Spring til hovedindhold

Forslag

Skriftlig prøve i dansk

Danskprøven består af to dele.

Optagelsesprøven i dansk består af to delprøver og varer ca. tre timer. Heraf har du to timer til delprøve 2. 

 

Uanset hvilken uddannelse du har søgt, kommer du igennem begge delprøver. På selve dagen hører du nærmere om prøverne og det videre forløb.

 

Delprøve 1: Læseprøve og diktat

Du skriver dine svar i hånden uden hjælpemidler.

 

Hvis du består delprøve 1, kan du fortsætte i optagelsesforløbet til politikadetuddannelsen.

 

Eksempel på læseprøve og diktat

 

Delprøve 2: Skriftlig dansk case 

Formålet med den skriftlige case er at vurdere, om du har almen sprogforståelse til, at du i løbet af de første11 måneder på Politiskolen kan lære at skrive en politirapport. 

Politirapporter medvirker til at sikre borgernes rettigheder, fordi en korrekt skrevet politirapport er grundforudsætningen for den videre efterforskning af en sag. Derfor er det væsentligt, at du har de skriftlige færdigheder på plads.

 

Du har to timer til besvarelsen, og du skal medbringe din egen computer.

 

Hvis du er ordblind, må du bruge de ordblindeværktøjer, der er tilgængelige på din computer, men uden brug af internet.

 

Eksempel på opgaveformulering til dansk case fra tidligere prøveforløb

 

Eksempler på en bestået og en dumpet besvarelse

Nedenfor kan du se et eksempel på en bestået og en dumpet besvarelse.

 

Hver besvarelse er vist i to versioner: Én uden forklaringer og én med kommentarer og forklaringer til de forskellige fejltyper, der optræder i besvarelsen.

 

Bestået besvarelse uden kommentarer

Bestået besvarelse med kommentarer

Dumpet besvarelse uden kommentarer

Dumpet besvarelse med kommentarer

 

Sådan vurderer vi din besvarelse

I casen skal du vælge, hvilket af i alt tre forslag du vil arbejde med i din besvarelse.  Vi vurderer alene dine skriftlige evner til at udtrykke dig klart og tydeligt og til at argumentere for dine valg. Det indgår ikke i vores vurdering, hvilket af forslagene du har valgt.

 

Vi vurderer din besvarelse ud fra, hvor mange fejl du har, og hvor mange af nedenstående vurderingskriterier fejlene breder sig over.

 

Det trækker mere ned at have fejl inden for mange forskellige fejltyper end at have gentagne fejl inden for én problemstiling.

 

Fold vurderingskriterierne ud nedenfor, og find nærmere forklaring på dem:

Sådan vurderer vi din besvarelse

Opgaven skal besvares med mindst 3.600 anslag og højst 4.800 anslag.

 

Med dette krav tester vi, om du er i stand til at nå at skrive mindst 3.600 anslag på den givne tid, da du får brug for det, når du skriver rapporter på Politiskolen. Antallet af anslag viser også, om du er i stand til at redigere din tekst og skrive fokuseret og derved begrænser dig til at skrive højst 4.800 anslag.

Casen skal være skrevet i et enkelt og forståeligt sprog

At skrive enkelt og forståeligt handler om ikke at komplicere sit sprog unødigt. Derved skal sproget være rettet mod middellæseren. Dette sprog kendes fx fra tidsskrifter som Samvirke, Ud & Se og livsstilsmagasiner.

 

Kort sagt skal du ikke gøre dit sprog mere kompliceret end det sprog, som casen er formuleret i.

 

Faste vendinger og formuleringer skal være anvendt korrekt, og budskabet skal gå klart igennem til læseren

Vi ser mange fejl i faste vendinger. Dette skyldes ofte, at ansøgeren ikke har læst sig til vendingerne, men har hørt dem og misforstået dem.

 

Det kunne være en fejl som: ”Man skal ikke bære den af.” Her har skriveren misforstået udtrykket ”at bære nag”.

 

Fejl i faste vendinger er ikke blot misforståede ordsprog, men kan også være fejl i helt almindelige ordgrupperinger. Måske skriver man ”en løsning omkring problemet” i stedet for det korrekte ”en løsning på problemet” eller ”med henblik til” i stedet for ”med henblik på”. Har man mange af den type fejl, trækker det ned i bedømmelsen.

 

Vejen til korrekt brug af faste vendinger er læsning, da man herved styrker sit ordforråd og sin forståelse for skriftsprogsformuleringer.

Sproget skal vise et varieret ordforråd

Undlad at benytte synonymordbogen, da det ofte resulterer i et kunstigt og opstyltet sprog, og da mange kommer til at bruge ordene forkert. Brug ikke ord, som du ikke kender betydningen af, og som ikke normalt indgår i dit ordforråd.

 

Manglende ordforråd viser sig ofte i mange gentagelser af samme ord, eller alt for mange ord til simple pointer. Fx: ”Jeg synes, at vi skal vælge mulighed nr. 3, og det gør jeg, fordi det er en god ide, og jeg synes også, at man får mest for pengene, og det gør de fleste folk i byen glade.”

 

I eksemplet bruges bindeordet ”og” unødigt meget i stedet for mere relevante bindeord, der viser årsagssammenhænge. Desuden bruges der mange ord på en simpel pointe; nemlig: nr. 3 giver mest for pengene og gør flest tilfredse.

