Spring til hovedindhold

Forslag

Internationalt politiarbejde

Dansk politi samarbejder med en række internationale organisationer.

Internationale organisationer

INTERPOL er den største internationale politiorganisation i verden. Den blev grundlagt i 1923 med henblik på at forhindre og bekæmpe international kriminalitet.

 

INTERPOLs hovedkvarter ligger i Lyon, Frankrig, deres globale center for udvikling ligger i Singapore (IGCI), og dertil kommer seks regionale kontorer og en række forbindelsesofficerer hos strategiske samarbejdspartnere.

 

Hvert af de 192 medlemslande har et nationalt kontor (NCB), der forestår samarbejdet i relation til de nationale myndigheder, andre landes NCB'er og INTERPOLs generalsekretariat.

 

Det danske NCB er beliggende i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

 

Europol er et samarbejde mellem de nationale politimyndigheder i EU, der er oprettet med henblik på at forebygge og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet inden for organiseret kriminalitet og terrorisme.

 

I Europol samarbejder de nationale politimyndigheder ved at:

 

 • udveksle oplysninger om kriminelle
 • arbejde i fælles efterforskningshold i specifikke sager
 • udføre fælles aktioner mod organiseret, internationale kriminelle netværk.

Hvert land har udpeget et antal forbindelsesofficerer, der sidder i hovedkvarteret i Haag. Disse forbindelsesofficerer står i det daglige for udveksling af informationer mellem landenes myndigheder.

 

Europol samarbejder også med lande uden for EU og internationale organisationer. Europol har fx samarbejdsaftaler med Norge, USA og INTERPOL.

 

Danmark trådte ud af politisamarbejdet 1. maj 2017, men har indgået en særaftale, der fortsat giver Danmark adgang til bl.a. Europols database. 

 

Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter varetager kommunikation til og fra Europol.

Hvert fjerde år vedtager EU's medlemslande en række prioriterede indsatsområder i forhold til bekæmpelse af organiseret og grov international kriminalitet. De prioriterede indsatsområder, der også er kendt som EMPACT-prioriteterne, tager udgangspunkt i trusselvurderingen EU-SOCTA, der udarbejdes af EUROPOL i samarbejde med medlemslandene.

 

Prioriterede indsatsområder 2018-2021

 

 • Cybercrime ved bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn på nettet
 • Cybercrime ved bekæmpelse af angreb på informationssystemer
 • Cybercrime ved bekæmpelse af svig i forbindelse med ikke kontante betalingsmidler (kreditkortsvindel)
 • Narkokriminalitet ved bekæmpelse af ulovlig handle med heroin, kokain og cannabis
 • Narkokriminalitet ved bekæmpelse af fremstilling og ulovlig handel med nye psykoaktive stoffer
 • Menneskesmugling
 • Menneskehandel
 • Berigelses kriminalitet begået af omrejsende kriminelle grupperinger
 • Ulovlig handel, distribution samt brug af våben
 • Kriminel finansiering og hvidvask af penge
 • Miljøkriminalitet herunder ulovlig handel med affald og ulovlig handel med vilde dyr og planter
 • Afgifts og momssvig
 • Dokumentfalsk 

 

Der udarbejdes årlige handlingsplaner med henblik på udmøntning af indsatsen inden for de prioriterede indsatsområder. Dansk politi vil i perioden 2018-2021 desuden deltage i en række aktiviteter i forhold til de prioriterede indsatsområder under EMPACT. Arbejdet omkring EMPACT-prioriteterne ledes af medlemslandene, men EUROPOL understøtter arbejdet herunder økonomisk.

Danmark blev tilsluttet Schengen-samarbejdet 25. marts 2001. Rigspolitiet er i henhold til lov nr. 418 af 10. juni 1997 § 2, stk. 2, udpeget som central myndighed efter Schengen-konventionens artikel 108, stk. 1.

 

Dette indebærer bl.a., at Rigspolitiet varetager funktionen som dansk SIRENE-kontor. SIRENE er forkortelse for Supplementary Information REquest at the National Entry.

 

Hvert Schengen-land har et SIRENE-kontor, der blandt andet har til opgave at udveksle supplerende oplysninger til indberetninger i Schengen-informationssystemet (SIS) bl.a. som følge af et hit i SIS.

 

Det danske SIRENE-kontor er organisatorisk og fysisk placeret sammen med INTERPOLs og Europols nationale enheder i Rigspolitiet.

 

Særligt vedrørende oplysninger i Schengen-Informationssystemet (SIS)

SIS er et IT-system, der er etableret som en foranstaltning ved afskaffelsen af den interne grænsekontrol. SIS har til formål at sikre et højt sikkerhedsniveau inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union, herunder opretholdelse af den offentlige sikkerhed og den offentlige orden samt beskyttelse af sikkerheden på medlemsstaternes område.

