Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld hadforbrydelser

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, som du mener kan have baggrund i fx din religion, etnicitet, handicap eller seksuelle orientering, kan der være tale om en hadforbrydelse. Det er vigtigt, at du anmelder det til politiet.

Hvis du har været udsat for en hadforbrydelse, kan det måske virke uoverskueligt og hårdt at skulle gennem en politiundersøgelse og en mulig retssag. I politiet har vi forståelse for, at det under tiden kan være en følelsesmæssig krævende proces at anmelde, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig.

 

Det er vigtigt, at du anmelder forbrydelsen så hurtigt som muligt efter, at den er begået. Det er en god idé at notere det ned, du har oplevet, lige efter det er sket, fx hvad der blev sagt eller gjort og en beskrivelse af gerningsmanden.

 

Hadforbrydelser kan ikke anmeldes her på hjemmesiden. Du kan anmelde forbrydelsen telefonisk, skriftligt (også via e-mail) eller ved at møde personligt op på en politistation.

Værd at vide om hadforbrydelser

En hadforbrydelse eller 'hate crime' er en forbrydelse, der er motiveret af had over for den gruppe, som ofret tilhører eller antages at tilhøre. En hadforbrydelse kan fx være et overfald med et racistisk motiv eller være begrundet i ofrets (formodede) seksuelle orientering. Der kan også være tale om en udtalelse, der går på, at en bestemt gruppe generelt mangler værdi som mennesker, fx ved at ligestille disse med dyr og sygdomme.

 

I straffelovens forstand er det en strafskærpende omstændighed, hvis en handling har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering e.l. (straffelovens § 81, nr. 6). Derudover er visse udtalelser, hvorved en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges pga. race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, særskilt kriminaliseret i den såkaldte racismeparagraf (straffelovens § 266 b).

 

Hvis der forskelsbehandles på bagrund af din etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering e.l., kan der være tale om overtrædelse af loven om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. (racediskriminationsloven). Det vil fx være tilfældet, hvis du nægtes adgang til et diskotek pga. din etniske oprindelse, tro e.l.

 

Her er tre eksempler på sager, hvor personer er blevet dømt for at have begået en hadforbrydelse:

 

Eksempel 1

En gerningsperson havde spyttet og slået en homoseksuel mand i ansigtet med et knytnæveslag efter, at gerningspersonen havde set manden få et kys på kinden af sin mandlige kæreste. Gerningspersonen havde flere gange sagt "disgusting", og der havde ikke forinden episoden været nogen kontakt mellem gerningspersonen og manden. Den dømte blev straffet med 80 dages fængsel for vold under henvisning til strafskærpelsen i straffelovens § 81, nr. 6.

 

Eksempel 2

Gerningspersonen havde på offentlig gade råbt til en tilfældig kvinde af anden etnisk herkomst end dansk: "Rejs hjem, hvor du kommer fra. Unge indvandrere voldtager og voldtager." Gerningspersonen blev idømt 20 dagbøder á 100 kr. for overtrædelse af straffelovens § 266 b (racismeparagraffen).

 

Eksempel 3

En dørmand havde nægtet en person adgang til et diskotek pga. dennes etniske oprindelse. Dørmanden blev idømt en bøde på 1.000 kr. for overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling.

En hadforbrydelse kan komme til udtryk på mange forskellige måder, og samtidig kan grovheden og intensiteten være meget forskellig. Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, for at en handling eller udtalelse kan straffes som en hadforbrydelse. Det betyder, at det ikke vil være enhver form for handling eller krænkende udtalelse, der kan straffes efter straffeloven eller racediskriminationsloven.

 

For at en handling eller en udtalelse kan straffes som en hadforbrydelse kræver det, at hadmotivet kan bevises. Det kan fx ske på baggrund af en vidneforklaring, et Facebook-opslag eller andet. Hvis ikke hadmotivet kan bevises, kan der ikke straffes for en hadforbrydelse.

 

Det vil dog altid bero på en konkret vurdering af omstændighederne i en given sammenhæng, om der er tale om en hadforbrydelse. Det er derfor meget vigtigt, at du altid, også hvis du er i tvivl, anmelder forholdet til politiet og fortæller om et eventuelt hadmotiv, hvis du har været udsat for en forbrydelse, så politiet kan efterforske sagen.

Anmeld hadforbrydelser

Ring 112, hvis du har akut brug for hjælp fra politiet, eller der er fare for liv eller førlighed. Ring 114, hvis du har været udsat for en hadforbrydelse, men ikke har akut brug for politiets hjælp, fx hvis gerningsmanden har forladt stedet. Du kan også anmelde hadforbrydelser personligt på en politistation eller ved at skrive til os.

Find politistation
Du bedes have følgende oplysninger klar

CPR-nummer, navn, adresse og telefonnummer

Oplysninger om gerningssted og gerningstidspunkt

Oplysninger om, hvad der er sket

Identitet eller signalement på eventuelle mistænkte

Oplysninger på eventuelle vidner

Andre oplysninger, som kan være relevante for politiets vurdering af, hvad vi skal foretage os i anledning af anmeldelsen