Spring til hovedindhold

Forslag

Forebyggelse

Kriminalpræventive indsatser og samarbejder i Østjyllands Politi.

Forebyggelse af kriminalitet og især ungdomskriminalitet er meget væsentlige kerneopgaver for Østjyllands Politi. Herunder kan du læse mere om nogle af vores kriminalpræventive indsatser og samarbejder.


KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER OG SAMARBEJDER I ØSTJYLLANDS POLITI
Den 1. januar 2019 trådte en ny reform mod ungdomskriminalitet i kraft. Den skal sikre, at der sættes tidligt ind i forhold til ungdomskriminalitet, og at der er en mærkbar konsekvens, når børn og unge begår kriminalitet.

For politiet betyder det bl.a., at alle sager med unge under 18 år, der har begået alvorlig eller personfarlig kriminalitet, skal screenes. Herefter afgøres det, om sagen skal i det såkaldte Ungdomskriminalitetsnævn. Nævnet skal derefter fastlægge individuelle, målrettede og forebyggende indsatser for børn og unge mellem 10-18 år.

Det er politiet som indstiller sager til nævnets sekretariat: Forslag til forbedringsforløb og straksreaktioner står kredsens kommuner for i tæt samarbejde med politiet. Ungekriminalforsorgen fører tilsyn med, at Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser efterleves.

Offerrådgivningen er en frivillig landsdækkende forening, der hjælper ofre og vidner i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Offerrådgivningen samarbejder med politiet, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse. Offerrådgivningen yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis og kan benyttes hele døgnet alle årets dage.

Offerrådgivningen er ikke behandling eller terapi, men vigtig mental førstehjælp og en hjælp til at komme videre. Rådgivningen er primært telefonisk, men man kan også henvende sig personligt om mandagen mellem kl. 16.00 - 19.00 i Fredensgade 25 i Aarhus, hvor rådgiverne kan træffes ved personlig henvendelse.

Alle politikredse har en lokal offerrådgivning.

 

Læs mere på offerraadgivning.dk, hvor du finder information om vores adresse i Aarhus og træffetider. 


Østjyllands Politi arbejder sammen med Aarhus Kommune om ”Tryg i Aarhus”-strategien, der er vedtaget af byrådet. Målet er at øge trygheden for alle borgere uanset alder og bopæl.

 

Strategien sætter fokus på det aktive medborgerskab og frivillige engagement. Det betyder, at borgere, foreninger og virksomheder bliver aktivt involveret i arbejdet med at styrke trygheden i Aarhus. Samtidig bliver der også samarbejdet med både lokale og nationale aktører med særlig viden og ressourcer, når det kommer til at styrke borgernes tryghed.

 

Konkret har strategien seks fokusområder:

  • Indbrudsforebyggelse og nabohjælp
  • Trygt natteliv
  • Digital tryghed
  • Aktivt medborgerskab
  • Tryghed i trafikken
  • Bandekriminalitet

 

Læs mere på tryghed.aarhus.dk.

Flere og flere oplever desværre, at de ”køber” varer på nettet, som de aldrig modtager eller andre former for IT-relateret kriminalitet. Der er heldigvis meget, borgerne selv kan gøre for at undgå at blive snydt på nettet. Derfor arbejder Østjyllands Politi løbende med den forebyggende indsats overfor IT-relateret kriminalitet.

I samarbejde med kredsens kommuner tager vi i 2018 og 2019 på digital turné på en række forskellige ungdomsuddannelser i hele kredsen for at tale med unge om gode adgangskoder, handel med andre borgere på nettet, falske webshops, phishing, deling af billeder og andre relevante emner.

Vi deltager også jævnligt i forskellige borgermøder om de samme emner og i Internetweek-Denmark, der handlede om børns digitale liv.

Derudover bruger vi bruger også vores side på Facebook, Twitter og vores døgnrapport til at advare borgerne om aktuelle kriminalitetstendenser på nettet
 

Østjyllands Politi har sin egen mobile politistation. Siden efteråret 2018 har den mobile politistation været på farten 2-3 gange om ugen.

Den bliver brugt i forskellige situationer:

  • I særligt udsatte boligområder, hvis der i en periode er er øget behov for at øget synlighed og tryghed.
  • I mindre byer, hvor der ikke er en lokalstationer, så borgerne her også får mulighed for at komme i i mere uformel dialog med politiet.
  • I forbindelse med større arrangementer som Aarhus Festuge, Randersugen, sidste skoledag, store koncerter, Grenå Beachparty og lignende.
  • I forbindelse med en større hændelse, hvor borgere fra nærområdet kan søge informationer om hændelsen og afgive vidneudsagn, hvis det er relevant.

Hvad er Konfliktråd?

Konfliktråd giver dig mulighed for at møde den anden part i din sag under trygge rammer med hjælp fra en specialuddannet konfliktmægler. Ordningen er et landsdækkende tilbud i alle landets politikredse. Det er frivilligt at deltage, men det er en betingelse for at kunne afholde et konfliktråd, at begge parter ønsker at deltage. Personer under 18 år skal have deres forældres eller værges samtykke. Konfliktrådet træder ikke i stedet for en retssag og en eventuel straf.

Hvad kan du få ud af at deltage i Konfliktråd?

Konfliktråd giver mulighed for, at en forurettet kan fortælle gerningspersonen, hvordan forbrydelsen har påvirket vedkommende. Dette kan medvirke til at skabe tryghed og bearbejde den vrede og angst, der kan være opstået på baggrund af forbrydelsen. Gerningspersonen får omvendt mulighed for at høre og forholde sig til de menneskelige følger af kriminaliteten og tage ansvar for sine handlinger.

Kontakt til Konfliktrådet:

I hver politikreds er der en koordinator, som gennemgår sager, der kan være egnede til et konfliktråd. Ved at trykke på linket her finder du din lokale konfliktrådskoordinator, som du kan kontakte, hvis du er part i en sag og ønsker at kende mulighederne for et eventuelt konfliktråd. Alternativt kan du ringe til Østjyllands Politi på telefonnummer 114.

 
Løbende udviklingsarbejde med henblik på kriminalitetsforebyggelse.