Spring til hovedindhold

Forslag

Sejlads

Reglement for sejlads med motorbåde, vandscootere og jetski, sejlads med bræt mv. ud for kysten i Midt- og Vestsjællands politikreds

Med hjemmel i bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoner og den offentlige sikkerhed mv., jf. § 14, stk. 3, bestemmes følgende: 


Område for reglementet


§ 1. Dette reglement gælder for sejlads med motorbåde, vandscootere og jetski, sejlads med bræt mv. ud for kyststrækningerne i Isefjord, Roskilde og Holbæk Fjord samt Kalundborg Fjord med tilhørende bugter og vige, Køge Bugt samt øvrige kyster i Midt- og Vestsjællands politikreds, herunder kyster ud for ubeboede øer og holme, som ikke er reguleret ved lov, bekendtgørelse eller reglement udstedt i medfør af lov, herunder bl.a. bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012 om ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere, naturbeskyttelses-forskrifter mv.

Stk. 2. Reglementer gælder ikke for færger og andre fartøjer i handelsflåden, fartøjer i rutefart eller offentlige myndigheders sejlads med livrednings- eller kontrolformål.

 

Sejlads generelt


§ 2. Al sejlads med de i § 1, stk. 1, nævnte fartøjer skal foregå således, at anden sejlads eller badende ikke forulempes eller udsættes for fare, og således at unødig støj, der er til ulempe for andre undgås.

Sejlads tæt på kysten

§ 3. Sejlads med de i § 1, stk. 1, nævnte fartøjer inden for en afstand af 300 m fra kysten må kun ske, når fartøjet er på vej til eller fra landingsplads og fartøjerne må maksimalt fremføres med en hastighed på 5 knob. Sejladsen skal altid foregå vinkelret på kysten med mindre forholdene på stedet nødvendiggør sejlads parallelt med kysten over kortere afstande.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke for langsomt sejlende motorbåde, der benyttes til fiskeri, jagt eller lignende, for følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads samt sejlads med bræt, når der holdes fornøden afstand til badende og andre sejlende. Brætsejlads med kite må dog ikke finde sted i eller umiddelbart foran havneindløb.

Stk. 3. Motorbåde, der benyttes til trækkraft ved start og afsætning af vandskiløbere fra og til kysten, må sejle med den til formålet nødvendige hastighed. Start og afsætning af vandskiløbere skal altid foregå vinkelret på kysten, og må ikke finde sted, såfremt der befinder sig badende eller andre sejlende i sejlretningen.

§ 4. Sejlads med vandscooter og jetski til og fra kystlinjen må ikke ske til og fra de kommunalt udpegede badestationer beskrevet med badeprofiler. Såfremt kommunen har anlagt faste landingspladser eller ved markering har fastlagt særlige veje eller korridorer ud til 300 m fra kysten, skal disse anvendes, såfremt sådanne findes i nærheden.

§ 5. Der kan efter indstilling fra kommunerne fastsættes hastighedsbegrænsninger for sejlads med motorbåde, vandscootere og jetski i særligt geografisk afgrænsede områder, såfremt det vurderes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Sådanne særlige begrænsninger offentliggøres i et bilag til dette reglement.

 

Straf


§ 6. Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde.

Ikrafttræden


§ 7. Reglementet træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Reglement af 12. februar 2010 for sejlads med motorbåde og brætsejlads ud for kysten i Midt- og Vestsjællands politikreds ophæves.


Anders Linnet

Politidirektør


Senest opdateret: 28. juni 2012