Spring til hovedindhold

Forslag

Sejlads

Særlige regler for sejlads i Nordsjællands Politis område.

Reglement for sejlads med motorbåde og vandscootere ud for kysten i Nordsjællands politikreds

 
Med hjemmel i bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentliges ordens sikkerhed m.v. § 14, stk. 3, bestemmes følgende:

§ 1.
stk. 1 
Sejlads med motorbåde og vandscootere må i månederne maj-september ikke finde sted indenfor en afstand af 300 meter fra kysten i Nordsjællands politikreds.

stk. 2
Det er dog tilladt at sejle motorbåde og vandscootere indenfor grænsen på 300 meter, når følgende betingelser er opfyldt:

1.    motorbåde sejles med så lav hastighed, at de ikke planer på vandet,

2.    sejlretningen skal i videst muligt omfang være vinkelret på kysten, og

3.    føreren af motorbåden skal kunne håndtere den på fuldt betryggende måde

§ 2.
Sejlads med motorbåde og vandscootere skal overalt ud for kysterne i Nordsjællands politikreds foregå således, at eventuelle badende ikke udsættes for fare eller ulempe, og således at unødig støj undgås.

§ 3.
Overtrædelse af reglementet straffes med bøde.

Dette reglement erstatter det tidligere reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds af 18. januar 2011.

Nordsjællands Politi, den 2. november 2018.

Jens-Christian Bülow
politidirektør