Spring til hovedindhold

Forslag

Beretninger og strategier

Strategier, beretninger og rapporter fra Københavns Politi.

Københavns Politis vision og pejlemærker

Visionen for Københavns Politi er at sikre tryghed i Danmarks hovedstad og at være foregangskreds for hele dansk politi og anklagemyndighed. Det kræver en åben, resultatorienteret og innovativ politikreds, der går forrest i kriminalitetsbekæmpelsen. 

 

 

Københavns Politis strategi - tættere på borgerne og sund drift

Vores vigtigste opgave er at levere tryghed og sikkerhed til borgerne i hovedstaden. Vi er borger-nes politi, og det er afgørende, at alle borgere har tillid til os og er tilfredse med vores opgaveløsning som myndighed. 

Derfor er det vigtigt i alle de opgaver, vi løser, at vi møder borgerne i øjenhøjde. Det gælder, hvad enten det handler om den nære og lokale tilstedeværelse, en hurtig udrykning eller opklaringen af den svære og komplekse kriminalitet.

Vores forskelligartede opgaver fordrer, at vi sætter en klar retning. Derfor er kernen i Københavns Politis strategi 2024 de velkendte pejlemærker: Tættere på borgerne og Sund drift. Pejlemærkerne har siden 2020 fungeret som den røde tråd, Københavns Politi har arbejdet efter.

Heldigvis er vi i Københavns Politi ikke alene om at skabe tryghed og sikkerhed i Danmarks hoved-stad. Et stadig tættere samarbejde med borgerne og civilsamfundets øvrige aktører samt politikredsens fire kommuner og andre myndigheder hjælper os hver dag på vej – i god tråd med vores strategi for 2024.

Vi er kommet "tættere på borgerne" blandt andet gennem vores borgerråd, hvor vi får input fra politikredsens borgere om, hvordan de oplever deres møde med os på gaden. Og vejen mod "sund drift" er blevet kortere gennem vores vedholdenhed i forhold til at nedbringe sagsbeholdningen og den tid vi bruger på at be-handle kredsens sager.

Pejlemærket Tættere på borgerne understreger fortsat, at vi er tæt forbundet med borgerne. Borgeren står helt centralt i vores samlede indsats, uanset hvad der sker omkring os, eller hvilke opgaver, vi løser. Når borgerne oplever, at de bliver hørt og taget alvorligt, styrker det  borgernes tillid til os som politi og anklagemyndighed. 

Pejlemærket Sund drift fremhæver, at vi naturligvis også er forbundet med hinanden internt i Københavns Politi. Det er, når vi samarbejder om at skabe en effektiv balance i hverdagen, og når vi er fælles om at udvikle og drage omsorg for hinandens opgaveløsning og trivsel, at vi er i stand til at yde vores allerbedste for borgerne og samfundet i øvrigt.

 
Anne Tønnes, Politidirektør 

 

Københavns Politis strategi for 2024

Strategi forsidebillede 2024

 

 

Københavns Politis virksomhedsberetning

I retsplejelovens § 112 er det bestemt, at Politidirektøren hvert år skal afgive en skriftlig redegørelse til kredsrådet vedrørende politiets virksomhed i det forløbne år, herunder om det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politi og hver kommune.

 

Redegørelsen for Københavns Politis indsats i 2022 foreligger nu, og den stilles til rådighed for medarbejderne i Københavns Politi og for andre med interesse for politiets arbejde.

 

Københavns Politis virksomhedsberetning for 2023

Virksomhedsberetning forsidebillede 2024

 

Evt. tidligere Virksomhedsberetninger kan rekvireres via Københavns Politis kommunikationssektion