 

SIS indeholder oplysninger om personer, der enten begæres anholdt, er savnede, eftersøges for at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning, eftersøges med henblik på diskret eller målrettet kontrol eller er tredjelandsstatsborgere, der nægtes indrejse eller ophold i Schengenområdet. SIS indeholder også oplysninger om genstande, som fx køretøjer, rejsedokumenter eller industriudstyr, der skal beslaglægges.

 

Hvis du bliver registreret i SIS, har du visse rettigheder. Du har som udgangspunkt ret til information om, hvorvidt der er indberettet oplysninger om dig til SIS og ret til indsigt i eventuelt indberettede oplysninger om dig selv. Du har desuden ret til at få ukorrekte oplysninger rettet og ulovligt registrerede oplysninger slettet.

 

Dine rettigheder fremgår af SIS II-forordningen og af Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du udfylde en af følgende blanketter:

Anmodning om indsigt i oplysninger der behandles om dig i SIS

Anmodning om ændring eller sletning af oplysninger der behandles om dig i SIS

Udfyldte blanketter kan sendes til:

Rigspolitiet
Politiområdet, NEC 
Polititorvet 14
1780 København V
Att.: SIRENE-kontoret 
E-mail: nec@politi.dk

Yderligere oplysninger om Schengen-samarbejdet SIS kan findes på Datatilsynets hjemmeside.

 

Hvis du vil klage over politiets behandling af personoplysninger om dig, kan henvendelse rettes til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Politisamarbejdet mellem de nordiske lande er suppleret af en ordning, hvorefter de nordiske lande har udstationeret politi- og toldembedsmænd som forbindelsesofficerer til en række lande, hvor der skønnes at være særligt behov for direkte forbindelser til vedkommende landes retshåndhævende myndigheder.

 

Forbindelsesofficererne virker fælles for de nordiske lande, uanset hvilket land der har udsendt den pågældende politi- eller toldembedsmand.  Forbindelsesofficersordningen angik oprindeligt alene narkotikakriminalitet, men har siden 1996 været udvidet til en generalistordning vedrørende alle former for kriminalitet af grænseoverskridende karakter.

 

Forbindelsesofficererne kommunikerer via de nationale centrale enheder, hvilket for Danmarks vedkommende vil sige Rigspolitiets Kommunikationscenter. Der er aktuelt udsendt 33 nordiske forbindelsesofficerer til 17 lande. Flere af forbindelsesofficererne er sideakkrediteret til myndighederne i nabolande m.v.

Samarbejdet Task Force on Organised Crime in the Baltic Sea Region blev etableret i 1996 på baggrund af en beslutning truffet på et møde mellem stats- og regeringscheferne i Østersøregionen.

 

I samarbejdet deltager Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen, Rusland, Sverige og Tyskland.

 

Formålet med samarbejdet er at fremme et operativt samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder i de deltagende lande. Det gælder særligt bekæmpelse af organiseret kriminalitet gennem styrkelse af udveksling af informationer og erfaring og gennem uddannelse.

 

Med henblik på at nå dette mål gennemføres bl.a. et betydeligt antal fælles operationer på bi- og multilateralt niveau.

Nationalt Efterforskningscenter (NEC) i Politiafdelingen under Rigspolitiet er dansk politis kontaktpunkt for udenlandske forbindelsesofficerers politimæssige samarbejde med danske myndigheder.

 

Som nationalt dansk kontaktpunkt er NEC således koordinator for de udenlandske forbindelsesofficerers opgaver og virke i Danmark, idet de ikke selvstændigt må foretage efterforskning her i landet.

 

Formål med samarbejdet

Samarbejdet mellem udenlandske forbindelsesofficerer og Rigspolitiet er typisk baseret på informationsudveksling med henblik på fælles indsats overfor den grænseoverskridende, internationale, organiserede kriminalitet.

 

Særligt med de svenske forbindelsesofficerer er der et tæt samarbejde på grund af den geografiske nærhed og på grund af broforbindelsen til Sverige, som bruges som smuglerrute til Sverige af narkotika, kontrabande mv.

 

Samarbejdspartnere

Følgende lande har forbindelsesofficerer stationeret I Danmark:

 

 • Frankrig
 • Japan
 • Kina
 • Sverige (told og politi)
 • Tyrkiet
 • USA (DEA, FBI, Homeland Security)

 

Foruden ovennævnte forbindelsesofficerer har følgende lande forbindelsesofficerer tilknyttet Danmark:

 

 • Australien stationeret i Haag
 • Canada stationeret i London
 • Israel stationeret i Berlin
 • Tyskland stationeret i Stockholm 

 

Gennem mange år er der desuden opbygget et tæt samarbejde med DEA og FBI, som arbejder fra den amerikanske ambassade i København.

 

Sådan foregår det

Forbindelsesofficeren fra Sverige har kontor hos Rigspolitiet og samarbejdet med NEC's medarbejdere er sagsrelateret. NEC afholder derudover regelmæssige møder med de forskellige forbindelsesofficerer, og der afholdes mindst ét årligt fællesmøde for alle forbindelsesofficerer, der er tilknyttet Danmark.