 

Eksemplet kunne i stedet hedde: ”Jeg mener, at vi bør vælge mulighed nr. 3, idet man får mest for pengene, og da hovedparten af byens borgere bliver tilfredse.”

Alle sætninger skal hænge grammatisk sammen. Sørg for, at der altid er et udsagnsled og et grundled i sætningen.

 

En ufuldstændig sætning kunne fx være: ”Ved ikke, hvilken løsning der er bedst.” Her er grundleddet sprunget over.

 

En sætning, der ikke hænger grammatisk sammen, kunne være ”Byrådet har meldt ud, at der er ikke plads til en skole i byen.”

 

I denne sætning står ”ikke” på en forkert plads. Den korrekte ordstilling ville være: ”Byrådet har meldt ud, at der ikke er plads til en skole i byen.”

Der skal være en indholdsmæssig sammenhæng imellem sætningerne i teksten.

 

Der er mange årsager til, at noget ikke hænger tekstligt sammen. En almindelig fejl er, at de personlige stedord (han, hun, den, det, de) ikke viser tilbage til noget.

 

Fx i sætningen ”Skolen kan bygges ved siden af autoværkstedet, men de mener, at der ikke er plads til det.” Hvem er ”de”?

Det er vigtigt, at du kan finde ud af at sætte punktummer korrekt, da det viser, om du har en forståelse for, hvad der udgør en sætning.

 

Det skal desuden fremgå af teksten, at du har gjort en indsats for at sætte kommaer, men vi accepterer en vis mængde kommafejl. Kommafejlene må dog ikke være meningsforstyrrende.

 

Eksempel på forkert punktum: ”Autoværkstedet skal ligge i byen. Fordi der er mest plads til det.”

 

Den sidste del af sætningen er en ledsætning, og den kan derfor ikke stå alene. Den skal sættes sammen med den første sætning, og derfor skal der sættes komma, ikke punktum.

 

Eksempel på meningsforstyrrende komma: "Autoværkstedet, skal ligge i byen fordi der er mest, plads til det.”

 

Her er der tale om kommaer, der står helt tilfældigt. Hvis man læser sætningen og holder pause ved kommaerne, giver sætningen ikke mening.

Din besvarelse skal vise, at du har et grundlæggende kendskab til grammatik, fx bøjning af ord, udsagnsordenes tider, brug af store og små bogstaver, nogen/nogle og sammensatte ord.

 

Jo flere fejl og jo flere fejltyper, grammatikfejlene breder sig over, des mere trækker de ned. Vi ser især mange fejl ved bøjninger og sammensatte ord.

 

Se evt. www.sproget.dk for en liste over typiske grammatiske problemstillinger.

Du skal vise, at du har styr på stavning af almindeligt forekommende ord.

 

Stavefejl i specialord kan accepteres, hvis resten af teksten ellers ser fornuftig ud, men undlad at bruge ord, som du ikke er sikker på stavningen af.

Din tekst skal være i overensstemmelse med opgavegrundlaget. Påstande skal være båret af en logisk/fornuftig argumentation. Der er ikke noget forkert svar, du skal blot kunne argumentere for dit valg.

 

Vi ser mange ”synsninger” i besvarelserne, fx: ”Jeg synes, at vi skal vælge løsning 2, da det er en god idé”.

 

Skriv i stedet: ”Jeg synes, at vi skal vælge løsning 2, da det er den økonomisk mest holdbare, idet resurserne er sikret i mange år frem.”

Teksten skal være velstruktureret på en måde, der er logisk og overskuelig for læseren.

 

Følg som udgangspunkt den struktur, der er angivet i opgavegrundlaget (redegør, diskutér og konkludér). Læg mærke til, at de tre afsnit har hver deres tekstgenre:

 

  • Redegør = kort resumé af casen.
  • Diskutér = vælg pointer ud fra casen og hold dem op mod hinanden med hensyn til fordele og ulemper.
  • Konkludér = Vælg en løsning og argumentér for, hvorfor netop denne er den bedste.

Hvis du er ordblind

Ordblindhed er ikke nødvendigvis en hindring for optagelse på politiuddannelserne.

 

Når blot du sammen med din ansøgning uploader dokumentation for, at du er ordblind, får du tilbudt 25 procent ekstra tid til optagelsesprøven, hvilket er i overensstemmelse med Dansk Ordblindeforenings anbefalinger.

 

En stor del af politijobbet omfatter skriftlig dokumentation, som senere skal kunne anvendes som bevismateriale i retten. Derfor skal du kunne skrive korrekt og præcist både med og uden hjælpemidler.

Til delprøven skriftlig dansk case kan du bruge de ordblindeværktøjer, som du har på din pc, og under uddannelsen har du værktøjet CD-ORD til rådighed.

Find træning og hjælp på nettet

Du kan nemt søge frem til en lang række grammatiske træningssider på nettet og finde hjælp i følgende litteratur og hjemmesider:

 

  • Grammatikken: Barbara Fischer-Hansen
  • Den gode opgave: Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen
  • Gør teksten klar: Christina Pontoppidan
  • Håndbog i nudansk: Galberg Jacobsen og Stray Jørgensen
  • www.dsn.dk
  • www.sproget.dk

Optagelsesforløb - processen frem til studiestart og aktuelle optagelsesforløb