Spring til hovedindhold

Forslag

Færdsel på is

Særlige regler for færdsel på is i Nordsjællands Politis område.

 

 

Politibekendtgørelse om færdsel på isen

 

I medfør af § 15, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, bestemmes:

 

§ 1

Det er forbudt at færdes på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder i Nordsjællands Politikreds, jf. dog § 2 og § 4.

§ 2

Forbuddet gælder ikke, hvor der ved opslag, afmærkning eller lignende er bekendtgjort, at færdsel på isen er tilladt. Det er den respektive kommune, der bekendtgør, at færdsel på isen er tilladt, når det efter en konkret vurdering skønnes forsvarligt. 

§ 3

Overtrædelse af forbuddet straffes med bøde i medfør af bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 § 18.

§ 4

Bekendtgørelsens bestemmelser omfatter ikke færdsel på is i skove, der ejes af staten, kommuner og Folkekirken samt offentlige stiftelser, og færdsel på is på udyrkede arealer, der ejes af staten, kommuner og Folkekirken. Færdsel på is på disse steder reguleres af bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen, hvoraf fremgår, at færdsel på isen er tilladt, medmindre andet fremgår af skiltning. 

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.


Politidirektøren i Nordsjælland