Spring til hovedindhold

Forslag

Risikovirksomheder

En risikovirksomhed er en virksomhed, hvor der anvendes eller opbevares farlige stoffer over en vis mængde.

På denne side offentliggøres information om risikovirksomheder i Københavns Politikreds. Ifølge risikobekendtgørelsen skal virksomheder og myndigheder samarbejde for at forebygge større uheld på og omkring virksomheder, hvor farlige stoffer kan forekomme. Herunder er politiet pålagt regelmæssigt at informere offentligheden omkring risikovirksomheder i politikredsen og det er denne information, som offentliggøres her på siden.

 

 

Formål 

Informationen har som formål at informere offentligheden og herunder særligt personer, der bor i nærheden af en risikovirksomhed, samt personer og institutioner, der betjener offentligheden. (f.eks. skoler, institutioner og hospitaler). Her findes en generel beskrivelse af hver enkelt virksomhed, hvilke risici der vurderes at være, hvilke sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler der er i øvrigt, samt vejledning om hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af uheld. Af forskellige årsager kan alle oplysninger ikke offentliggøres. Politiet har vurderet, at oplysningerne på denne Internetside med tilhørende links til fulde indeholder de oplysninger, som vi jævnfør Risikobekendtgørelsen er forpligtiget til at offentliggøre.   

 

 

Risikovirksomheder 

En risikovirksomhed er en virksomhed, hvor der anvendes eller opbevares farlige stoffer over en vis mængde.   

 

Administrationen af regler om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer foretages i samarbejde mellem Center for Miljøbeskyttelse, Brandvæsnet , Beredskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet. En risikovirksomhed skal godkendes af myndighederne før den etableres eller foretager væsentlige udvidelser eller ændringer af virksomheden.   

For sådanne virksomheder gælder særlige regler, der er fastsat for at forebygge fare for- eller skade på mennesker og miljøet, både under almindelig drift og i forbindelse med utilsigtede hændelser eller egentlige ulykker.  

Der skal bl.a. være udarbejdet beredskabsplaner, der er klar til iværksættelse i tilfælde af, at der opstår behov herfor. Risikovirksomheder inddeles i kolonne 2 og kolonne 3 virksomheder - afhængig af mængden af farlige stoffer. Dette er nærmere beskrevet i bilag 1 til Risikobekendtgørelsen.

Kolonne 3 virksomheder har en større mængde af farlige stoffer end kolonne 2 virksomhederne og for kolonne 3 virksomhederne er politiet lovgivningsmæssigt forpligtet til at offentliggøre visse informationer jf. risikobekendtgørelsen. Københavns Politi har valgt også at offentliggøre disse oplysninger for kolonne 2 virksomheder. Der er link til virksomhedsoplysninger nederst på siden.

Herunder kan du få flere oplysninger om emnet – bl.a. kan du finde information om, hvad man som borger skal gøre, hvis uheldet er ude, mens man er i nærheden af en risikovirksomhed.  

 
Eksterne beredskabsplan
Kolonne 3 virksomheder i Københavns politikreds
OJT
KOLONNE 2 VIRKSOMHEDER I KØBENHAVNS POLITIKREDS