Spring til hovedindhold

Forslag

Fyns Politi

Nyhed

1. februar 2019

Indførelse af skærpet strafzone i Vollsmose

Fyns Politi meddeler, at der oprettes skærpet strafzone i dele af Vollsmose i Odense gældende fra fredag den 1. februar 2019 klokken 18.00 til onsdag den 6. februar 2019 klokken 12.00. Formålet er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed genskabe trygheden i området.

Strafzone Vollsmose

Den skærpede strafzone oprettes efter to skudepisoder i Vollsmose. Den første fandt sted torsdag den 24. januar, og den anden fandt sted tirsdag den 29. januar. Ingen mennesker blev ramt, men politiet har i begge tilfælde fundet spor, der godtgør, at der faktisk blev afgivet skud. 
Politiet mener fortsat, at der er tale om et internt opgør mellem lokale grupperinger i området. 

Oprettelsen af den skærpede strafzone betyder, at straffen for visse former for utryghedsskabende kriminalitet begået i strafzonen stiger til det dobbelte i forhold til gældende praksis. 

"Det er politiets vurdering, at der i øjeblikket er et kriminalitetsbillede i Vollsmose, som skaber en forståelig utryghed for de mange lovlydige beboere i området. Som politimyndighed er det en af vores allervigtigste opgaver at sikre ro, orden, sikkerhed og tryghed for borgerne. Derfor indfører vi nu en skærpet strafzone," siger politiinspektør Johnny Schou fra Fyns Politi.

 

Betingelser for at udpege en skærpet strafzone

For at kunne indføre en skærpet strafzone skal politiet vurdere, at der er tale om et ekstraordinært kriminalitetsbillede i det pågældende område, og at dette i væsentlig grad medvirker til at skabe utryghed for personer, der bor eller færdes i området. Der skal altså være tale om en situation ud over det sædvanlige i forhold til det kriminalitetsbillede, der ellers er i det pågældende område samt sammenlignelige områder. 
Politiet skal også vurdere, om etableringen af en skærpet strafzone vil medvirke til at forebygge strafbare handlinger i området – og dermed genskabe trygheden for beboere og andre, der færdes i området.

”Det er første gang, en politikreds indfører en skærpet strafzone, og derfor har vi selvfølgelig foretaget en meget nøje vurdering af, om betingelserne for en skærpet strafzone er opfyldt. Vi tror på, at risikoen for at få forhøjet straffen ind til det dobbelte vil få det kriminelle miljø til at forstå, at politiet er parat til at tage alle de midler, vi har til rådighed, i anvendelse for at få bragt de kriminelle handlinger til ophør. Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at genskabe trygheden for borgerne,” siger Johnny Schou.  

 

Læs politidirektørens afgørelse om indførelse af skærpet strafzone

 

Den geografiske afgrænsning af den indførte skærpede strafzone er:

Mod syd-øst: Fra krydset Åsumvej – Vollsmose Allé langs Vollsmose Allés østlige side inkl. kørebaner og cykel/gangsti op til

Mod nord-øst: Den nordlige side af indkørslen til Hybenhaven, hvor den følger den nordlige side af  stien, der deler Birkeparken og Hybenhaven hen til

Mod nord-vest: Den vestlige side af Vollsmosestien, som løber langs Birkeparken, Bøgeparken og Egeparken mod syd, til den når stien, der løber langs Lærkeparken, hvor den følger Lærkeparken mod øst, til den når den vestlige side af stien, der løber mod syd mellem Lærkeparken og Fyrreparken, til den når ned til den nordlige side af Åsumvej

Mod syd-vest: Den nordlige side af Åsumvej indtil den vestlige side af indkørslen til Fyrreparken, hvor den går mod syd, til den når den sydlige side af Åsumvej inkl. kørebaner og cykel/gangsti, til den når den sydøstlige del af krydset Åsumvej – Vollsmose Allé.

Den skærpede strafzone udløber som nævnt den 6. februar 2019 kl. 12.00. Der vil være mulighed for forlængelse. Den skærpede strafzone gælder alle periodens dage og 24 timer i døgnet.

Visitationszonen i Vollsmose og dele af Odense, som blev indført den 25. januar 2019, er fortsat gældende, og kan forlænges, hvis politidirektøren vurderer, at det er nødvendigt.

 

Lovgivning i forbindelse med oprettelse af skærpet strafzone:

 

Politiloven §6 a 

Politiet kan for en nærmere bestemt tidsperiode udpege et afgrænset geografisk område (skærpet straf-zone), hvor straffelovens § 81 c finder anvendelse.
  
Stk. 2. Udpegning af en skærpet straf-zone efter stk. 1 kan ske, hvis et ekstraordinært kriminalitetsbillede i det pågældende område i væsentlig grad er egnet til at skabe utryghed for personer, der bor eller færdes i området, og udpegning af en skærpet straf-zone vurderes at være et egnet redskab til at genskabe trygheden i området.
  
Stk. 3. En beslutning som nævnt i stk. 1 træffes af politidirektøren eller den, som denne bemyndiger hertil. Beslutningen skal offentliggøres og indeholde en begrundelse og en angivelse af det afgrænsede geografiske område og tidsrum, som beslutningen gælder for.

 

Straffeloven §81 c:

Den straf, der er foreskrevet i denne lovs §§ 119, 123, 132 a, 132 b, 134 a og 181, § 244, stk. 1, § 244, stk. 1, jfr. § 247, § 245, § 245, jfr. § 247, § 266, § 285, stk. 1, jfr. §§ 276, 276 a og 281, § 286, stk. 1, jfr. §§ 276, 276 a og 281, § 287, stk. 1, jfr. §§ 276, 276 a og 281 og §§ 288, 291, 293 og 293 a eller i lovgivningen om euforiserende stoffer, lovgivningen om våben og eksplosivstoffer eller lovgivningen om knive og blankvåben, kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen er begået inden for en skærpet strafzone udpeget i medfør af § 6 a i lov om politiets virksomhed.
  Stk. 2. Ved fastsættelse af straf for lovovertrædelser, som ikke er omfattet af stk. 1, skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen er begået i en skærpet straf-zone udpeget i medfør af § 6 a i lov om politiets virksomhed og er egnet til at skabe utryghed i denne zone.

Pressekontakt

Charlotte Nyborg
E-mail: cny001@politi.dk

 

Læs mere om pressekontakt

Flere nyheder

16. september 2019

Fyns Politi

Øvelse: Nyborg Fjord bliver ramt af forurening fra skibskollision

En skibskollision med efterfølgende udslip og miljøforurening er scenariet, når der tirsdag og onsdag den 17. og 18. september afvikles havmiljøøvelse i Nyborg Fjord.

12. september 2019

Fyns Politi

Fyns Politi slår igen til mod hashsalget i Svendborg

Fyns Politi har i formiddags den 12. september 2019 ransaget flere adresser i Svendborg på grund af mistanke om hashsalg. Foreløbig en person er anholdt og sigtet i sagen.

12. september 2019

Fyns Politi

Aflysning af efterlysning

Fyns Politi efterlyste tidligere i dag to personer med billede i forbindelse med en sag om hærværk i Svendborg. Vi har nu haft kontakt til de to mænd, og de er således ikke efterlyste længere.

Afvis cookies