Spring til hovedindhold

Forslag

Konfliktråd hos politiet

Vi giver forurettede og gerningspersoner mulighed for at mødes i et særligt konfliktråd i trygge, neutrale rammer.

grafik for konflikttrådet

Har du været udsat for en forbrydelse, giver konfliktråd mulighed for at møde gerningsmanden ansigt til ansigt sammen med en specialuddannet mægler. Læs mere her på siden om, hvad et konfliktråd er, og om det kunne være relevant for dig, eller nogen du kender.

 

Konfliktråd er et landsdækkende tilbud i alle landets politikredse. Det er frivilligt at deltage, men det er en betingelse for at kunne afholde et konfliktråd, at begge parter ønsker at deltage.

 

Personer under 18 år skal have deres forældres eller værges samtykke. Konfliktrådet træder ikke i stedet for en retssag og en eventuel straf.

 

Hvornår kan et konfliktråd være en god ide?

 

Konfliktråd giver mulighed for, at en forurettet kan fortælle gerningspersonen, hvordan forbrydelsen har påvirket vedkommende. Dette kan medvirke til at bearbejde den vrede og angst, der kan være opstået på baggrund af forbrydelsen. Gerningspersonen får omvendt mulighed for at høre og forholde sig til de menneskelige følger af kriminaliteten og tage ansvar for sine handlinger.

 

Hvordan finder jeg en konfliktrådskoordinator?

 

I hver politikreds er der en koordinator, som gennemgår sager, der kan være egnede til konfliktråd. Koordinatoren skaber kontakt til forurettede og gerningsmand og gør konfliktrådssagen klar til mægleren. Ved at trykke på linket herunder finder du listen over koordinatorer, som du kan kontakte, hvis du er part i en sag og ønsker at kende mulighederne for et eventuelt konfliktråd. Alternativt kan du ringe 1-1-4 og tale med dit lokale politi.

 

Oversigt over politikredsenes konfliktrådskoordinatorer og pressekontakt

Værd at vide

Mæglerne er civile personer, der kun er tilknyttet politiet som mæglere. Alle mæglere er uddannet til opgaven.

 

Under konfliktrådet er mægleren mødeleder og hjælper parterne med at tale sammen om det, der er sket, uden at tage stilling til sagen og uden at tage parti for nogen af parterne.

 

Mægleren kan også bistå parterne med at udforme eventuelle aftaler, som de måtte ønske at indgå i løbet af konfliktrådet.


Når der er aftalt et konfliktråd arrangerer mægleren mødet, som afholdes et neutralt sted. Det kan være på et hotel, på en politistation eller i besøgslokalet i et arresthus, hvis gerningsmanden afsoner.

Når konfliktrådet er afholdt orienterer mægleren politiet om, at det er gennemført. Hvis begge parter i konfliktrådet ønsker det, kan mægleren give politiet oplysninger om en indgået aftale mellem dem.

Der er i perioden 2011 til og med 2022 afholdt 6.904 konfliktråd på landsplan. Udviklingen i antallet af konfliktråd fremgår af oversigten herunder:

 

Årstal  Antal konfliktråd
 2012 657
 2013 704 

 2014

657
 2015 680
 2016 560
 2017 540
 2018 558
 2019 564
 2020

558

 2021 405
 2022 416
 2023 421

Loven om konfliktråd blev vedtaget af et enstemmigt Folketing i 2009, og den trådte i kraft ved årsskiftet 2010. Efter et meget langt tilløb i politisk modvind fik Danmark dermed, i lighed med de øvrige nordiske lande, en lov, der gjorde det muligt, at ”forurettede og gerningsmand sammen med en neutral mægler kunne mødes i anledning af en strafbar handling” (§1).

Størstedelen af sagerne der behandles i et konfliktråd er voldssager, men der afholdes også konfliktråd i sager vedrørende trusler, røveri, indbrud, færdselsulykker, nabostridigheder m.fl.

En rapport fra Aarhus Universitet, der omfatter en undersøgelse af 200 konfliktråd fra 7 ud af 12 deltagende politikredse, viser, at tilfredsheden hos deltagerne i konfliktråd er høj. Eksempelvis vurderede 75 %, at deres konfliktråd alt i alt var vellykket eller meget vellykket, 94 % at konfliktrådet var fair, og 85 % at de opnåede det, de ønskede at få ud af konfliktrådet.

Konfliktråd er et landsdækkende tilbud, og ordningen administreres af politiet.

Konflitkråd logo