Spring til hovedindhold

Forslag

Operativt Dansk Informations- og efterretnings Netværk (ODIN)

Et samarbejde mellem offentlige myndigheder og private aktører omfattet af hvidvaskloven, som forebygger og bekæmper alvorlig og kompleks hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb.

Om ODIN

Operativt Dansk Informations- og efterretnings Netværk (ODIN) er et samarbejde mellem en række offentlige myndigheder og private aktører omfattet af hvidvaskloven, som skal forebygge og bekæmpe alvorlig og kompleks hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb. Der er tale om et offentligt-privat partnerskab, der er lovfæstet i retsplejelovens § 110 b og giver medlemmerne mulighed for i fortrolighed at dele oplysninger om personer, virksomheder og mulige kriminelle forhold.

 

National enhed for Særlig Kriminalitet er ansvarlig for ODIN og varetager ODIN-sekretariatet samt er formand for styregruppen, der også består af Hvidvasksekretariatet, PET, Skattestyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp og Nykredit.
ODIN består af en række faste medlemmer, samt et antal medlemmer der deltager efter konkret behov og formål.

ODIN består blandt andet af National enhed for Særlig Kriminalitet, herunder Hvidvasksekretariatet samt Politiets Efterretningstjeneste, Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Spillemyndigheden, Advokatrådet, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen samt en række private finansielle institutter.

Sekretariatet kan invitere andre underretningspligtige virksomheder og enkeltpersoner til at deltage i møderne og belyse et givent emne, hvis det vurderes relevant.
Den økonomiske og organiserede kriminalitet bliver stadig mere global, digital og kompleks, og det kræver derfor nye værktøjer, hvis myndighederne og de underretningspligtige skal følge med udviklingen. Et af de værktøjer er ODIN-samarbejdet, hvor myndigheder kan drage fordel af den førstehåndsviden, som eksempelvis de finansielle institutter har om særligt hvidvask. Derudover kan de underretningspligtige virksomheder drage fordel af myndighedernes feedback på bl.a. underretninger, hvilket kan bidrage til at styrke virksomhedernes indsats over for hvidvask og terrorfinansiering.

Det operative samarbejde forventes at kunne nedbringe den tid, det tager for politiet at danne det fornødne finansielle overblik over mistænkelige aktiviteter og aktører. Efterretningerne, der deles i samarbejdet, kan medvirke til at opdage, standse og strafforfølge igangværende kriminelle aktiviteter, hvilket også medfører større sandsynlighed for beslaglæggelse af værdier og optrevling af kriminelle netværk.

ODIN udarbejder såkaldte notifikationer, der indeholder relevant forebyggende viden om tendenser inden for hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb, som videregives til banker og finansieringsselskaber, men også til andre relevante modtagere som eksempelvis ejendomsmæglere, revisorer, advokater og andre rådgivere.

Medlemmerne af ODIN mødes månedligt og gennemgår aktuelle tendenser og konkrete operative sager inden for hvidvask, terrorfinansiering eller fjernovergreb.

 

Sekretariatet sørger på den baggrund for afrapportering til de underretningspligtige aktører samt til relevante myndigheder og fora, herunder Hvidvaskforum+ vedrørende eksempelvis uhensigtsmæssigheder, policybehov, lovgivningsproblematikker og datadelingsbehov.

 

Relevante øvrige aktører kan inviteres til deltagelse i møder, ligesom der nedsættes arbejdsgrupper med hyppigere mødefrekvens, når det er hensigtsmæssigt.

 

Sekretariatet kan også samle medlemmerne med meget kort varsel, hvis der opstår en særlig kritisk situation, hvor udvekslingen af informationer om hvidvask, terrorfinansiering eller fjernovergreb, vurderes at kunne bidrage til håndteringen af situationen.