Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg som forbudsdømt om tilladelse til færden eller ophold i en nattelivszone

Hvis du er idømt et opholdsforbud, og dermed ikke må opholde dig i en eller flere nattelivszone(r), kan du alligevel søge om politiets tilladelse til at færdes og opholde dig i en nattelivszone, hvis der foreligger en række nærmere omstændigheder.

Indsend kun én ansøgning pr. politikreds

Når du ansøger om tilladelse til at færdes eller opholde dig i en nattelivszone, bliver ansøgningen behandlet af den politikreds, hvori zonen er oprettet. Det er derfor vigtigt, at du kun indsender en ansøgning pr. politikreds. Du kan ansøger om tilladelse til at færdes og opholde dig i flere nattelivszoner beliggende i den samme politikreds med den samme ansøgning. Du skal i så fald angive, hvilke forskellige nattelivszoner det drejer sig om.
Spørgsmål og svar

Der er efter straffelovens § 79 c, stk. 3, mulighed for, at en person, der er idømt et opholdsforbud efter straffelovens § 79 c kan meddeles tilladelse af politiet til at færdes og opholde sig i en nattelivszone, såfremt det af særlige grunde anses beføjet. Herudover kan en person lovligt færdes eller opholde sig i en nattelivszone, hvis der foreligger en nødsituation.

 

Der er ikke hjemmel til, at politiet kan give tilladelse til færden eller ophold på serveringssteder for personer med opholdsforbud efter straffelovens § 79 c i tidsrummet kl. fra 00.00 - 05.00.

 

Tilladelsesordningen indebærer, at den dømte på forhånd og på eget initiativ kan søge om politiets tilladelse til at færdes eller opholde sig i en nattelivszone. Det er ikke lovligt for en person, der er idømt et opholdsforbud efter straffelovens § 79 c at færdes og opholde sig i en nattelivszone, før tilladelsen er meddelt.

Som eksempel på en særlig grund kan nævnes, at den dømte forud for dommen er bosat i området omfattet af et forbud. Der kan foreligge øvrige tilfælde, der efter omstændighederne kan udgøre særlige grunde, der kan begrunde politiets tilladelse.

 

Eksempler på tilfælde der som udgangspunkt ikke udgør en særlig grund:

 

  • Deltagelse i mere almindeligt eller hyppigt forekommende familiebegivenheder eller -fester, herunder fx fødselsdage, højtider eller uformelle sammenkomster.

  • Varetagelse af arbejdsmæssige opgaver eller forpligtelser.

Politiets vurdering af, om en tilladelse bør gives, vil dog altid bero på en konkret vurdering af hensynet til at forebygge kriminalitet i nattelivet over for hensynet til den pågældendes personlige forhold/formål med tilladelsen.

Ansøgning om tilladelse til ophold i en konkret nattelivszone skal indgives til politidirektøren i den eller de politikredse, hvor personen ønsker at færdes eller opholde sig i en nattelivszone.

 

En afgørelse vedrørende tilladelse til færden eller ophold i en nattelivszone er en forvaltningsretlig afgørelse. Forvaltningsretlige regler om bl.a. begrundelse og partshøringer er derfor gældende.

Politikredsens afgørelse formidles til ansøgeren ved, at den sendes til den pågældendes e-Boks. Har personen ikke e-Boks, kan et brev eller evt. en mail sendes i stedet. Ved brug af fremsendelse af persondata via mail er der dog særlig fokus på de databeskyttelsesmæssige retningslinjer (GDPR), hvorfor selve afgørelsen ikke kan fremsendes via almindelig mail.
Meddeles du tilladelse til færden eller ophold i en nattelivszone, skal du medbringe tilladelsen ved færden eller ophold i den pågældende nattelivszone i tidsrummet fra kl. 00.00 – 05.00 med henblik på at anvende tilladelsen som dokumentation for lovlig færden eller ophold.
En klage over afgørelse om afslag på tilladelse skal indgives til rigspolitichefen, jf. retsplejelovens § 109, stk. 1. En afgørelse om afslag vil endvidere kunne indbringes for domstolene, jf. grundlovens § 63.