Spring til hovedindhold

Forslag

Risikovirksomheder

En risikovirksomhed er en virksomhed, hvor der anvendes eller opbevares farlige stoffer over en vis mængde.

Blå blink

Foto: Rigspolitiet

Hvad er en risikovirksomhed?

 Jf. risikobekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016  er en risikovirksomhed hele det område, som er under den driftsansvarliges kontrol, og hvor farlige stoffer er til stede i et eller flere anlæg, herunder de fælles eller tilknyttede infrastruktur- og serviceanlæg eller aktiviteter. 

Risikovirksomheder er enten kolonne 2-virksomheder eller kolonne 3-virksomheder.

Kolonne 3-virksomhed: Der er tale om en virksomhed, som håndterer eller er lager for et eller flere af de farlige stoffer eller kategorier af stoffer, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1. del 1 eller 2, kolonne 3.

Kolonne 2-virksomhed: Der er tale om en virksomhed, som håndterer eller er lager for en mindre mængder af de farlige stoffer eller kategorier af stoffer, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1. del 1 eller 2. kolonne 2.

 

Hvad er myndighedernes forpligtelser i forhold til risikovirksomheder? 

Risikomyndighederne behandler inden for hver deres område de oplysninger, som risikovirksomheder indsender efter  denne bekendtgørelse. Om nødvendigt indhenter risikomyndighederne  yderligere  oplysninger hos virksomheden efter  indbyrdes koordinering.

Inden for en rimelig frist efter at have modtaget oplysninger fra virksomheden meddeler  hver  risikomyndighed sin  konklusion eller afgørelse til virksomheden efter reglerne i den lovgivning, som den  pågældende myndighed admini-strerer. Risikomyndighederne fastsætter i den forbindelse  om  nødvendigt  vilkår  om  eller  giver  påbud  om  forholdsregler vedrørende sikkerheden, som virksomheden skal træffe.

 

Du kan få adgang til risikobekendtgørelsen samt informationer om virksomhederne i skemaet nedenfor. Oversigten vil kontinuerligt blive opdateret.
 
Læs mere om politiets og kommunernes forpligtelser
For hver kolonne 3-virksomhed udarbejder politiet og kommunalbestyrelsen en ekstern beredskabsplan med de oplysninger, som er angivet i risikobekendtgørelsens bilag 5, del 2. Den eksterne beredskabsplan har til formål at beskytte menneskers sundhed, miljøet og ejendomme i tilfælde af større uheld, samt at begrænse og genoprette skader som følge af sådanne uheld. 

Politiet har ansvar for de dele af planen, der vedrører koordinering af den samlede indsats, herunder i fornødent omfang at sørge for varsling, afspærring, evakuering, bevogtning og andre nødvendige foranstaltninger.
For hver kolonne 3-virksomhed udarbejder politiet og kommunalbestyrelsen en ekstern beredskabsplan med de oplysninger, som er angivet i risikobekendtgørelsens bilag 5, del 2. Den eksterne beredskabsplan har til formål at beskytte menneskers sundhed, miljøet og ejendomme i tilfælde af større uheld, samt at begrænse og genoprette skader som følge af sådanne uheld.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for de dele af planen, der vedrører den tekniske ledelse af indsatsen, herunder for at yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet i tilfælde af et større uheld på virksomheden.