan kommunalbestyrelsen efter drøftelse med politiet med henblik på at fremme trygheden foretage tv-overvågning af offentlig gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, og som ligger i nær tilknytning til et område, der tv-overvåges i medfør af TV-overvågningslovens § 2, stk. 2.

 

Det bemærkes, at TV-overvågningslovens § 2, stk. 2, indebærer, at boligorganisationer og foreninger mv. kan opnå tilladelse fra politiet til at opsætte tv-overvågning af et boligområde og af arealer, som ligger i direkte tilknytning hertil, af væsentlige hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

 

Det er således en forudsætning, at det område, som kommunen ønsker at overvåge efter § 2 a, ligger i nær tilknytning til et boligområde, der allerede tv-overvåges af en boligorganisation, forening mv. i medfør af § 2, stk. 2.

 

Områder anses for at være i nær tilknytning til hinanden, såfremt det område, som kommunen ønsker at tv-overvåge, ligger geografisk rimelig tæt på et boligområde, der allerede tv-overvåges af fx en boligorganisation eller forening. Såfremt afstanden mellem områderne er mere end 500 meter, anses kravet om nær tilknytning i almindelighed ikke for at være opfyldt.

 

Kommunens tv-overvågning skal endvidere have et generelt tryghedsskabende sigte. Det vil fx være tilfælde, hvor der efter kommunens opfattelse er behov for tryghedsskabende tiltag – fx i gader eller på arealer, der plages af uro og hærværk. Det er en betingelse, at tv-overvågningen efter kommunens nærmere vurdering vil fremme trygheden for borgere, som færdes i det pågældende område.


Ifølge TV-overvågningslovens § 2 c, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen efter drøftelse med politiet med henblik på at fremme trygheden foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, og som ligger i umiddelbar tilknytning til en restaurationsvirksomhed.

 

Det forudsættes også efter denne bestemmelse, at tv-overvågning skal ske med et generelt tryghedsskabende sigte.

 

Betingelsen om, at tv-overvågningen skal foretages "i umiddelbar tilknytning til" en restaurationsvirksomhed, indebærer, at tv-overvågning alene må foretages i en afstand af op til ca. 30 meter fra den pågældende restaurationsvirksomhed. Det bemærkes i den forbindelse, at tilknytningskravet efter § 2 c er forskelligt fra tilknytningskravet i § 2 a.

 

Politiet kan afvise, at en kommunalbestyrelse foretager tv-overvågning i medfør af § 2 c, stk. 1, eller beslutte, at en sådan tv-overvågning først kan finde sted på et senere tidspunkt, når det er klart nødvendigt af hensyn til politiets virksomhed, jf. § 2 c, stk. 2.