Spring til hovedindhold

Forslag

Fyns Politi

Nyhed

25. juni 2020 17:33

Fyns Politi indfører skærpet strafzone i Vollsmose

Fyns Politi meddeler, at der oprettes skærpet strafzone i dele af Vollsmose i Odense gældende fra torsdag den 25. juni klokken 20:00 til torsdag den 2. juli 2020 klokken 15:00.
Formålet med den skærpede strafzone er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger, og dermed genskabe trygheden i området.

Den skærpede strafzone oprettes på baggrund af flere skudepisoder i Vollsmose. 
Den første fandt sted onsdag den 17. juni 2020. Her blev ingen ramt. I går onsdag den 24. juni blev der så afgivet skud igen. Denne gang blev to personer ramt. Den ene afgik kort efter ved døden. Den anden er indlagt på sygehuset – hans tilstand betegnes som stabil. Også en hund døde, efter at være blev et ramt af skud.
Politiet mener, at begge skudepisoder har relation til det, politiet nu vurderer til at være en igangværende konflikt mellem grupperinger i Vollsmose og Korsløkke. Politiet efterforsker fortsat relationerne mellem de to, der blev skudt, og de grupperinger, der er i konflikt.
Der blev natten til torsdag foretaget en anholdelse i sagen. Den anholdte person er løsladt igen. 

 

Forhøjelse af straf

Oprettelsen af den skærpede strafzone betyder, at straffen for visse former for utryghedsskabende kriminalitet begået i strafzonen kan forhøjes med op til den dobbelte i forhold til gældende praksis. 

” Det er nu anden gang i løbet af kort tid, der bliver afgivet skud i området. Borgerne tryghed og sikkerhed er helt afgørende for os. Vi kan ikke, og vi vil ikke acceptere, at der bliver anvendt skydevåben. Vi indførte derfor visitationszone torsdag i sidste uge. Alligevel skete det så igen i nat og denne gang med fatale følger – en mand mistede livet og en anden mand blev såret. Derfor har jeg nu besluttet at indføre skærpet strafzone, så vi kan få genskabt trygheden og sikkerheden for de mange fredelige mennesker, der bor og arbejder i området”, siger politidirektør Arne Gram.

 

Betingelserne oprettelse af skærpet strafzone

For at kunne indføre en skærpet strafzone skal politiet vurdere, at der er tale om et ekstraordinært kriminalitetsbillede i det pågældende område, og at dette i væsentlig grad medvirker til at skabe utryghed for personer, der bor eller færdes i området. Der skal altså være tale om en situation ud over det sædvanlige i forhold til det kriminalitetsbillede, der ellers er i det pågældende område og i sammenlignelige områder. 
Politiet skal også vurdere, om etableringen af en skærpet strafzone vil medvirke til at forebygge strafbare handlinger i området – og dermed genskabe trygheden for beboere og andre, der færdes i området.

”I det område, hvor den skærpede strafzone gælder, er der nu risiko for at få forhøjet straffen for kriminelle handlinger op til den dobbelte. Dermed sender vi et klart og tydeligt signal til det kriminelle miljø om, at politiet er parat til at tage alle midler, vi har til rådighed, i brug for at få bragt de kriminelle handlinger til ophør. Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at genskabe trygheden for borgerne”, siger Arne Gram.

 

Den geografiske afgrænsning af den indførte skærpede strafzone er:

Mod øst: Fra det sydøstlige hjørne af krydset Åsumvej/Vollsmose Allé langs Vollsmose Allés østlige side inkl. kørebaner og cykel/gangsti op til stien, der deler Hybenhaven og Birkeparken og afgrænser Birkeparken i nordlig retning (på kortet navngivet ”Birke-parken Nord”). 

Mod Nord: Den nordlige side af stien, der deler Birkeparken og Hybenhavn (på kortet navngivet ”Birkeparken Nord”) til stien, der løber nord-syd og afgrænser det grønne areal bag Birkeparken, Bøgeparken og Egeparken mod vest (på kortet navngivet ”Nordre parkvej”). 

Mod Vest: Vestlige side af stien, der løber i sydlig retning og afgrænser det grønne areal bag Birkeparken, Bøgeparken og Egeparken (på kortet navngivet som ”Nordre Parkvej” og ”Søndre Parkvej”) til den møder den sti nord for Lærkeparken, som på kortet er navngivet ”Åsum Tværsti”. 

