Spring til hovedindhold

Forslag

Et øje midt i hånden

Maria Meinild, 2021.
4K Video, 28 minutter loop.

For English, please scroll down.

Værket tager udgangspunkt i den dobbeltrolle, som Politiskolen skal forberede sine elever til at navigere i: Som betjent er du en overvågende, disciplinerende grundpille i samfundet - og samtidigt er du selv under konstant bevågenhed.

Videoværket møder man straks, når man ankommer til UCV. Nær receptionens sikkerhedssluser hænger en skærm med overvågningslignende optagelser fra steder i bygningen, som den faste bruger genkender fra sin hverdag - blandt andet fra receptionen, hvor man netop nu står.

 

Værkets videosekvenser vil opleves som næsten-virkelige: De blander velkendte UCV-hverdagsrum med poetiske, fiktive scener.

Dermed gør værket opmærksom på, hvordan virkelighed og illusion er svært gennemskuelige størrelser. Uanset om en situation opleves på gadeplan eller på panoptisk overvågnings-afstand, mangler der altid brikker til det samlede billede, som betjenten må forsøge at danne.

Værket vil i forvekslende grad opleves som del af skolens arkitektur. Videoen vises på en skærm lig dem, UCV bruger til information, og dens scener udspiller sig i brugerens eget hverdagsrum. Samtidigt associerer værkets monitoreringsform til den specialiserede praksis, skolens elever er ved at tilegne sig.

Videoens referencer til UCVs miljø gør, at værket på samme tid henvender sig konkret til UCVs brugere og bryder med deres forventninger. De twistede overvågningsbilleder vækker nysgerrighed, og hvis beskueren tager sig tid, åbner værket døren til en poetisk parallelverden til skolens arkitektur – et fordybelsesrum, der minder om virkelighedens mange usynlige lag og inviterer til relevant refleksion.

 

 

An eye in the middle of the hand

Maria Meinild, 2021.

4K Video, 28 minutes loop.

The work is based on the dual role in which the Police Academy must prepare its students to navigate: As a police officer you are a monitoring, disciplining pillar of society – while constantly being monitored yourself.

You see the video work immediately when you arrive at Uddannelsescenter Vest (UCV). Close to the security gates in the reception, a screen is suspended showcasing surveillance-like recordings from places inside the building that regular users will recognize from their everyday lives – e.g., the reception, where you are standing right now. The video sequences of the work will be experienced as quasi-realistic: They mix familiar UCV everyday rooms with poetic, imaginary scenes.

In this way the work draws attention to the blurred lines between reality and illusion. Regardless of whether a situation is experienced at street level or at a panoptic surveillance distance, there will always be pieces missing in the total picture that the police officer is trying to create.

The work will to a confusing degree be perceived as part of the academy’s architecture. The video is shown on a screen similar to the ones used by UCV for information purposes, and the scenes are centered around the user’s own everyday space. Simultaneously, the monitoring nature of the work associates with the specialized practice that the students are in the process of acquiring.

The video references to the UCV environment mean that the work both addresses the users of the UCV and breaks with expectations. The twisted surveillance photos arouse curiosity and if the observer takes the time, the work becomes a gateway to a poetic parallel world to the academy’s architecture – a room for contemplation that reminds us of the numerous, invisible layers of reality and encourages pertinent reflection.