Spring til hovedindhold

Forslag

Indrejse i konfliktområder

Søg om tilladelse til indrejse og ophold i konfliktområder.

Regeringen kan indføre indrejseforbud i væbnede konfliktområder. Regeringen har udpeget de områder, som er omfattet af forbuddet, men forholdene kan hurtigt ændre sig.

Udfyld, udskriv, underskriv og indgiv din ansøgning til tilladelseskontoret i den relevante politikreds via e-mail (vedhæft ansøgningen i PDF), alm. post eller ved personlig henvendelse.

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger

Indtil da anbefaler vi, at du anvender løsningen fra en computer.
Værd at vide

De forbudsramte områder udgør:

 

  • Idlib-provinsen og Dayr Az Zawr-provinsen i Syrien

De tidligere forbudsramte områder, hvor der fremover ikke vil være indrejse- og opholdsforbud:

  • Al-Bab-distriktet i Aleppo-provinsen, al-Thawrah-distriktet og al-Raqqa-distriktet i Raqqa-provinsen i Syrien.
  • Mosul-distriktet i Ninewa-provinsen i Irak

Se også områderne i bekendtgørelsen om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder.

 

Forbuddet omfatter både danske statsborgere (uanset om de har bopæl i Danmark eller ikke) og udlændinge, hvis de har bopæl i Danmark.

 

Det er lovligt at indrejse og opholde sig i et udpeget forbudsområde, hvis politiet har givet tilladelse hertil. For at opnå en tilladelse, skal formålet med indrejsen og opholdet være anerkendelsesværdigt.

 

Et anerkendelsesværdigt formål er som udgangspunkt et formål, der ikke har med den væbnede konflikt at gøre, og som må anses for rimeligt på trods af den igangværende væbnede konflikt.

Ved ansøgning om tilladelse til indrejse og ophold i et forbudsområde skal du benytte et særligt ansøgningsskema.

 

En tilladelse kan omfatte enkeltpersoner (individuel tilladelse) eller en gruppe af personer, der er tilknyttet en bestemt virksomhed eller organisation (kollektiv tilladelse).

 

De nærmere krav til ansøgningen fremgår af ansøgningsskemaerne, som skal udfyldes, udskrives, underskrives og indgives til den politikreds, hvor du bor.

 

 

Ansøgning om individuel tilladelse første gang skal være modtaget hos politiet senest 20 arbejdsdage (fem arbejdsdage per uge) før den planlagte indrejse.
Ansøgning om kollektiv tilladelse (første gang) skal være modtaget hos politiet senest 10 arbejdsdage (fem arbejdsdage per uge) før den planlagte indrejse.

Hvis du er indrejst og opholder dig i et område, inden området blev udpeget som forbudsområde, og som derfor først efter indrejsen bliver omfattet af forbuddet, skal du snarest – og senest 10 dage (fem arbejdsdage per uge) efter forbuddet mod indrejse i det nye område træder i kraft – ansøge om tilladelse til ophold i området.

 

Snarest betyder, at ansøgning skal indgives umiddelbart efter, at du må forventes at blive bekendt med, at opholdet kræver tilladelse.

 

Hvis ansøgningen er indgivet rettidigt, kan du lovligt opholde sig i forbudsområdet, mens ansøgningen behandles. Hvis ansøgningen ikke er indgivet rettidigt, vil fortsat ophold kunne medføre straf.

Ansøgning om forlængelse af en tilladelse på det hidtidige grundlag (dvs. uændret forbudsområde og formål) skal være modtaget hos politiet senest 20 arbejdsdage (fem arbejdsdage per uge), før den oprindelige tilladelse udløber.

 

Det gælder både individuelle og kollektive tilladelser.

Hvis formålet med opholdet ændrer sig, herunder fx ændret beskæftigelse, hvis formålet med tilladelsen er erhvervsmæssig, efter der er udstedt en tilladelse til indrejse og ophold i et forbudsområde, skal du indgive en ny ansøgning i henhold til reglerne for førstegangstilladelse.

 

Se ovenfor om førstegangstilladelser. Det gælder både individuelle og kollektive tilladelser.

Når justitsministeren udpeger et nyt område, der kræver tilladelse til indrejse og ophold, vil det nye område tidligst kunne træde i kraft med tre døgns varsel. Varslet bør dog almindeligvis være mindst 7-10 dage.

 

Ændringer i de områder, der kræver tilladelse, sker ved ændring af bekendtgørelsen. Når der sker en ændring vil den blive offentliggjort på Justitsministeriets hjemmeside.

Hvis du ønsker at indrejse og opholde dig i områder, hvor der pågår væbnede konflikter, er du forpligtet til at holde øje med, om området udpeges som et forbudsområde, der kræver tilladelse til indrejse og ophold.

 

Det gælder både inden indrejse i området og efter påbegyndelse af ophold i området.

Personer i offentlig tjeneste og hverv er undtaget fra kravet om tilladelse. Personer, der skal på tjenesterejse for en dansk, international eller udenlandsk offentlig myndighed, skal derfor ikke søge tilladelse.

 

Personer under 15 år er omfattet af kravet om tilladelse til indrejse og ophold i et forbudsområde. Det gælder også, selv om den mindreårige person ikke kan straffes for overtrædelse af bestemmelsen.

Politiets afgørelser om tilladelse til eller afslag på indrejse og ophold i et forbudsområde vil som udgangspunkt blive fremsendt til dig via Offentlig Digital Post (e-Boks).

 

Hvis der er opnået fritagelse for obligatorisk tilslutning til Offentlig Digital Post, skal du ved ansøgningen anføre kontaktoplysninger.

Du kan klage over politiets afgørelse til Rigspolitiet. En eventuel klage skal sendes til den politikreds, som har afgjort ansøgningen. Politikredsen videresender klagen til Rigspolitiet.

 

Klagen har ikke opsættende virkning, og et fortsat ophold eller indrejse i området vil derfor være ulovligt og kan medføre straf.

 

Rigspolitiets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder § 9, stk. 2 .

Hvis du indrejser og opholder dig i et område, hvor du skulle have haft en tilladelse, kan du straffes med bøde eller fængsel i indtil seks år.