Mod Syd-vest: Nordlig side af stien nord for Lærkeparken (på kortet navngivet ”Åsum Tværsti”) samt vestlig side af sti vest for Lærkeparken på kortet navngivet som ”Sti Lærkeparken Vest” fortsættende i en lige linje til Åsumvejs sydlige side. 

Mod Syd: Langs Åsumvejs sydlige side inkl. kørebaner og cykel/gangsti frem til det sydøstlige hjørne af krydset Åsumvej/Vollsmose Allé.

Den skærpede strafzone udløber som nævnt den 2. juli 2020 klokken 15:00. Der vil være mulighed for forlængelse. Den skærpede strafzone gælder alle periodens dage og 24 timer i døgnet.

Visitationszonen i Vollsmose og dele af Odense, som blev indført den 18. juni 2020, er fortsat gældende og kan ligeledes forlænges, hvis politidirektøren vurderer, at det er nødvendigt.

 

Lovgivning i forbindelse med oprettelse af skærpet strafzone:


Politilovens § 6 a 

Politiet kan for en nærmere bestemt tidsperiode udpege et afgrænset geografisk område (skærpet straf-zone), hvor straffelovens § 81 c finder anvendelse.

Stk. 2. Udpegning af en skærpet straf-zone efter stk. 1 kan ske, hvis et ekstraordinært kriminalitetsbillede i det pågældende område i væsentlig grad er egnet til at skabe utryghed for personer, der bor eller færdes i området, og udpegning af en skærpet straf-zone vurderes at være et egnet redskab til at genskabe trygheden i området.

Stk. 3. En beslutning som nævnt i stk. 1 træffes af politidirektøren eller den, som denne bemyndiger hertil. Beslutningen skal offentliggøres og indeholde en begrundelse og en angivelse af det afgrænsede geografiske område og tidsrum, som beslutningen gælder for.

Straffelovens § 81 c 

Den straf, der er foreskrevet i denne lovs §§ 119, 123, 132 a, 132 b, 134 a og 181, § 244, stk. 1, § 244, stk. 1, jf. § 247, § 245, § 245, jf. § 247, § 266, § 285, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a og 281, § 286, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a og 281, § 287, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a og 281, og §§ 288, 291, 293 og 293 a eller i lovgivningen om euforiserende stoffer, lovgivningen om våben og eksplosivstoffer eller lovgivningen om knive og blankvåben, kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen er begået inden for en skærpet straf-zone udpeget i medfør af § 6 a i lov om politiets virksomhed. 

Stk. 2. Ved fastsættelse af straf for lovovertrædelser, som ikke er omfattet af stk. 1, skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen er begået i en skærpet straf-zone udpeget i medfør af § 6 a i lov om politiets virksomhed og er egnet til at skabe utryghed i denne zone. 

 

Se kort over skærpet strafzone

Se afgørelse om skærpet strafzone

 

Pressekontakt 

Kommunikationsrådgiver Sunniva Pedersen-Reng
Kommunikationsrådgiver Mads Boel
Pressetelefon: 9135 7902
E-mail: fyn-kommunikation@politi.dk

 

Læs mere om pressekontakt

30. november 2023

Fyns Politi

Fyns Politi forlænger lukningen af to rockerklubhuse

Fyns Politi forlænger lukningen af to rockerklubhuse i henholdsvis Odense og Nyborg. Opholdsforbuddet gælder frem til den 14. december 2023, kl. 18.00.

30. november 2023

Fyns Politi

To personer fremstilles i grundlovsforhør for kvalificeret dokumentfalsk i forbindelse med indfødsretsprøver

Fyns Politi anholdt 10 personer i en aktion onsdag den 29. november 2023. Aktionen fandt sted på flere adresser, og Fyns Politi mistænker, at der er tale om organiseret svindel i forbindelse med indfødsretsprøver.

28. november 2023

Fyns Politi

Fyns Politi søger vidner til brand i Højby

Torsdag den 16. november omkring kl 21.30 opstod der brand i festlokalerne i Babylon Huset i Højby, syd for Odense. Ved branden skete der omfattende skader indvendigt i bygningen. Ingen personer eller dyr kom til skade i forbindelse med branden.