Spring til hovedindhold

Forslag

Politi og anklagemyndighed

Politiet og anklagemyndigheden hører under justitsministerens ansvars­område.

Politiet i Danmark, på Færøerne og i Grønland udgør et fælles korps, di­rekte ansat i staten. Justitsministeren er politiets øver­ste chef og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen, og politidirektørerne. Folketinget vedtager lovene og sætter rammerne for politiets arbejde. 

 

Rigspolitiet

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Rigspolitiets opgave er at sætte retningen for hele politiet, dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan.

 

Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder. De fire hovedområder er Politiområdet, Koncernøkonomi- og service, Koncern IT og Koncern HR. Herudover hører Koncernkommunikation, Koncernledelsessekretariatet, Tilsyn og Revision, Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat og Politiets Efterretningstjeneste (PET) under Rigspolitiet. 

 

Anklagemyndigheden

Anklagemyndigheden er underlagt Justitsministeren, der fører tilsyn med de offentlige anklagere. Anklagemyndighedens organisation består af Rigsadvokaten, tre statsadvokaturer med tilhørende politikredse og to politikredse for henholdsvis Grønland og Færøerne.

 

Politikredse

Danmark er inddelt i 14 politikredse inkl. Færøernes Politi og Grøn­lands Politi. Samtlige politikredse har døgnbe­tjente politistationer (hovedstationer) og understationer, hvor nogle kun er åbne i dagtimerne. I mindre tæt befolkede landområder er der desuden landbetjente.

 

National enhed for Særlig Kriminalitet

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) ledes af politidirektør Lasse Boje og forestår efterforskning og strafforfølgning i egne sager, ligesom NSK understøtter politikredsenes arbejde, herunder med kriminaltekniske ydelser, der skal bidrage til effektiv efterforskning og strafforfølgning i hele politiet og anklagemyndigheden.