Spring til hovedindhold

Forslag

SSP-samarbejde

SSP-samarbejde i Københavns Politi.

Kommunikationssektionen

Foto: Københavns Politi

Forebyggelsessektionen varetager koordineringen og udførelsen af den kriminalpræventive indsats vendt mod unge under 18 år i Københavns politikreds, samt monitering af unge i SSP+ indsatsen op til de fylder 25 år.

Der er udpeget et antal politi- og socialfaglige forebyggere, som hver har deres ansvarsområde fordelt på de 5 Nærpolitiets lokationer, men underlagt ledelsen i Forebyggelsessektionen, som er placeret på Politigården. Forebyggelsen er delt op i NORD og SYD. Begrundelsen for denne placering er, at man har den tætte relation til nærmiljøet, Din Betjent og hvad der sker inden for SSP lokalområdet.

De politi- og socialfaglige forebyggere er et vigtigt bindeled mellem SSP-netværket og nærpolitiet. Deres kendskab til de unge og dialogen med samarbejdspartnerne i lokalområderne er afgørende for en fælles præventiv tilgang og samarbejde omkring de unge.

De deltager i de lokale SSP-udvalg, hvor erfaringsudveksling og planer for nærområderne bliver en vigtig del af det kriminalpræventive arbejde.

SSP-samarbejdet er præget af godt og frugtbart samarbejde mellem Forebyggelsen, SSP-sekretariatet og de 15 lokal- og lederudvalg, der dækker Københavns kommune, samt Frederiksberg, Tårnby og Dragør. Lokaludvalgene udfærdiger hvert år planer for det kommende års indsats på det kriminalpræventiv område. 

Samarbejdet har fokus på følgende persongrupper:

  • Unge under 18 år, der udviser bekymrende adfærd og/eller som har begået kriminalitet i samarbejde med de socialfaglige forebyggere.
  • Unge/voksne i alderen 18 – 25 år – der udviser bekymrende adfærd og/eller som har begået kriminalitet indstilles til SSP+.
  • Unge/voksne indtil 25 år, der indgår i samarbejdet mellem psykiatrien, sociale myndigheder og politiet – kaldet PSP.
  • Unge under 18 år, der indgår i samarbejdet mellem Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politiet – kaldet KSP.
  • Unge under 18 år, der er i myndighedernes søgelys i forbindelse med radikalisering.
  • Unge under 18 år, der er i risiko for rekruttering til bandemiljøet.
  • Generel forebyggelse: herunder indtænkes, at man som politifaglig forebygger deltager aktivt i diverse forebyggelsesprojekter målrettet alle unge. 
  • Fokus på unge som udviser bekymring for kriminalitet ud fra Socialstyrelsens risiko- og beskyttelsesfaktorer

Evt. spørgsmål vedr. SSP-samarbejdet i Københavns politikreds kan rettes til Forebyggelses- og Nærpolitisekretariatet: kbh-lpe-forebyg-naerpolsekr@politi.dk